Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 24/2011

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 24/2011

Brožovaná vazba, 380 s., obr. a fotografie v textu, formát 165x235 mm.
ISSN 0231-8237


 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

Články
 
Petr Šída – Ondřej Chvojka – Petr Pokorný – Jan Novák: Výsledky první etapy výzkumu mezolitické

lokality Švarcenberk 11 u Ponědrážky (okr. Jindřichův Hradec) — Die Ergebnisse der ersten

Untersuchungen an der mesolithischen Fundstelle Švarcenberk 11 bei Ponědrážka (Kr. Jindřichův

Hradec) ..................................................................................................................................................... 5

 

Ondřej Chvojka – Jiří Beneš – Jiří Fröhlich – Jan John – Jan Michálek – Tereza Šálková: Výšinné sídliště

ze starší doby bronzové a pozdní doby halštatské u Opařan (okr. Tábor) — Eine Hohensiedlung

der fruhen Bronze- und der spaten Hallstattzeit bei Opařany (Kr. Tábor) ............................................. 19

 

Ondřej Chvojka – Jan Michálek – Petr Zavřel: Výzkum mohyl z doby bronzové a halštatské u Radošovic,

okres České Budějovice — Die Erforschung des Hugelgraberfeldes aus der Bronze–

und Hallstattzeit bei Radošovice, Kr. České Budějovice ......................................................................... 41

 

Rastislav Korený – Erika Průchová – Jaroslav Frána – Marek Fikrle – Jiří Litochleb – Romana Kočárová

– Lenka Kovačiková – Blanka Šreinová: Západní část knovízké nekropole ve Zvíroticích–

Křepenicích a žárový hrob z Líchov, okr. Příbram. Příspěvek k poznání prostorové velikosti

pohřebišť knovízské kultury — Der westliche Teil des Graberfeldes der Knovízer Kultur in

Zvírotice-Křepenice und ein Brandgrab aus Líchovy, Kr. Příbram. Ein Beitrag zur Kenntnis

der Graberfeld-Grosen der Knovizer Kultur .......................................................................................... 79

 

Jiří Fröhlich – Jan Michálek – Jaroslav Jiřík: Nové nálezy kovových předmětů z doby halštatské a latenské

v jižních Čechách — Neue Metallfunde der Hallstatt- und Latenezeit in Sudbohmen  .........................  129


Jan Kysela: Středomořské importy z oppida Třísov — Mediterranean imports from the oppidum of

Třísov (distr. Český Krumlov, Southern Bohemia) ................................................................................ 163

 

Eliška Maxová – Petr Menšík: Dokumentace raně středověkého mohylového pohřebiště u Bechyňské

Smolče — Documentation of the Early Middle A ge barrow burial site situated in Žluté

hory area at Bechyňská Smoleč .......................................................................................................... 191

Josef Hložek: Pozůstatky oblehacích prací v předpolí hradu Příběnice, okr. Tábor — Remains of

siege features in foreland of the Příběnice castle, Tábor district ........................................................ 209

 


Ladislav Čapek: Dvě zaniklé středověké vesnice ve Velechvínském polesí, okr. České Budějovice

— Zwei verschwundene mittelalterliche Dorfer im Velechvíner Wald, Kr. České Budějovice ............ 227

Jiří Fröhlich – Daniel Kovář – Jiří Pešta: Zaniklý obilní mlýn na Blehovském potoce u Osletína

na Milevsku — Eine verschwundene Getreidemuhle am Blehovský-Bach bei Osletín in der

Nahe von Milevsko ............................................................................................................................... 249

 

Jitka Kosňovská – Petra Houfková – Daniel Kovář: Lannova třída v Českých Budějovicích ve světle

archeobotanických analýz a historických pramenů — Lannova street, České Budějovice,

based on archaeobotanical analyses and historical sources ............................................................. 263

 


Magdaléna Sadravetzová: Archeologie zaniklé novověké šumavské vesnice Paseky (k. u. Paseka

u Borových Lad) — Archaeology of the disappeared village od modern age Paseky (cadastral

area Paseka u Borových Lad) ............................................................................................................. 281

Václav Procházka – Zdeňka Petáková – Zuzana Thomová – František Laufek: Suroviny pro výrobu

jihočeské keramiky bohaté grafitem v několika prehistorických a historických obdobích —

Raw–materials used for graphite–rich ceramics of southern Bohemia in several prehistoric

and historical periods ........................................................................................................................... 299

 

Krátké články
 
Petr Menšík: Mohylová pohřebiště na Pelhřimovsku — Barrow burial grounds in the Pelhřimov

region ................................................................................................................................................... 317

 

Miroslav Dobeš – Marek Fikrle – Jaroslav Frána – Rastislav Korený: Raně eneolitická plocha měděná

sekera z Dublovic na Sedlčansku — Ein fruhaneolithisches kupfernes Flachbeil aus Dublovice

im Gebiet von Sedlčany .....................................................................................................................  325

 


Jan John – Markéta Řeřichová: Povrchový průzkum terenních reliktů výšinné lokality Boletice –

Raciberk (okr. Český Krumlov) — Surface survey of terrain relicts of the hill–top site Boletice

– Raciberk (distr. Český Krumlov) .....................................................................................................  337

 


Jaromír Beneš – Martin Pták: Nález zlomků středověkých reliefních dlaždic z hradiště Na Jánu

v Netolicích — Fragmente einer Relieffliese vom Burgwall „Na Jánu“ in Netolice .............................. 343

 


Martin Pták: Středověké zoomorfní aquamanile z Vlčkovic (okr. Klatovy) — Ein mittelalterliches

Aquamanile von Vlčkovice (Kr. Klatovy) ............................................................................................ 347

 


Jubilea, vzpomínky
 
Jiří Fröhlich – Jan Michálek – Petr Zavřel – Ondřej Chvojka: Antonín Beneš (* 25. 6. 1934 Horažďovice

– † 7. 3. 2011 Plzeň ............................................................................................................................ 353

 

Jan Michálek: Výročí jihočeských archeologů v roce 2011..............................................................  355

Z nové literatury  ............................................................................................................................  358

Zprávy  ..............................................................................................................................................  373

Seznam autorů  ...............................................................................................................................  379

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE