Stanovy

Spolky a klubyHistorický klubStanovy

Stanovy

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 §1 
Historický klub, založený v roce 1959 v Českých Budějovicích při Jihočeském muzeu, je nepolitickým sdružením dobrovolných zájemců o historii a vlastivědu.(dále jen Klub)
 
POSLÁNÍ, CÍLE  A  FORMY  PŮSOBENÍ
 §2
1.Historický klub pracuje při Jihočeském muzeu. Představitelé Klubu informují vedení  JčM o činnosti Klubu.
2.Klub podporuje a organizuje činnost dobrovolných vlastivědných pracovníků, kteří mají zájem o regionální historické a vlastivědné bádání.
3.Klub pořádá přednášky, besedy, zájezdy, exkurze a jiné populárně vzdělávací a kulturní akce, a to samostatně i ve spolupráci s JčM.
4.Klub umožňuje svým členům získat potřebnou odbornou konzultativní pomoc podle oboru jejich zájmu, zejména pokud je to v možnostech odborných a vědeckých pracovníků muzea.
 
ČLENSTVÍ  V  HISTORICKÉM  KLUBU
 
 VZNIK  ČLENSTVÍ
 §3
1.Členem Klubu může být každý občan, který má zájem o historické bádání nebo vlastivědnou práci.
2.Nový člen je přijímán na základě písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku. Výbor Klubu vede řádnou evidenci svých členů.
3.Členství v Klubu je:

a/ činné /členové mají možnost zúčastňovat se všech akcí Klubu

/b/ čestné /vzniká na návrh výboru Klubu schválením na členské schůzi, čestný člen nemusí platit  příspěvky/
        
 ZÁNIK ČLENSTVÍ
 §4
Členství v Historickém klubu zaniká:
1.Úmrtím člena
2.Písemným prohlášením o vystoupení z Klubu
3.Nezaplacením členského příspěvku za předchozí kalendářní rok do 31.3. roku následujícího.
4.Vyloučením z rozhodnutí Výboru Klubu, jestliže člen obzvláště hrubě nebo opakovaně porušil Stanovy Klubu, narušil činnost Klubu, či kontinuitu jeho práce.
 
ORGÁNY  HISTORICKÉHO  KLUBU
 §5
1.Nejvyšším orgánem Historického klubu je členská schůze s rovností hlasů všech členů. Hlasovací právo má každý člen, který splnil základní povinnost členského příspěvku.
2.Členská schůze se koná 1x měsíčně, s výjimkou prázdnin.
3.Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní alespoň jedna třetina členů. V případě, že není dosaženo tohoto počtu, odloží se zahájení schůze o čtvrt hodiny a pak je schůze usnášeníschopná za jakéhokoli počtu členů.
4.Rozhodnutí a usnesení členské schůze je platné, jestliže pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.
 

VÝBOR HISTORICKÉHO KLUBU
  §6
1.Výbor je výkonným orgánem Klubu. Rozhoduje ve věcech členství, sestavuje a schvaluje roční plán činností.
2.Výbor je volen výroční členskou schůzí Klubu. Výbor pak ze svého středu volí předsedu, 2 místopředsedy, jednatele, pokladníka, archiváře a tříčlennou zájezdovou komisi. Rozhodující pro zvolení je většina hlasů přítomných členů Klubu   
3.Výbor Klubu, končící své funkční období, je povinen zpracovat návrh kandidátní listiny pro volbu nového výboru Klubu.
4.Člen výboru, který nevykonává řádně své povinnosti, může být na návrh výboru či revizní komise odvolán rozhodnutím většiny hlasů členské schůze.
5. Náhradní člen je volen doplňovací volbou.
6.V případě hrubého porušení stanov může člena výboru odvolat rovněž členská schůze většinou přítomných členů.
7.Volební období výboru je tříleté.
8. Členem výboru může být pouze člověk morálně bezúhonný, bez trestního stíhání.
 
 §7
1.Celoroční činnost Klubu je řízena ročním plánem, který sestavuje výbor a seznamuje s ním členskou schůzi i vedení JčM.
2.Výborové schůze se konají 1x měsíčně, vždy týden před členskou schůzí.
3.Předseda výboru řídí činnost Klubu a zastupuje ho na veřejnosti. Svolává schůze výboru a členstva, předsedá jim, řídí jejich jednání, rozhoduje při rovnosti hlasů.
4.Oba místopředsedové jsou si rovni. V případě nepřítomnosti předsedy má vždy jeden z nich práva a povinnosti předsedy. Ve spolupráci s ostatními členy výboru připravují roční plán činností.
5.Jednatel vede písemnou agendu, členskou kartotéku a shromažďuje originály členských přihlášek.
6.Pokladník přijímá přihlášky nových členů, vystavuje legitimace, vybírá členské příspěvky, vede pokladní knihu, zapisuje veškeré příjmy a výdaje, ukládá účetní doklady, vede evidenci členských příspěvků. Pro členskou schůzi zpracovává pokladní zprávu o stavu financí Klubu.
7.Archivář vede kroniku Klubu, uchovává veškeré písemnosti týkající  se činnosti Klubu.
8.Zájezdová komise připravuje trasy zájezdů, objednává autobusy, vybírá finance, přebírá hmotnou odpovědnost.
 
KONTROLNÍ  KOMISE
 §8
1.Kontrolní komise HK je samostatný, nezávislý orgán, který 1x za rok podává zprávu o své činnosti členské schůzi.
2.Kontrolní komise je tříčlenná a je volená členskou schůzí na dobu tří let.
3.Kontrolní komise si volí ze svého středu předsedu.
4.Kontrolní komise provádí kontrolu příjmů a výdajů vždy na konci kalendářního roku. S výsledky informuje členskou schůzi.
5.Předseda komise nebo jeho zástupce se zúčastňuje jednání výboru s hlasem poradním.
 
 HOSPODAŘENÍ  KLUBU
 §9
1.Členové Klubu platí roční příspěvek. Jeho výši schvaluje členská schůze. Takto získané finance se využívají k úhradě nákladů vznikajících činností Klubu.
2.Hospodaření Klubu je řízeno ročním rozpočtem příjmů a vydání. Pokladník Klubu odpovídá za svou činnost i hmotně výboru Klubu, který kolektivně odpovídá za celé hospodaření Klubu členské schůzi. Příslušné pokladní operace provádí pokladník s plnou hmotnou odpovědností.
3.V případě, že by Klub zamýšlel pořádat akci, která by se vymykala finančně možnostem rozpočtu Klubu, musí předem požádat o subvenci vedení JčM nebo případného sponzora.
4.Plnění rozpočtu je podrobeno průběžné revizi kontrolní  komise Klubu.
 
PRÁVA  A  POVINNOSTI  ČLENŮ KLUBU
Práva a povinnosti vyplývající z členství se vztahují na všechny členy Klubu.
 
PRÁVA ČLENA KLUBU
§10
1.Účastnit se členských schůzí s právem hlasovacím.
2.Být volen do výboru Klubu či kontrolní komise.
3.Mít volný vstup do Jihočeského muzea na klubové akce po předložení Průkazky Klubu.
4.Být informován o činnosti Klubu.
 
 POVINNOSTI  ČLENA KLUBU
 §11
1.Podle svých sil a schopností naplňovat poslání a úkoly Klubu , aktivně se podílet na činnosti Klubu podporujících jeho kontinuitu.
2.Dodržovat stanovy, respektovat rozhodnutí výboru a usnesení členské schůze.
3.Veřejně vystupovat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno Historického klubu i Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, ani poslání, k němuž se Klub hlásí.
4.Včas a ve stanovené výši platit členské příspěvky.  

 

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Kalendář akcí