Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Návštěvní řád

Výstavní prostory Jihočeského muzea disponují bezbariérovým přístupem.

Návštěvníci stálých expozic, krátkodobých výstav a ostatních kulturně-výchovných akcí pořádaných v objektech muzea se řídí těmito ustanoveními návštěvního řádu:

1.   Návštěvník při vstupu do budovy muzea řádně zaplatí vstupné v pokladně (recepci.)  Platnou vstupenku si uschová až do opuštění budovy, aby se mohl prokázat na vyžádání průvodce či jiné oprávněné osoby. U hromadných návštěv se platnou vstupenkou prokazuje vedoucí skupiny návštěvníků. Výše vstupného je určena platným ceníkem vyvěšeným u pokladny muzea. Vstupenka platí pouze pro jednu návštěvu expozice (výstavy).

2.   Dětem do deseti let je vstup povolen jen v doprovodu dospělých osob, které za ně zodpovídají.

3.   Do objektu muzea není dovolen přístup osobám podnapilým či pod vlivem jiných omamných látek, osobám ve špinavém oděvu ohrožujícím expozice znečištěním.  

4.   Návštěvník na vyzvání odloží zavazadla a deštníky v šatně nebo v jiném prostoru k tomu vyhrazeném.

5.   Každý návštěvník bez průtahů uposlechne pokynů pracovníků konajících službu v expozici a na recepci muzea.

6.   Návštěvníkům muzea není dovoleno bezdůvodně běhat po objektu, hlasitě hovořit, zesměšňovat výklad průvodce nebo jinak rušit ostatní návštěvníky při klidné a soustředěné prohlídce expozic (výstav). Rovněž není přípustné vstupovat do objektu muzea se zmrzlinou, konzumovat potraviny, a odhazovat odpadky, jinde než na místech k tomu určených. Je zakázáno brát s sebou do objektu domácí zvířata.

7.   Přístup návštěvníků ve skupinách do obou podlaží výstavních sálů ( v I. a II. poschodí) je organizován  zpravidla (nejvýše do 50 osob) podle pokynů průvodce muzea. Členové návštěvní skupiny se při prohlídce drží pohromadě, přičemž se nesmí zdržovat v jednotlivých sálech bez přítomnosti průvodce. V témž podlaží expozice může být současně prováděna nejvýše jedna skupina: proto návštěvníci (skupina) vyčkají na shromáždění nové návštěvní skupiny, jestliže je expozice obsazena. Jako čekací prostor je určen vestibul v každém podlaží.

8.   U školních a turistických hromadných výprav vedoucí skupiny (popř. vedoucí učitel) spolupracuje s průvodcem muzea, a to jak při dodržování klidu a pořádku v expozicích, tak i pokud jde o nerušený průběh prohlídky a podávání informací. Pokud dochází při provádění takové skupiny k porušení návštěvního řádu, řeší službu konající pracovník muzea nápravu prostřednictvím vedoucího výpravy.

9.   Návštěvníkům je přísně zakázáno dotýkat se vystavených sbírkových předmětů (exponátů), skel vitrín i ostatního výstavního zařízení. V případě poškození majetku muzea bude správa muzea požadovat uhrazení způsobené škody.

10.  Fotografování v prostorách muzea je možné pouze po předchozím souhlasu ředitele muzea.

11.  V případě složitých odborných dotazů návštěvníků, které nemůže průvodce muzea odpovědně vyřídit, a po dohodě s tazatelem, předá  záznam  dotazu spolu s kontaktem na tazatele v recepci muzea. Odborný pracovník nebo ředitelství muzea na dotaz odpoví písemně nebo prostřednictvím telefonu. Správa muzea neposkytuje informace o cenách vystavených exponátů a o skutečnostech dotýkajících se bezpečnosti objektu.

12.  Návštěvník, který se chce vyjádřit k obsahu nebo provozu expozic (výstav, akcím), si může vyžádat na recepci muzea knihu návštěv k provedení písemného záznamu (zápisu připomínek atd.).

13.  V případě vážného ohrožení zdravotního stavu návštěvníka v průběhu návštěvy objektu muzea poskytne pracovník muzea konající službu první pomoc nebo přivolá lékařskou pohotovostní službu a umožní návštěvníkovi vyčkat na určeném místě příjezdu (příchodu) lékaře.

14.  Služební telefon na recepci muzea není určen pro účely návštěvníků. Výjimečně lze povolit jeho použití v naléhavých případech návštěvníkům muzea. Zdarma je možno použít telefon jen pro přivolání místní pohotovostní služby.

15.  Návštěvník, který poruší kterékoliv ustanovení tohoto návštěvního řádu a odmítne uposlechnout napomenutí pracovníka muzea, může být okamžitě vykázán z prohlídky expozice (výstavy, akce) a z objektu muzea bez nároku na vrácení vstupného.

16.  Kouření je přísně zakázáno v celém objektu muzea. Při večerních koncertech, může být povolena výjimka ředitelem muzea v prostoru k tomu určeném.

17.  Návštěvník nebo badatel, který přichází na odborná pracoviště muzea, se zapíše do knihy návštěv na recepci a řídí se pokyny pracovníka muzea konajícího službu na recepci.


V Českých Budějovicích dne 1.9.2014

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

7.8.2021

Masožravky na terase

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
20.8.2021

Trocnovské divadelní slavnosti - Sedm žen na krku (C. Magnier)

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12 Borovany)
22.8.2021

Poznávání za úplňků 2021

Hlavní budova Jihočeského muzea a Tvrz Žumberk u Nových Hradů