Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 26/2013

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 26/2013

130,- Kč

Brožovaná vazba, 367 s., obr. a fotografie v textu, formát 165x235 mm.
ISSN 0231-8237
ISBN 978-80-87311-41-7

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

Články

Petr Menšík: Mohylová pohřebiště a tzv. mohylovité útvary na Jindřichohradecku — Barrow burial
grounds and burial features in the Jindřichův Hradec region  ..............................................   5

Ondřej Chvojka - Jan John - Martin Janovský - Jan Michálek: Pravěké osídlení hradiště u Skočic
(okr. Strakonice) — Die vorgeschichtliche Besiedlung des Burgwalls bei Skočice (Kr. Strako-
nice) .............................................................................................................................................  25

Ondřej Chvojka - Jiří Fröhlich: Ojedinělé nálezy kovových předmětů z doby bronzové, dokumen-
tované v jižních Čechách v letech 2010-2012 — In den Jahren 2010-2012 in Südböhmen
dokumentierte bronzezeitliche Einzelfunde .............................................................................  77

Pavel Břicháček - Ondřej Chvojka - Lenka Kovačiková - Jan Novák: Objekty z mladší a pozdní doby
bronzové v Bernarticích (okr. Písek) — Befunde der jüngeren und späten Bronzezeit von
Bernartice (Kr. Písek) .................................................................................................................. 113

Jan Michálek: Sídliště (usedlost? - dvorec?) z pozdní doby halštatské (Ha D2-3/LT A) se středo-
mořským importem skla u Strakonic. Výzkumy a povrchové nálezy z let 1990/1992 až 2004)
— Eine Ansiedlung (Siedlung? - Gehöft?) der späten Hallstattzeit (Ha D 2-3/LT A) mit Glas-
import (Aryballos) aus dem Mittelmeerraum bei Strakonice. Grabungen und Sammelfunde
der Jahre 1990/1992 bis 2004 ................................................................................................... 137

Jiří Fröhlich: Archeologický výzkum kostela sv. Václava v Písku — Die archäologische Untersu-
chung in der Wenzelskirche von Písek .................................................................................... 171
Ladislav Čapek - Ondřej Malina - Ladislav Rytíř: Jenišovice (okr. Písek) - výzkum zaniklé stře-
dověké vesnice na základě prostorové distribuce keramiky — Jenišovice (Kr. Písek) - Erfor-
schung eines untergegangenen mittelalterlichen Dorfes mit Hilfe von Oberflächenprospekti-
onen ............................................................................................................................................ 183

Pavel Vařeka: Příspěvek k podobě vesnického domu ze sklonku středověku na Českobudějovicku.
Soubor mazanic s otisky konstrukcí z Češnovic — Ein Beitrag zur Form des spätmittelalter-
lichen Dorfhauses im Gebiet von České Budějovice. Ein Hüttenlehmkomplex mit Konstruk-
tionsabdrücken von Češnovice  ................................................................................................. 207

Petr Baierl - Josef Hložek - Roman Křivánek - Petr Menšík: Zaniklá vápenná pec v širším předpolí
hradu Příběničky na Táborsku — Ein ehemaliger Kalkofen im Vorfeld der Burg Příběničky im
Gebiet von Tábor ......................................................................................................................... 237

Krátké články

Vlastimil Simota - Ondřej Chvojka: Neolitické a eneolitické kamenné broušené artefakty z Pacov-
ska — Neolithische und endneolithische geschliffene Steinartefakte aus dem Gebiet von Pa-
cov .............................................................................................................................................  249

Jiří Fröhlich - Daniel Hlásek: Fortifikace s nálezy z doby halštatské a laténské na Kostelíku na k. ú.
Zlivic, okr. Písek — Eine Fortifikation mit Funden der Hallstatt- und Laténezeit auf der An-
höhe Kostelík bei Zlivice, Kr. Písek .......................................................................................... 265

Jan John: První doklad kruhového šperku typu Simleul Silvaniei (Rustoiu 3) v jižních Čechách - 
The first evidence of a ring jeweler of Simleul Silvaniei (Rustoiu 3) type in South Bohemia . 273

Daniel Kovář: Nálezy lidských kosterních ostatků v Českých Budějovicích ve druhé polovině
19. a první čtvrtině 20. století — Funde menschlicher Skelette in České Budějovice in der
2. Hälfte des 19. und dem ersten Viertel des 20. Jahrhunderts ....................................... 279

Michal Preusz: Pozdně renesanční umyvadlo z městského domu č. 55 na Latránu v Českém Krum-
lově — Ein spätrenaissancezeitliches Waschbecken aus dem Haus Nr. 55 im Latrán von Čes-
ký Krumlov .............................................................................................................................. 287

Jan lvanega: Barokní přestavba kostela sv. Jana Křtitele v Netolicích a její význam pro archeologii
— Der barockzeitliche Umbau der Kirche des hl. Johannes des Taufers in Netolice und seine
Bedeutung für die Archäologie ............................................................................................  297

Diskuse, polemiky

Miloš Hlava: K výzkumům Josefa Ladislava Píče na mohylových pohřebištích doby bronzové a hal-
štatské v jižních Čechách  .....................................................................................................   305

Jubilea, vzpomínky

Jiří Fröhlich: Karl Brdlik - 65 let od úmrtí 326
Martin Čechura: 60 let PhDr. Pavla Břicháčka (*19. července 1953) ................................ 327

Bořivoj Nechvátal: Padesát let od objevu raně středověkého pohřebiště v Radomyšli
u Strakonic................................................................................................................................ 332

Z nové literatury ....................................................................................................................... 342

Zprávy ........................................................................................................................................ 361

Seznam autorů ........................................................................................................................ 366

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE