Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 29/2016

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 29/2016

Brožovaná vazba, 425 s., obr. a fotografie v textu, formát 165x235 mm.
ISSN 0231-8237
ISBN 978-80-87311-77-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

Články

Jiří Bumerl - Ondřej Chvojka - Petr Menšík: Pravěké nálezy z prostoru „vlkovských" pískoven
u Veselí nad Lužnicí (okr. Tábor) — Die vorgeschichtlichen Funde von Sandgruben in Vlkov bei
Veselí nad Lužnicí (Kr. Tábor)........................................................................................................... 7

Jan John: Analýza prvkového složení halštatské situly z Veselí nad Lužnicí — Elemental analysis
of Hallstatt period bronze situla from Veselí nad Lužnicí (South Bohemia).............................. 29

Jan Michálek - Jaroslav Jiřík - Martin Pták - Jan Eigner: Záchranný výzkum polykulturní lokality ve
Starých Kestřanech-Chotěbořicích (okr. Písek) v letech 2009 a 2015 — Eine Notgrabung in der
polykulturellen Fundstelle von Staré Kestřany-Chotěbořice (Kr. Písek) in den Jahren 2009 und
2015................................................................................................................................................... 33

Markéta Augustýnová: Metalurgická krajina? Doklady metalurgie bronzu v jižních Čechách
v době bronzové - Metallurgische Landschaft? Belege für bronzezeitliche Metallurgie in
Südböhmen ..................................................................................................................................... 55

Markéta Šálová - Ondřej Chvojka - Petr Menšík: Pravěká mohyla u Maršova (okr. Tábor).
Příspěvek ke starší době bronzové na Táborsku — Ein vorgeschichtlicher Grabhügel
bei Maršov (Kr. Tábor). Ein Beitrag zur Frühbronzezeit im Gebiet von Tábor ......................... 87

Ondřej Chvojka - Jan John - Daniel Hlásek - Jiří Fröhlich - Jan Michálek - Tereza Šálková: Hradiště
na soutoku. Nové poznatky k opevněné výšinné lokalitě Týn nad Vltavou - U Sv. Anny — Ein
Burgwall am Zusammenfluss. Neue Erkenntnisse zur befestigten Höhenfundstelle Týn nad
Vltavou - U Sv. Anny.......................................................................................................................... 99

Jiří Fröhlich - Ondřej Chvojka - Jan John - Tereza Šálková: Kovové depoty z doby bronzové v zázemí
hradiště u Chřešťovic na Písecku — Bronzezeitliche Metallhortfunde von der Umgebung des
Burgwalls von Chřešťovice bei Písek............................................................................................ 117

Daniel Hlásek - Martin Pták - Tomáš Hiltscher - Jan John - Jan Novák - Erika Průchová - Jan Zavřel:
Sídelní areál mladší doby bronzové z podhůří Píseckých hor. Pohřební a sídlištní (?) komponenta
z Kuklí u Tálína — Ein jungbronzezeitliches Siedlungsareal im Vorland der Píseker-Berge. Eine
Begräbnis- und Siedlungs(?)-Komponente von Kukle bei Tálín................................................. 143

Kamila Pokorná - Tereza Šálková - Jaroslav Jiřík - Jiří Fröhlich - Jan Michálek: Sídliště z pozdní
doby bronzové v areálu písecké nemocnice — The settlement from the Final Bronze Age in the
area of the hospital in Písek........................................................................................................... 167

Jan Michálek - Jaroslav Jiřík - Erika Průchová: Ploché žárové hroby z pozdní doby halštatské ve
Slabčicích (okr. Písek) — Späthallstattzeitliche Brandgräber in Slabčice (Kr. Písek) ................ 201

Jan John - Václav Vondrovský - Daniel Kovář: Hašlovice (okr. Český Krumlov) - nově objevená
fortifikace v prostoru vltavského kaňonu — Hašlovice (dist. Český Krumlov) - A newly
discovered fortification in the area of the Vltava canyon........................................................... 213

Petr Zavřel: Jižní Čechy v mladší a v pozdní době římské a v době stěhování národů. Stav
výzkumu a výhled — Südböhmen während der jüngeren und späten Römerzeit und der
Völkerwanderungszeit. Stand der Forschung und Aussicht....................................................... 225

Jiří Havlice - Jan Machula: Zaniklé středověké lokality v Poněšické oboře — Deserted medieval
sites in the Poněšice deer park...................................................................................................... 265

Josef Hložek: Několik poznámek ke stavební podobě hradu Sokolčí, okr. Český Krumlov — Einige
Bemerkungen zur Baugestalt der Burg Sokolčí, Kr. Český Krumlov.......................................... 277

Zuzana Thomová: Torzo středověké zdobené podlahy z kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích —
Torso of medieval decorated floor from the church of St. Nicholas in České Budějovice ...... 297

Kateřina Mašlová: Úvod do problematiky historické exploatace zlata na Vodňansku — Einführung
in die Problematik der historischen Goldförderung im Gebiet von Vodňany......................... 313

Daniel Kovář: Zaniklé rybníky na Českobudějovicku. Stručný přehled tématu a topografie docho-
vaných pozůstatků historických vodních nádrží — Abgegangene Teiche in der Gegend
von České Budějovice. Ein kurzer Überblick zu Geschichte und Topographie der erhaltenen
Reste künstlich angelegter Gewässer .......................................................................................... 333

Ladislav Čapek: Nález fragmentů renesančního článkového opasku z městské radnice v Českých
Budějovicích — Ein Fund des fragmentierten renaissancezeitlichen Gliedgürtels vom Rathaus in
České Budějovice............................................................................................................................ 387

Michal Preusz: Novověké dýmky v jižních Čechách. Nálezy ze sbírky Jihočeského muzea v Čes­
kých Budějovicích — Neuzeitliche Pfeifen in Süudböhmen. Funde aus der Sammlung des
Südböhmischen Museums in České Budějovice......................................................................... 399

Jubilea, vzpomínky

Ondřej Chvojka: Vzpomínka na Dr. Jaroslava Fránu, CSc. ......................................................... 409

Jiří Fröhlich - Jan Michálek: Osmdesátiny doc. PhDr. SlavomilaVencla, DrSc. ……......……………410

Z nové literatury............................................................................................................................... 411

Zprávy................................................................................................................................................ 422

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE