Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 34/2021

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 34/2021

380,- Kč

Brožovaná vazba, 538 s., obr. a fotografie v textu, formát 165x235 mm.
ISSN 0231-8237
ISBN 978-80-7646-019-5

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

Lubor Smejtek: Michal Lutovský – 60. Jubilující nositel Řádu Rotundy 1. třídy a Rytířského
kříže Řádu Rotundy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Bibliografie prací Michala Lutovského . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12


Články

Daniel Hlásek – Václav Vondrovský – Petr Šída: Neolitický sídelní areál Protivín: výsledky
povrchových sběrů — The Neolithic settlement area of Protivín: results of fieldwalking
surveys
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Ondřej Chvojka – Daniel Hlásek – Jiří Fröhlich – Jan John – Vlastimil Král – Petr Krištuf –
Petr Menšík – Jan Michálek – Martin Pták – Martin Rychlík – Libor Vobejda
: Ojedinělé
nálezy kovových předmětů z doby bronzové, dokumentované v jižních Čechách v letech
2017–2020 — In den Jahren 2017–2020 in Südböhmen dokumentierte Einzelfunde bronze-
zeitlicher Metallartefakte
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Petr Zavřel – Tereza Šálková: Sídliště z pozdní doby laténské a časné doby římské u Bošilce
(okr. České Budějovice) — Eine Siedlung der Spätlatènezeit und der frühen Römischen
Kaiserzeit bei Bošilec (Kr. České Budějovice)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Tomáš Hiltscher – Jaroslav Jiřík – Tereza Šálková – Lenka Kovačiková: Záchranný archeologický
výzkum v pravěké a raně středověké lokalitě Rakovice – Na Pile — Eine archäologische
Notuntersuchung in der vor- und frühgeschichtlichen Fundstelle Rakovice – Na
Pile
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Eduard Droberjar: K počátkům doby římské v jižních Čechách a otázka stupně B1 — Zu den
Anfängen der römischen Kaiserzeit in Südböhmen und die Frage der Stufe B1 . . . .183

Jiří Militký – Jan John – Jan F. Račák: Hromadný nález antických mincí a raně středověké
spony z k.ú. Šafl éřov, obec Malšín (okr. Český Krumlov) — Massenfund antiker Münzen
und einer völkerwanderungszeitlichen Fibel aus dem Katastergebiet Šafl éřov, Dorf
Malšín (Kr. Český Krumlov)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Jan John – Jan Michálek: Raně středověká sekerka z halštatské mohyly u Hanova na Písecku
Eine frühmittelalterliche Schaftlochaxt aus einem hallstattzeitlichen Grabhügel bei
Hanov, Kreis Písek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Tomáš Hiltscher – Jaroslav Jiřík: Ojedinělé nálezy kovových raně středověkých artefaktů
z okresu Písek mezi léty 2012–2020 — Einzelfunde frühmittelalterlicher Metallartefakte
im Kreis Písek aus den Jahren 2012–2020
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Marek Parkman – Jan John – Daniel Hlásek: Nové nálezy raně středověkých kovových předmětů
z hradiště Hrad u Skočic na Strakonicku — Neue Funde frühmittelalterlicher Metallgegenstände
vom Burgwall Hrad bei Skočice, Kreis Strakonice
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Naďa Profantová – Jan John: Železné nákončí karolínského typu z Hradiště u Libětic — Die
eiserne Riemenzunge des karolingischen Typs vom Burgwall bei Libětice
. . . . . . . . . . . . 255

Jiří Fröhlich: Varia z jihočeského raného středověku — Varia des südböhmischen Frühmittel-
alters 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Gabriela Kocinová – Jan Kocina: Nálezy Jindřicha Richlého z výzkumu raně středověkého
sídliště u Radouňky (okr. Jindřichův Hradec) — Die Funde von Jindřich Richlý aus der
frühmittelalterlichen Siedlung bei Radouňka (Kr. Jindřichův Hradec)
. . . . . . . . . . . . . . . 279

Miloslav Chytráček – Milan Metlička: Raně středověké osídlení Vladaře u Žlutic — Zur früh-
mittelalterlichen Besiedlung auf dem Vladař bei Žlutice, Kreis Karlovy Vary
. . . . . . . . . 301

Kateřina Tomková: K archeologickým nálezům peciček vinné révy a topografi i vinic v raně
středověkých Čechách — Funde von Traubenkernen und Topographie der Weinberge im
frühmittelalterlichen Böhmen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Martin Pták: Několik postřehů o archeologickém bádání Bedřicha Dubského na hradišti Prácheň
Einige Bemerkungen zu den Untersuchungen von Bedřich Dubský am Burgwall
Prácheň
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

Rastislav Korený – Veronika Machačová: Řadové pohřebiště u kostela Narození sv. Jana Křtitele
v Počepicích, okr. Příbram — Das Reihengräberfeld bei der Kirche der Geburt Johannes
des Täufers in Počepice, Kr. Příbram
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  349

Jiří Beneš – Jan John: Olověné předměty z předpolí tvrziště v Ratajích (okr. Tábor) — Bleige-
genstände aus dem Vorfeld der Festung in Rataje (Kr. Tábor)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

Ladislav Čapek – Jiří Militký: Středověká až novověká keramika z archeologického výzkumu
v Radniční ulici čp. 138/11 v Českých Budějovicích a fázový vývoj osídlení parcely —
Mittelalterliche bis neuzeitliche Keramik aus der archäologischen Untersuchung in der
Radniční Straße Nr. 138/11 in České Budějovice und die Entwicklung der Parzellennut-
zung 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Jindřich Figura – Jan Kocina – Vladislav Burian: Soubor středověkých usní z Masarykova ná-
městí v Jindřichově Hradci — Mittelalterliches Leder vom Masaryk-Platz in Jindřichův
Hradec
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 449

Karel Kašák – Jan Kožíšek: Zahloubený suterén objektu z 13. století odkrytý během archeo-
logického výzkumu v areálu dolní tvrze a zámku v Kestřanech — Ein Keller des 
13. Jahrhunderts aus dem Bereich der unteren Festung und des Schlosses in Kestřany
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
465


Zuzana Thomová – Daniel Kovář – Jan John: Pozdně středověký křížek z Chvalešovic
na Vltavotýnsku — Das spätmittelalterliche Kreuz von Chvalešovice bei Týn nad Vltavou,
Kr. České Budějovice
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

Jan Ciglbauer – Erik Hieke – Tereza Šálková – Libor Vobejda: Milíře a dřevěné uhlí ve Vele-
chvínském polesí a okolí Chotýčan — Kohlemeiler und Holzkohle im Waldgebiet von
Velechvín und in der Umgebung von Chotýčany, Kr. České Budějovice
 . . . . . . . . . . . .  493

Jubilea, vzpomínky

Ondřej Chvojka: Vzpomínka na prof. Jana Bouzka (17. 2. 1935 – 3. 11. 2020) . . . . . 521

Daniel Hlásek – Jan John: Prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc. (31. 10. 1933 – 14. 1. 2021) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

Jiří Fröhlich: Zemřel numismatik Mgr. Ondřej Kryštof Kolář. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

Z nové literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  527

Zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  535

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE