Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK
Archeologie barbarů 2006

KnihovnaE-shop publikacíMonografieArcheologieArcheologie barbarů 2006

Archeologie barbarů 2006

Archeologie barbarů 2006

100,- Kč

Eduard Drobejar - Ondřej Chvojka (edd.). Příspěvky z II. protohistorické konference, České Budějovice 21. - 24. 11. 2006.
Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Supplementum 3, sv. I a II.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2007.
Brož., 624 s., obr. a fotografie v textu, formát A4.
ISBN 978-80-86260-73-0

 

 

 

 

 

 

OBSAH - INHALT

Předmluva – Vonwort…………………………………………………………………………………5

Římské importy a související problematika

Voss, H. U.: Das Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum - zu einigen
Aspekten der Fundauswertung -   Korpus římských nálezů v evropském barbariku
k některým aspektům hodnocení nálezů.................................................................................. 7

Karwowski, M.:  Italskie  importy do pólnocno-wschodniej Austrii w póžnym okresie

laténskim -  Italische Importe der Spät-Latène-Zeit im nordöstlichen Österreich .............. 27

Droberjar, E.: „Veteres illic Sueborum praedae et nostris e provinciis lixae ac negotiatores
reperti..." (Tacitus, Annales II ,62,3). K interpretaci římských importů u českých Svébů
v době Marobudově - „Veteres illic Sueborum praedae et nos iris e provinciis lixae ac
negotiatores reperti..." (Tacitus, Annales II,62,3). Zur Interpretation der römischen
Importe bei den böhmischen Sueben in der Marbod-Zeit .................................................... 41

Rudnicki, M.: Importy rzymskie z Pełczysk - Römische Importe aus Pełczyska .................. 93

Olędzki, M.: Roman knee fibulae with a semicircular plate on the head from present-day
Poland - Římské kolínkovité spony s polokruhovitou destičkou na hlavici z území
dnešního Polska ....................................................................................................................   113

Jílek, J.: Remarks on Selected Metal Vessels from the Eastern Part of Lower Austria -
Postřehy k vybraným kovovým nádobám z východní částí Dolního Rakouska ...............  119

Jílek,   J.:   Soubor   antických   kovových   nádob   z   Muzea   Kroměřížska   v   Kroměříži
- A Collection of Ancient Metal Vessels from the Kroměříž (Region) Museum in Kroměříž....129

Beljak, J. - Kolník, T.:  Rímskoprovinciálna keramika z germánskej osady v Štúrove
-  Provinziall-römische Keramik von der germanischen Siedlung in Štúrovo ..................... 135

Lamprecht, A.: Sídlisko v polohe Horné pole v Bratislave-Rusovciach vo svetle terry sigillaty
The settlement in Bratislava-Rusovce „Horné Pole" in the light of Terra Sigillata .............. 159

Klanicová, S.: Nové poznatky o importu terry sigillaty na Moravě - Neue Erkenntnisse
über dem Import von Terra Sigillata in Mahren ....................................................................  175

Halama, J.: Nálezy terry sigillaty v Čechách -  Terra Sigillata-Funde in Böhmen.................  195

Rypka, L.: Několik poznámek k nálezu římsko-provinciální glazované nádoby z Lužce
nad Vltavou, okr. Mělník Einige Bemerkungen zum Fund des provinzial-römischen
glasierten Gefässes aus Lužec nad Vltavou, Kr. Mělník ......................................................   241

Bazovský, I.: Depot železných predmetov z germánského sídliska v Čataji (okr. Senec,
juhozápadné Slovensko) -  Eisendepot aus der germanischen Siedlung in Čataj (Bez. Senec,
Südwestslowakei) ..................................................................................................................... 249

Militký, J.: Nálezy římských mincí na Českokrumlovsku - Funde der römischen Münzen
im Gebiet von Český Krumlov  ................................................................................................  261

Zavřel, P.: Problematika komunikací doby římské a doby stěhování národů v jižních
Čechách -  Die Steige in Südböhmen während der römischen Kaiserzeit und der
Völkerwanderungszeit ............................................................................................................  269

Olędzki, M.: Catualda and the Goths -  Katvalda a Gótové .................................................  295

Varia

Bednarek, M.: Funeral rite of the La Téne Culture in Upper Silesia - Pohřební ritus laténské
kultury v Horním Slezsku........................................................................................................ 303

Skowron, J.: Bauwesen im Siedlungskomplex der Przeworsk-Kultur aus Rawa Mazowiecka
(Mittelpolen).    Móglichkeiten    der    Rekonstruktion    verwendeter - Bautechniken
Budownictwo w zespole osiedli kultury przeworskiej z Rawy Mazowieckiej (Polska
środkowa). Możliwości rekonstrukcji stosowanych technik budowlanych   ..................... 351

Parkman, M.: Dvě polykulturní lokality u Krtel na Prachaticku - Zwei polykulturelle
Fundstellen bei Krtely im Gebiet von Prachatice ................................................................. 375

Vachůtová, D.: Sídliště z pozdní doby římské v Kostelci na Hané - Kozí bradě - Eine
Siedlung aus der späten römischen Kaiserzeit in Kostelec na Hané - Kozí brada ........... 395
-  Dreslerová, G.: Zvířecí kosti z lokality Kostelec na Hané - Kozí brada - Tierknochen
aus der Fundstelle Kostelec na Hané - Kozí brada.............................................................  433
- Gregerová, M. - Hložek, M.: Mikropetrografické rozbory sídlištní keramiky z doby
římské z Kostelce na Hané - Micropetrographic analyses of settlement ceramics from
Kostelec na Hané ..................................................................................................................  441

Vlach, M.: Nové sídlištní nálezy z mladší a pozdní doby římské ze Sudoměřic (okr. Hodonín)
-  New settlemet findings from Young and Late Roman Period in Sudoměřice ............ 449

Beneš, Z: Sídliště z pozdní doby římské v Mořicích (okr. Prostějov) -  Siedlung aus der
späten römischen Kaiserzeit in Mořice (Bez. Prostějov) .................................................. 473
-  Dreslerová, G.: Zvířecí kostry z lokality Mořice - Tierskelette aus der Fundstelle Mořice
„Pololány" .............................................................................................................................  507

Zeman,  T.:  Východomoravská  periferie  na  prahu  stěhování  národů  -  Ostmährische
Peripherie an der Schwelle der Völkerwanderungszeit ..................................................  513

Jiřík, J.: Vybrané sídlištní situace mladší doby římské až časné fáze doby stěhování národů
v severozápadních Čechách - Ausgewählte Siedlungslagen der jüngeren Kaiserzeit und
frühen Völkerwaderungszeit in Nordwestböhmen............................................................ 535

Vávra, J. - Jiřík, J. - Kubálek, P. - Kuchařík, M.: Pohřebiště z doby stěhování národů v Praze-Zličíně,
ul. Hrozenkovská - průběžná zpráva o metodice a výsledcích výzkumu
-   Das Gräberfeld aus der Völkerwanderungszeit in Praha-Zličín, Hrozenkovská Straße
-   Durchlaufnachricht über Methode und Ergebnisse der Forschung.............................. 565

Pinar, J. -Padró, E. - Juárcz, T.: New data on the role of mediterranean metalvvork workshops
in barbarian aristocratic culture. Concerning two ancient, scarcely known finds from 5th  -
century Hispania  -  Nová fakta o roli středomořských kovodělných dílen v barbarské
aristokratické kultuře. Se zaměřením na dva málo známé nálezy 5. století z Hispánie ... 579

Novák, L.: K poznání lukostřelby v mladším pravěku -  Towards the Archery in the Later
Prehistory.................................................................................................................................  587

Korený, R.: Fiktivní hrob z Podbaby (Příspěvek k dějinám ilustrace v archeologii) -  Ein fiktives
Grab aus Podbaba (Ein Beitrag zur Geschichte der Illustration in der Archäologie) .....  603

Titz, P.: K počátkům kontaktů mezi Římany a severskými barbary a o obrazu těchto barbarů
v pramenech doby římské republiky - On the Initial Contacts of Romans and Northern
Barbarians and on the Image of These Barbarians in Roman Republican Sources........ 607

Program II. protohistorické konference - Das Programm der II. frühgeschichtlichen

Konferenz ................................................................................................................................ 615

Seznam účastníků konference  -  Teilnehmeliste der Konferenz ......................................617

Seznam autorů -  Autorenverzeichnis.................................................................................  619

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE