Pokyny pro autory

Jihočeské muzeumEdiční a publikační činnostJihočeský sborník historickýPokyny pro autory

Pokyny pro autory

Za obsahovou správnost příspěvku odpovídá autor.

Všechny příspěvky jsou posuzovány redakční radou a navíc všechny hlavní články jsou recenzovány dle výše uvedených zásad.

Příspěvky nejsou honorovány.

Každý autor obdrží jeden autorský výtisk JSH a deset separátů svého příspěvku.

Články by neměly přesáhnout 50 stran textu (v editoru Word při velikosti písma 14 a řádkování 1,5) a 20 obrázků.

Ve výjimečných případech může redakční rada povolit otištění i rozsáhlejší studie.

Redakce přijímá texty na CD popřípadě e-mailem v editoru Word.

V textu je třeba dodržovat způsob citací, který respektuje současné normy – pokyny pro autory jsou součástí JSH. Nezbytnou součástí každé studie je cizojazyčné (německé nebo anglické) resumé.

Obrazový materiál v digitální podobě musí být o rozlišení nejméně 300 Dpi, musí být očíslovaný a vybaven přehlednými popiskami.

Redakce žádá autory, aby sami obrázky a přílohy nezalamovali do textu. Nevyžádané příspěvky a originály obrázků a příloh se nevracejí.
 

Citační pokyny pro autory

Adresa redakce:

Dukelská 1, České Budějovice 370 51 e-mail: petras@muzeumcb.cz

Redakční rada Jihočeského sborníku historického si dovoluje požádat autory o dodržo­vání níže uvedených pokynů pro úpravu příspěvků. Věříme, že v zájmu udržení profe­sionální úrovně časopisu budou rozšířené pokyny přijaty s porozuměním autory stejně jako čtenáři.

Příspěvky odevzdávejte zásadně na disketě nebo na CD-ROM v textovém editoru MS Word, formát DOC, resp. RTF a přiložte jeden výtisk.

Zásadně používejte co nejméně formátování textu. Používejte obyčejné, neprokládané písmo a nedělejte pevné mezery, nerozdělujte slova a text nezarovnávejte.

Soubory pojmenujte pokud možno jedním slovem, zpravidla prvním podstatným jmé­nem názvu stati bez diakritiky.

Zpracování mapek, grafů, tabulek, případně obrazového materiálu projednejte, prosí­me, předem s redakcí. Zasílejte obrázky o rozlišení 300 DPI do maximální velikosti 5MB. Citace netextových příloh zůstávají beze změn.

K článku přiložte cizojazyčné resumé o délce jedné normostrany (30 řádků po 60 úho­zech = 1 800 tiskových znaků s mezerami). Ke studiím a materiálům přiložte české resumé v maximálním rozsahu 1 normostrany.

Délka jednoho článku by neměla přesahovat 50 normostran včetně poznámkového aparátu a obrazových příloh.

Poznámky v textu vkládejte vždy za interpunkci výhradně pomocí příslušného režimu MS Word.

V textu rozepisujte slovy čísla od 1 do 9, čísla dvojmístná a vícemístná pište číslicemi bez teček a čárek.

Příklad: 1 000 nebo 1 000 000. Nikoliv: 1.000 apod.

Uvozovky používejte v následující podobě: „Gordický uzel". Po počáteční i závěrečné závorce nedělejte mezeru, také v rozmezí letopočtů se nedělají mezery u pomlčky. Příklad: (1230-1253).

 

ZKRATKY:

V poznámkách, prosíme, užívejte následující zkratky:

Editor - ed.

Editoři - eds.

 

Citace  bibliografických  údajů  v  poznámkách  uvádějte  následovně,  včetně dodržení uvedené interpunkce (při první citaci uvádějte vždy také křestní jméno autora v plném znění): VZORY:

Žemlička, Josef: Čechy v době knížecí (1034-1198). Praha 1997, s. 107.

Při opakování díla (zkrácené citaci) stačí uvést křestní jméno autora iniciálou, název

díla zkracujte na první smysluplné substantivum.

Žemlička, J.: Čechy, s. 36.

Má-li dílo podnázev, pak uveďte i podnázev kurzívou.

Jméno nakladatele uvádějte za místo vydání a před rokem vydání.

Hlobil, Ivo - Petrů, Eduard: Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha 1992, s.45.

Při opakování autora i díla:

Tamtéž, s. 53.

Hejnic, Josef: Škola v Kájově v 17. a 18. století. Jihočeský sborník historický (dále JSH), 51, 1982, s. 185-197.

Při opakování autora:

Týž, Tomáš Bavorovský a Český Krumlov. JSH, 40, 1971, s. 78-83.

Kordiovský, Emil: Periodika jihomoravských archivů. In: Kulturní periodika na Moravě. XXIV. Mikulovské sympozium 1996. Mikulov 1997, s. 53-59.

 

Vícenásobné vydání jedné práce se označuje horním indexem za rokem vydání:

Šmahel, František: Husitská revoluce I. Doba vymknutá z kloubů. Praha 19852, s. 135.

Citaci z novin uvádějte s datem vydání.

Hrnčíř, František: Černobílá příšera. Budivoj, 2. listopadu 1907.

Citaci z titulu s periodicitou 2 a více čísel v roce uvádějte následovně: Jelínková, Nora: Hodiny ze sbírek Jihočeského muzea. Výběr. Časopis pro historii a vlas­tivědu jižních Čech, 44, 2007, č. 2, s. 134-158.

Při citacích vydaných pramenů uveďte nejprve název edice a v závorce zkratku, která bude v poznámkách dále používána:

VZORY:

Zřízení zemská Království českého XVI. věku. Ed. Jireček, J. Praha 1882, s. 216.

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (dále CDB) V-2. Eds. Šebánek, J. et Dušková, S. Pragae 1981, s. 181-182, č. 591.

Dále jen:

CDB V-2, s. 182, č. 592.

Při citacích nevydaných pramenů uveďte nejdříve plný název archivu nebo muzea, místo jeho sídla, název a označení fondu, signaturu, resp. inventární číslo nebo přírůstkové číslo, a folio nebo stranu. VZORY:

Moravský zemský archiv Brno, E 28 Jezuité v Olomouci, sg. P 3/9, f. 15r.

Státní oblastní archiv (dále SOA) Třeboň, Velkostatek (dále Vs) Orlík, sg. H-la/4, plán

č. 1486.

Zároveň vždy uvádějte pobočku archivu.

Např.: Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka/pracoviště Český Krumlov.

Název archivního fondu uvádějte při první citaci v plném znění.

 

Místa vydání uvádějte vždy v původním znění: Prag, Paris, Wien, nikoli Praha, Paříž, Vídeň.

Pokud není uvedeno místo vydání, pak: s. 1., pokud není uvedeno datum: s. d.

Při citacích z internetových zdrojů nelze citovat jen plnou internetovou adresu, ale je nutné uvést autora, název textu a vlastníka internetových stránek. Dále datum, kdy byla citace pořízena.

 

VZOR:

Břicháček, Pavel: Archeologický průzkum milevského klášterního kostela. Dostupný na http://www.milevskoklaster.cz (webové stránky Řeholního domu premonstrátů v Milevsku), citace dle stavu, nebo dostupné on-line dne 5.6. 2006.

Při citacích elektronických časopisů je nutné citovat ročník a číslo, datum niko­liv.

VZOR:

Novotná, Eva: Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře. Ikaros (online) 10, 2006, č. 6. Dostupný na http://www.ikaros.cz/node/3384.

U recenzí a anotací uvádějte ISBN a ISSN titulu.

 

Redakce všem autorům předem velmi děkuje za dodržování těchto pokynů.

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Otevírací
doba
Vstupné

Dnes (Čtvrtek)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Pátek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

28.1.2020

Vědecká konference Bl. Jindřich Librarius, O. P. a jeho význam pro současnost

Klášterní sál, Piaristické náměstí v Českých Budějovicích
29.1.2020

Rajská Polynésie - cestopisná přednáška s ukázkami tance

Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 1