Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 31/2018

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 31/2018

310,- Kč

Brožovaná vazba, 409 s., obr. a fotografie v textu, formát 165x235 mm.
ISSN 0231-8237
ISBN 978-80-87311-94-3

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

Články

Petr Šída - Petr Menšík - Vladimír Prokop: Několik nových předneolitických lokalit z Jindři­-
chohradecka — Neue vorneolithische Fundstellen aus dem Kreis Jindřichův Hradec .............. 5

Ondřej Chvojka - Petr Menšík - Petr Šída - Vladimír Prokop - Jiří Bumerl: Nové pravěké a raně
středověké nálezy na střední Lužnici. Povrchové sběry v letech 2014-2017 — Neue vor-
und frühgeschichtliche Funde vom Mittellauf der Lužnice. Oberflächenfunde der Jahre
2014-2017.
................................................................................................................................... 25

Ondřej Chvojka - Jiří Beneš - Jan John - Tereza Šálková: Nové depoty doby bronzové
z Bechyňska — Neue bronzezeitliche Hortfunde aus dem Gebiet von Bechyně...................... 45

Petr Krištuf- Soňa Nožinová: Možnosti rekonstrukce kroje doby bronzové na základě analýzy
povrchu bronzových náramků — Rekonstruktionsmöglichkeiten bronzezeitlicher Trach-
ten mithilfe der Oberflächenanalyse von Armringen
................................................................. 87

Martin Pták - Michaela Ptáková: Nové poznatky k pravěku Práchně — Neue Erkenntnisse
zur Vorgeschichte von Prácheň
................................................................................................. 105

Jiří Havlice - Ondřej Chvojka - Daniel Kovář - Petr Zavřel: Pravěké nálezy z hradu
v Nových Hradech (okr. České Budějovice). Příspěvek k pravěkému osídlení Novohrad­
ských hor — Vorgeschichtliche Funde von der Burg in Nové Hrady (Kr. České Budějo­-
vice). Ein Beitrag zur vorgeschichtlichen Besiedlung der Gratzener Berge
............................. 115

Jan Michálek - Ondřej Chvojka - Jan John - Jaroslav Jiřík - Jiří Fröhlich - Jiří Militký:
Nálezy kovových předmětů z doby halštatské a laténské v jižních Čechách, dokumento­
vané v letech 2014-2017 — In den Jahren 2014 bis 2017 in Südböhmen dokumentierte
Metallfunde der Hallstatt- und Laténezeit
............................................................................... 133

Daniel Hlásek - Kateřina Mašlová - Roman Křivánek: Nově objevená „Viereckschanze"
u Stožic (okr. Strakonice) — Eine neu entdeckte Viereckschanze bei Stožice (Kr. Strako­
nice)
........................................................................................................................................... 219

Jan John -Jan Ciglbauer: Dobřejovice u Hosína - Jindřiška, nově identifikované raně středo­
věké mohylové pohřebiště — Dobřejovice bei Hosín - Jindřiška, ein neu identifiziertes
frühmittelalterliches Hügelgräberfeld
...................................................................................... 241

Martin Pták - Jan John - Jaromír Beneš: Olověné předměty z hradiště Na Jánu v Netolicích
Bleigegenstände vom Burgwall "Na Jánu" in Netolice........................................................ 247

Aleš Hoch: Středověká kožedělná produkce z Českých Budějovic v odrazu hmotné kultu­
ry — Mittelalterliche Lederherstellung in České Budějovice im Licht archäologischer
Funde
........................................................................................................................................ 253

Ladislav Čapek: Soubor kovových artefaktů ze zaniklých středověkých vsí Prochod a Žďár
ve Velechvínském polesí — Metallartefakte von den abgegangenen mittelalterlichen
DörfernProchod und Žďár im Waldgebiet Velechvín, Kr. České Budějovice
........................... 279

Martin Pták: Reliéfní dlaždice ve sbírkách Muzea JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích — Eine
Relieffliese aus der Sammlung des Museums JUDr. Otakar Kudrna's in Netolice
................. 319

Martin Pták: Zlomek středověké plastiky koníčka z Heřmane, okr. Písek — Das Fragment
einer mittelalterlichen Pferdeplastik von Heřman, Kr. Písek
.................................................. 325

Jiří Fröhlich: Nálezy křesacích kamenů do ručních palných zbraní z Písku a okolí — Funde
von Flintensteinen für Handschusswaffen aus Písek und seiner Umgebung
........................ 333

Roman Křivánek: Archeogeofyzikální průzkumy Archeologického ústavu AV ČR Praha v již­
ních Čechách v letech 2014-2017 —Archaeogeophysical surveys ofthe Archaeological
Institute AV ČR Prague in South Bohemia in theyears 2014-2017.
....................................... 345

Daniel Kovář: „Potomci moji se ptejte, kde to sídliště stávalo". Schwarzenberský zeměměřič
Petr Kašpar Světecký jako průkopník archeologie středověku v jižních Čechách — „ Meine
Nachkommen, fragen sie, wo die Siedlung stand". Der schwarzenbergische Geodät Petr
Kašpar Světecký als Pionier der Mittelalterarchäologie in Sudböhmen
............................... 363
 

Diskuse, polemiky

Miloslav Chytráček - Ondřej Chvojka: Reakce na polemický příspěvek A. Majera.................... 373
 

Jubilea, vzpomínky

Ondřej Chvojka - Michaela Ptáková — Veronika Komárková - Jitka Kosňovská: Jaromír Beneš
šedesátiletý..................................................................................................................................... 375

Jiří Fröhlich: Životní jubileum PhDr. Dagmar Dreslerové, Ph.D................................................. 378

Petr Zavřel: 25 let archeologického oddělení Jihočeského muzea v Českých Budějovicích... 379


Z nové literatury.............................................................................................................................. 399


Zprávy............................................................................................................................................. 407

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE