Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 30/2017

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 30/2017

Brožovaná vazba, 437 s., obr. a fotografie v textu, formát 165x235 mm.
ISSN 0231-8237
ISBN 978-80-87311-85-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

Články

Jan Michálek: Neznámá dokumentace archeologických lokalit a nálezů v Městském muzeu v Blatné —
Unbekannte zeichnerische, fotografische und schriftliche Dokumentationen zu archäologischen
Fundstellen, Grabungen und Funden im Städtischen Museum Blatná ........................................ 5

Jiří Havlice - Erik Hieke: Pravěké a raně středověké osídlení v Poněšické oboře u Hluboké
nad Vltavou — Prehistoric and early medieval settlement in the Poněšice deer park near
Hluboká nad Vltavou................................................................................................................ 41

Petr Šída: Archeologický výzkum na mezolitické lokalitě Švarcenberk 7, sonda 2/05 — Die
archäologische Untersuchung an der mesolithischen Fundstelle Švarcenberk 7, Son-
dage2/05................................................................................................................................... 61

Ondřej Chvojka - Jiří Fröhlich - Jan John - Jaroslav Jiřík - Vlastimil Král - Petr Menšík - Jan
Michálek - Martin Pták: Ojedinělé nálezy kovových předmětů z doby bronzové, doku­
mentované v jižních Čechách v letech 2013-2016 — In den Jahren 2013-2016 in Siid-
böhmen dokumentierte Einzelfunde bronzezeitlicher Metallartefakte............................ 97

Daniel Hlásek - Tomáš Hiltscher - Tereza Šálková - Martin Pták: Záchranný archeologický
výzkum polykulturní lokality Písek-AISIN II (okr. Písek) z roku 2014 — Archäologi-
sche Rettungsgrabung an der mehrperiodigen Fundstelle Písek-AISIN II (Kr. Písek) im
Jahr 2014......................................................................................................................... 159

Tereza Šálková - Tomáš Hiltscher - Jan Novák - Petra Houfková - Lenka Kovačiková: Bioar-
cheologická anaýza polykulturní lokality Písek-AISIN II (okr. Písek) z roku 2014 — Bio-
archäologische Analysen an der mehrperiodigen Fundstelle Písek-AISIN II (Kr. Písek)
vom Jahre 2014............................................................................................................... 199

Kamila Pokorná-Jiří Fröhlich-Peter Braun-Jan Novák: Pozdně bronzové žlabovité zahloubení
u Topělce, okr. Písek — A gully-shaped feature from the Final Bronze Age near Topělec,
district Písek....................................................................................................................... 229

Jan Michálek - Martin Pták - Michaela Divišová - Veronika Komárková: Nová sídliště
z doby bronzové a laténské v katastru obce Skály u Protivína, okr. Písek — Neu ent-
deckte Siedlungen der Bronze- und Laténezeit im Katastergebiet der Gemeinde Skály
u Protivína, Kreis Písek....................................................................................................... 251

Jan John - Petr Ouško: Laténské kovové předměty z okolí třísovského oppida. Prospekce
v letech 2013-2016 — Laténezeitliche Metallgegenstände aus der Umgebung des Oppi-
dums Třísov. Prospektionen in den Jahren 2013—2016.................................................... 281

Rastislav Korený — Lenka Krušinová - Roman Křivánek - Rudolf Šimek - Jana Šimková
- Pavel Škácha: Viereckschanze a sídliště u Starosedlského Hrádku, okr. Příbram.
Výsledky průzkumu z let 2008-2012 a 2015 —Eine Viereckschanze und eine Siedlung
bei Starosedlský Hrádek, Kr. Příbram. Forschungsergebnisse der Jahre 2008-2012 und
2015..................................................................................................................................... 291

Jiří Beneš: Nové poznatky k raně středověkému osídlení Bechyňska — Neue Erkenntnisse
zur frühmittelalterlichen Besiedlung des Gebiets von Bechyně......................................... 315

Jan John: Prvková analýza raně středověkých kovových ozdob z Rataji u Bechyně —
Chemische Analyse der frühmittelalterlichen Metallgegenstände von Rataje bei
Bechyně............................................................................................................................... 337

Martin Pták - Erika Průchová: Kostrové hroby u Zechovic. Lokalizace výzkumu J. V. Želízka
z roku 1923 a nové zhodnocení nálezového fondu — Körpergräber bei Zechovice: die
Lokalisierung der Untersuchung von J. V. Želízko aus dem Jahr 1923 und eine neue
Bewertung des Fundkomplexes......................................................................................... 343

Jan John — Zuzana Thomová - Petr Zavřel: Ostatkový kříž - enkolpion z Vitína na
Českobudějovicku -Ein Reliquienkreuz -Enkolpion von Vitín bei České Budějovice....... 357

Ladislav Čapek - Jiří Fröhlich: Pozdně středověká usedlost čp. 9 v Topělci u Písku — Das
spätmittelalterliche Bauernhaus Nr. 9 in Topělec bei Písek......................................... 371

Jiří Fröhlich: Archeologické nálezy z jihočeských obilních mlýnů — Archäologische Funde
von südböhmischen Getreidemühlen............................................................................. 399

Diskuse, polemiky

Antonín Majer: Vysvitlo roku 2014 nad Rovnou světlo přírodovědné analýzy?............... 411

Jubilea, vzpomínky

Jan Michálek: 60 let od úmrtí Bedřicha Dubského - archeologa jižních Čech první poloviny
20. století.................................................................................................................................... 419

Jiří Fröhlich: Zemřela Mgr. Eva Koppová................................................................................. 421

Z nové literatury............................................................................................................... 423

Zprávy..................................................................................................................................436 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE