Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Ladislav Čapek, Jiří Militký a kolektiv: Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozbor hmotných pramenů

Ladislav Čapek, Jiří Militký a kolektiv: Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozbor hmotných pramenů

750,- Kč

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra archeologie; Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2016.
Vázaná vazba, 613 stran, obr. a foto v textu, formát 210x300 mm.
ISBN 978-80-261-0634-0
ISBN 978-80-87311-79-0

 

 

 

 

 

 

 

 

     Českobudějovická  městská radnice tvoří nepřehlédnutelnou a výraznou dominantu náměstí Přemysla Otakara II. v jeho jihozápadním koutu. Pod monumentálním barokním průčelím s četnými hodnotnými prvky se však skrývají mnohem komplikovanější stavební dějiny objektu. Dnešní barokní radnice vznikla na půdoryse starší renesanční radnice, která vycházela z původní dispozice městských gotických domů.
    V letech 1996-1997 probíhal na nezastavěném nádvoří městské radnice předstihový archeologický průzkum, který byl vyvolán plánovanou zástavbou radničního dvora. Výzkum provádělo tehdejší oddělení archeologických výzkumů Jihočeského muzea pod vedením J. Militkého. Archeologický výzkum na nádvoří nebyl po svém ukončení z různých důvodů komplexně vyhodnocen a početný nálezový soubor zůstal ve fázi laboratorního zpracování a základní muzejní evidence. Zpracovány a vyhodnoceny byly nálezy středověké keramiky a předběžně publikovány byly také výsledky archeobotanického rozboru z odpadních objektů a studní. V letech 2009-2013 byla vyhodnocena středověká keramika 13. - 15. století formou dizertační práce.
     Tato práce se stala pozdějším základem pro kompletní zpracování veškerých složek. Zpracování a publikace celého archeologického terénního výzkumu se nabízelo i s ohledem na blížící se výročí 750 let od založení města v roce 1265. Předložená publikace tak splácí i určitý dluh, neboť je dosud jediným výzkumem v historickém jádru města, který byl dotažen do komplexní publikační podoby.

 

OBSAH

Úvod .........................................................................................................................................  1

1. Poloha městské radnice a charakteristika přírodního prostředí   ...............................  3

2. Historie a stavební vývoj městských domů a městské radnice   ..................................  7

    2.1. Historie a stavební vývoj městských domů v čp. 1  ...........................................................  7
    2.2. Stavebně historický vývoj městské radnice   ......................................................................  8
    2.3. Historie a stavební vývoj domu čp. 2 .................................................................................  21

I.  VÝPOVĚĎ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU NA NÁDVOŘÍ RADNICE ..............................  25
    
Ladislav Čapek, Jiří Militký

3.  Archeologický výzkum nádvoří městské radnice v letech 1996-1997  .......................  27
     
3.1. Okolnosti a realizace výzkumu   ........................................................................................  27
     3.2. Cíle a metodika výzkumu   .................................................................................................  27

4.  Fázový model prostorového a stavebního vývoje
     na nádvoří radnice (1265 - 19./20. století)   ...................................................................  31
     
4.1. Pravěké osídlení (fáze 0)   ..................................................................................................  31
     4.2. Lokační fáze osídlení po roce 1265 (fáze 1)  ....................................................................  35
     4.3. Vývoj nejstarší středověké zástavby parcel v poslední třetině 13. století (fáze 2) ....... 39
     4.4. Stavební a prostorová stabilizace domů na přelomu 13. a 14. století (fáze 3) ............ 43
     4.5. Počátky kamenné architektury, vývoj hospodářského zázemí ve 14. století (fáze 4)... 46
     4.6. Pozdně středověká etapa stavebního vývoje do poloviny 15. století (fáze 5)  ............. 49
     4.7. Konec vývoje hospodářského zázemí a stavební úpravy před založením městské
            radnice (fáze 6)...................................................................................................................... 52
     4.8. První etapa vývoje nádvoří renesanční městské radnice (fáze 7)................................... 54
     4.9. Druhá etapa vývoje nádvoří barokní městské radnice (fáze 8)....................................... 57
     4.10. Novodobý vývoj nádvoří městské radnice v 19.-1. polovině 20. století (fáze 9) ......... 59

5. Behaviorální a sociální interpretace stratigrafického a prostorového vývoje .......... 73

6. Zhodnocení výsledků archeologického výzkumu na nádvoří městské radnice
    v kontextu vývoje středověkého města   ....................................................................... 79

7. Srovnání výsledků archeologického výzkumu s výzkumy v areálech
    městských radnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ................................................  83

8. Stavební podoba městských radnic v období gotiky a renesance .............................  87

9. Vznik a vývoj městské správy v Českých Budějovicích do počátku vzniku radnice .. 93

II.  VÝPOVĚĎ ARTEFAKTŮ A EKOFAKTŮ Z NÁDVOŘÍ RADNICE ..........................................  99
     
L. Čapek a kol.

10. Pravěké nálezy keramiky z nádvoří radnice (D. Hlásek - O. Chvojka - P. Zavřel) ....... 101
      10.1. Metoda zpracování  ........................................................................................................ 101
      10.2. Charakteristika souboru a rozbor nálezových okolností  .......................................... 101
      10.3. Analýza pravěké keramiky a její datování .................................... ............................... 105
      10.4. Závěr a interpretace ......................................................................................................  107
      10.5. Katalog pravěké keramiky ............................................................................................. 108

11. Středověká a novověká keramika z nádvoří radnice (L. Čapek - M. Preusz) ............ 121
      11.1. Metoda zpracování   ....................................................................................................... 121
               11.1.1. Deskriptivní systém  .............................................................................................. 122
      11.2. Kvantifikace a diverzita keramických souborů ........................................................... 124
      11.3. Chronologický model vývoje keramiky  ....................................................................... 128
               11.3.1. Seriace keramických souborů   ............................................................................ 129
               11.3.2. Korespondenční analýza keramických souborů .................................................. 132
      11.4. Horizonty středověké a raně novověké keramiky ...................................................... 138
      11.5. Prostorová distribuce keramických skupin na nádvoří radnice  ............................... 152
               11.5.1. Prostorová distribuce středověké a novověké keramiky ...................................... 152
               11.5.2. Prostorová distribuce keramických skupin v geografických informačních
                           systémech
 ...............................................................................................................152
               11.5.3. Interpretace výsledků prostorových struktur........................................................ 155
      11.6. Tvarová proměna keramických nádob  ....................................................................... 160
               11.6.1. Metrická analýza tvarů hrnců  ........................................................................... 162
      11.7. Sekvenční diagram keramických typů   ........................................................................ 165
      11.8. Katalog keramických tvarů nádob  ............................................................................... 169
      11.9. Rentgenová-fluorescenční a rentgenová-difrakční analýza
               keramiky (L. Čapek - M. Čekalová - J. Říha) ................................................................... 204
               11.9.2. Rentgenová-fluorescenční analýza ......................................................................  206  
               11.9.3. Rentgenová-difrakční analýza .............................................................................  212
               11.9.4Závěr a diskuze  ...................................................................................................  213

12. Technická keramika ...................................................................................................... 215
      
12.1. Katalog technické keramiky ........................................................................................... 215

13. Keramické importy  ....................................................................................................... 217

14. Drobné keramické miniatury a plastiky   .................................................................... 223
      
14.1. Katalog keramických miniatur   .....................................................................................  226

15. Novověké dýmky (M. Preusz) ......................................................................................  227
      
15.1. Charakteristika souboru a nálezové okolnosti  ..........................................................  227
      15.2. Metoda zpracování  .......................................................................................................  227
      15.3. Analýza souboru novověkých dýmek ..........................................................................  229
      15.4. Interpretace  ...................................................................................................................  231
      15.5. Katalog novověkých dýmek z městské radnice  .........................................................  234

16. Kamnářská keramika (L. Čapek) ...................................................................................  237
      
16.1. Charakteristika souboru a nálezové okolnosti   .........................................................   237
      16.2. Metoda zpracování  .......................................................................................................   237
      16.3. Analýza souboru kachlů  ...............................................................................................   239
      16.4. Závěr a interpretace .......................................................................................................  242
      16.5. Katalog kamnářské keramiky  ........................................................................................ 243

17. Stavební keramika (L. Čapek)   .......................................................................................  253
      
17.1. Charakteristika souboru a nálezové okolnosti   ............................................................ 253
      17.2. Metoda zpracování  .......................................................................................................... 253
      17.3. Analýza cihel a prejzů  ...................................................................................................... 253
      17.4. Závěr a interpretace ......................................................................................................... 254

18. Sklo (L. Čapek) .................................................................................................................... 255
      
18.1. Charakteristika souboru a nálezové okolnosti  .............................................................  255
      18.2. Metoda zpracování ...........................................................................................................  256
      18.3. Analýza skel   .....................................................................................................................  258
      18.4. Otázka původu skel ..........................................................................................................  262
      18.5. Datování  ............................................................................................................................  262
      18.6. Katalog dutých a plochých skel  ......................................................................................  263
      18.7. Chemický rozbor středověkého a novověkého skla (D. Rohanova)  ...........................  275
               18.7.1. Popis měření ............................................................................................................. 276
               18.7.2. Výsledky analýz ......................................................................................................... 276
               18.7.3. Korespondenční a shluková analýza skel  ............................................................... 281
               18.7.4. Závěr a interpretace  ................................................................................................ 281

19. Předměty ze železa a barevných kovů (L. Čapek) ........................................................... 283
      19.1. Charakteristika souboru a nálezové okolnosti  ............................................................... 283
      19.2. Metoda zpracování ............................................................................................................. 286
      19.3. Analýza předmětů ze železa a barevných kovů   ............................................................ 286
      19.4. Závěr a interpretace ........................................................................................................... 296
      19.5. Katalog železných a kovových artefaktů   ........................................................................ 296

20. Mince (J. Militký) .................................................................................................................. 313
      
20.1. Katalog mincí ....................................................................................................................... 314

21. Dřevěné artefakty (L. Čapek)  ........................................................................................... 317
      
21.1. Charakteristika souboru a nálezové okolnosti  .............................................................. 317
      21.2. Metoda zpracování ...........................................................................................................  317
      21.3. Analýza souboru dřev ........................................................................................................ 317
      21.4. Závěr a interpretace ........................................................................................................... 321
      21.5. Katalog dřevěných artefaktů ............................................................................................. 323

21. Kožené artefakty (L. Čapek) .............................................................................................. 337
      
21.1. Charakteristika souboru a nálezové okolnosti  .............................................................. 337
      21.2. Metoda zpracování  ........................................................................................................... 337
      21.3. Analýza souboru kožených artefaktů .............................................................................. 337
      21.4. Závěr a interpretace ........................................................................................................... 339
      21.5. Katalog kožených artefaktů   ............................................................................................. 340

22. Předměty z kostí (L. Čapek)   ............................................................................................. 345

23. Předměty z kamene 
(L. Čapek)  ......................................................................................... 347

24. Archeobotanický výzkum na radničním dvoře 
(P. Kočár) .............................................. 349
      24.1. Metoda archeobotanického výzkumu   ............................................................................ 349
      24.2. Výsledky archeobotanického výzkumu a jejich interpretace ......................................... 350
                24.2.1. Tafonomie archeobotanických souborů z odpadních objektů ......................... 350
                24.2.2. Rostliny užívané člověkem ..................................................................................... 352
                24.2.3. Krmivo a stelivo pro domácí zvířata ..................................................................... 355
                24.2.4. Ruderální druhy ...................................................................................................... 356
     24.3. Změny archeobotanických souborů v čase  ...................................................................... 357

25. Sociálně-ekonomická interpretace života na nádvoří radnice
ve středověku a novověku (závěrečné hodnocení)   ............................................................. 369

Seznam pramenů a literatury................................................................................................... 375

Summary..................................................................................................................................... 401

Příloha I. Fotodokumentace terénních situací ...................................................................... 409

Příloha II. Profily a řezy ............................................................................................................. 437

Příloha III. Stratigrafické diagramy  ........................................................................................ 459

Příloha IV. Popisy stratigrafických jednotek .......................................................................... 483

Příloha V. Katalog keramických tříd   ...................................................................................... 503

Příloha VI. Heslář keramiky ...................................................................................................... 511

Příloha VII. Typář keramiky ...................................................................................................... 517

Příloha VIII. Kresebná dokumentace fragmentů keramických nádob ................................ 561

Soupis obrázků a tabulek v textu   .......................................................................................... 603

Seznam autorů  .......................................................................................................................... 613

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE