Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích na jeho internetových stránkách.


Označení prodejce:
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 242/1, 370 51 České Budějovice
IČ: 00073539
DIČ: CZ00073539
Příspěvková organizace, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr,  vložka 128
(dále jen Prodávající).

Kontaktní údaje:
Oddělení knihovny: Jana Klimešová, tel. 391 001 503, eshop@muzeumcb.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice, č.ú. 2035231/0100
www.muzeumcb.cz

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetového obchodu prodejce, který prostřednictvím systému odeslal řádnou objednávku na zboží (dále jen Kupující).

• Prodávající nabízí na stránkách www.muzeumcb.cz periodické a neperiodické publikace
• Ceny uvedené na stránkách e-shopu jsou ceny konečné, Jihočeské muzeum je plátcem DPH z činností, obsahující služby pro veřejnost, na
  publikace se DPH nevztahuje. Zvlášť se účtuje poštovné.
• Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
• Pro uzavření kupní smlouvy, vč. registrace a vyplnění objednávky zákazníkem, je předepsán český jazyk.

1) Objednávka a kupní smlouva
Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo v internetovém obchodě prostřednictvím objednávky, během objednání je povinen uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) a zvolit způsob platby. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodejcem kupujícímu, vzniká na základě potvrzení objednávky odeslané bezprostředně po doručení objednávky na email kupujícího. Objednávka je považována za závaznou pro obě strany. 
Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,  a že s nimi souhlasí.  Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.
Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

K akceptaci objednávky nedojde, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží.

2) Storno objednávky
a) Storno ze strany kupujícího
Stornovat objednávku lze do 24 hodin od potvrzení objednávky prodejcem.

Registrovaný kupující může objednávku stornovat sám v rubrice „Objednávky“. Objednávku lze stornovat pouze celou. Neregistrovaný kupující zašle požadavek na storno či změnu objednávky emailem na adresu eshop@muzeumcb.cz. V požadavku musí být uvedenou číslo objednávky.

Po uplynutí lhůty pro storno objednávky lze objednávku stornovat nebo změnit jen po dohodě s prodejcem, a to telefonicky na čísle 391 001 503 nebo emailem na adresu eshop@muzeumcb.cz.

b) Storno ze strany prodejce
Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část v případě:
    – zboží je již vyprodáno,
    – není možné kontaktovat  kupujícího (chybně uvedené telefonní číslo, e-mail),
    -  pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu,
    -  pokud kupující při objednání zboží zvolí platbu převodem na účet prodejce, zavazuje se uhradit
       celkovou cenu objednávky do 14 dnů, pokud prodejce v této lhůtě neobdrží
       úhradu na svůj účet, je oprávněn objednávku zrušit.

O stornu objednávky bude kupující informován emailovou zprávou.  Pokud již kupující zaplatil náklady vyčíslené stornovanou objednávkou, budou mu peníze nebo rozdíl mezi uspokojenou a stornovanou částí objednávky převedeny zpět na bankovní účet nebo zaslány poštovní poukázkou, a to v nejbližším možném termínu, nejpozději do 14 dnů. Způsob vrácení peněz se řídí podle uskutečněné platby kupujícím. 

3) Dodací podmínky
Poštovné a balné (pouze Česká republika)
Prodávající účtuje při dodávce zboží poštou  na dobírku na území České republiky poštovné a balné ve výši 150 Kč,
při platbě bankovním převodem 100 Kč.
Objednávky ze zahraničí budou řešeny mimo eshop.

Způsob úhrady
Kupující má možnost volit z těchto způsobů úhrady:

a) platba v hotovosti  - kupující uhradí částku za zboží kontaktní osobě uvedené v rubrice „Kontaktní údaje“,

b) bankovní převod – kupující uhradí částku za zboží na účet 2035231/0100,  jako variabilní
    symbol uvede číslo objednávky,

c) dobírka – kupující uhradí částku za zboží při převzetí balíku na poště či poštovnímu doručovateli,

d) faktura - tento způsob platby je určen pouze pro knihovny, školy a jiné veřejné instituce. 
    Objednané zboží je zasláno spolu s vystavenou fakturou s dobou splatnosti 14 dní.

Způsob dodání
a) Osobní odběr

V případě osobního odběru nejsou účtovány žádné náklady na dodání zboží.
Osobní odběr je možný (po obdržení zprávy e-mailem) na adrese:
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – recepce, Dukelská 1, České Budějovice.

b) Přepravce Česká pošta
Zásilky jsou zasílány výhradně prostřednictvím České pošty, s. p. Prodejce neručí za případnou ztrátu zboží způsobenou přepravcem.

Zákazník je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci nebo zástupci prodávajícího. Kupující je povinen zahájit u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky brán zřetel. V případě shledání porušení či poškození obalu doporučujeme kupujícímu zásilku odmítnout.
Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi údaji v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství), anebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží, uplatnit vadu u prodávajícího.

Vyřízení objednávky
Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-mailů.
Prodávající odesílá tyto e-maily:
• souhrn objednávky - v okamžiku odeslání objednávky a  údaje pro provedení platby - pokud je zvolena platba převodem
• informace o odeslání zboží - po předání zásilky České poště.

Kupující při standardním průběhu vyřízení nemusí zasílat prodejci žádné emaily.

Expedice objednaného zboží (v rámci ČR)
V převážné většině případů je zboží odesláno během 5 pracovních dnů. Ve vyjímečných případech může dojít k prodloužení lhůty expedice. Pokud není objednávka odeslána do 10 pracovních dnů je zákazník kontaktován a jsou mu nabídnuty další možnosti postupu (storno a vrácení peněz, změna objednávky, prodloužení expediční lhůty). Při platbě bankovním převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet.
Prodejce se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době.

Objednávky ze zahraničí
Objednávky ze zahraničí budou řešeny individuálně mimo elektronický obchod.

Forma zásilky
Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. Součástí zásilky je daňový doklad (faktura) plnící zároveň funkci dodacího listu, záručního a reklamačního dokladu.

4)  Nepřevzaté zásilky
V případě, že si kupující zvolí jako způsob doručení dobírku a zásilku z určitých důvodů nepřevezme, bude toto jednání považováno za porušení "Obchodních podmínek" a "Kupní smlouvy". Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč. 
 V případě, že kupující požádá o opakované doručení, bude mu zásilka znovu zaslána a cena objednávky bude navýšena o další poštovné a balné.

5) Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo od uzavřené kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu dle čl. 1 těchto Obchodních podmínek, odstoupit za podmínek stanovených Občanským zákoníkem – zákon č. 89/2012 Sb. dle  § 1829  - 1840.

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Chce-li tak zákazník učinit, musí e-mailem prodávajícího o odstoupení od smlouvy informovat, a vrátit zboží nepoškozené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem na kontaktní adresu zpět  v uvedené lhůtě. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.
Kupujícím vzniká nárok na vrácení částky za zboží, včetně nákladů na dodání, které od něho prodejce na základě smlouvy přijal. Prodejce tak učiní bankovním převodem na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem, nebo zasláním poštovní poukázkou, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Způsob vrácení peněz se řídí podle uskutečněné platby kupujícím. 

6) Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), zejména není bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7) Reklamace a záruční podmínky
Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.
Při reklamacích se prodejce řídí platnými předpisy na ochranu spotřebitelů.
V případech, kdy má zboží vady (např. chybějící listy u knihy) má kupující právo zboží reklamovat.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

a) e-mailem na adresu: eshop@muzeumcb.cz
b) písemně  na adresu:
    Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
    Knihovna,  Dukelská 1
    370 51 České Budějovice

Reklamované zboží doporučujeme zaslat  jako doporučenou zásilku, popř. cenný balík (ne na dobírku).
Při uplatnění reklamace je nutno předložit :
• reklamované zboží
• stručný popis závady (v případě zaslání reklamace poštou)
• doklad o prodeji zboží vystavený prodávajícím (daňový doklad)

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, tedy převzetí zboží prodávajícím.

8) Ochrana osobních údajů

a) Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo) prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

b) Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, např. formou newsletteru s nabídkou akcí v muzeu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

c) Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

d) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu maximálně 5 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

e) Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

f) V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

2) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

g) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
Žádosti tohoto druhu zašle kupující prodávajícímu na adresu gdpr@muzeumcb.cz. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, pokud prodávající bude muset provádět nepředpokládané úkony ve velkém rozsahu. Právo na výmaz osobních údajů je dle Obecného řízení EU zdarma.

h) Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě maximálně po dobu 3 let a není přístupná.

 9) Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky a reklamační řád byly aktualizovány v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a nabývají platnosti a účinnosti ode dne 9. března 2020.

Nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

 

 

 

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE