Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Pokyny pro autory

Do tisku se přijímají práce dosud jinde neuveřejněné z přírodovědných výzkumů z jihočeského regionu i sousedních oblastí, dále krátké zprávy, review, personalia, zprávy o literatuře či recenze. Rozsah je omezen na 20 stran rukopisu včetně příloh (u krátkých zpráv na 4 strany včetně příloh). Případné výjimky je nutno předem dohodnout s redakcí. Text může být pouze v češtině, angličtině nebo němčině. Za jazykovou správnost ručí autor. Odbornou recenzi zajistí redakce, o zařazení práce do tisku rozhoduje redakční rada. Příspěvky nejsou honorovány. Autoři obdrží tištěný sborník a vlastní příspěvek ve formě PDF souboru. Tyto pokyny jsou ke stažení zde.
 
Příspěvek by měl obsahovat následující části
 
Titul práce v jazyce vlastního textu, překlad názvu do angličtiny (v případě anglicky/německy psaných prací do češtiny), nezkrácené jméno a příjmení autora, úplný název a adresu pracoviště, e-mailovou adresu.
Abstrakt a klíčová slova v angličtině, abstrakt a klíčová slova v češtině (u krátkých zpráv abstrakt a klíčová slova pouze v angličtině). Rozsah každého z abstraktů max. 250 slov, počet klíčových slov max. 10 v každém jazyce, řazených abecedně. Informace obsažené v titulu práce a v klíčových slovech by neměly být duplicitní.
Vlastní práce členěná obvyklým způsobem: Úvod, Metodika, Výsledky, Diskuse, Závěr (výsledky a diskusi lze spojit do jedné kapitoly se závěrem), Poděkování, Literatura. V případě review není povinné dodržet uvedenou strukturu, ve sporných případech se obraťte na redakci k individuálnímu posouzení. Souhrn práce v jazyce jiném, než je psán vlastní text, připojovat fakultativně, jen u delších prací. Seznam použité literatury citovat podle níže uvedených vzorů.
 
Úprava rukopisu
 
Rukopis zasílejte na adresu odpovědného redaktora (mikes@muzeumcb.cz), v podobě textového souboru napsaného v některé z verzí textového editoru MS-Word. Tabulky je možno dodat také v některé z verzí tabulkového editoru MS-Excel.
Formátujte text tak, jak je tištěn v konečné podobě ve Sborníku. Používejte výhradně styl odstavce Normální, řádkování 1 (50 řádek na stranu), písmo typu Times New Roman, velikost fontu 12pt. Na začátku odstavce nepoužívejte mezery ani tabulátory, text nezarovnávejte na pravý okraj ani do bloku. Latinská jména taxonů (popř. syntaxonů) pište kurzívou. Pomlčku „–“ pište v těchto případech: 1985–1990, strana 16–24, při víceslovných spojeních s mezerami 10. 5. – 15. 5. 2010), spojovník „-“ pak: jedno- až dvoudomé, Frýdek-Místek, česko-polské. Pro „krát“ užívejte „ד (2 × 2 m), nikoliv „x“.
 
Úprava obrazových příloh
 
Obrazové přílohy musí vyhovovat zrcadlu časopisu 12,5 × 18,0 cm. Síla čar a velikost písmen popisů musí být úměrná předpokládanému zmenšení. Jako předlohy k obrázkům se přijímají kvalitní černobílé i barevné fotografie [nejlépe ve formátu JPG (barevné) nebo TIFF (černobílé) s rozlišením min. 300 dpi pro obrázek v konečné velikosti]. Veškeré obrazové přílohy musí být dodány samostatně, nikoliv vložené do textového souboru. Popisky k přílohám (obrázkům, grafům, tabulkám, fotografiím) uvádějte dvojjazyčně. Název souboru obsahujícího obrazovou přílohu musí obsahovat označení obrázku, příjmení autora a zkrácený název práce. V popisku fotografie musí být na konci v závorce uveden autor a alespoň rok pořízení snímku („foto R. Paulič 2010“), popř. kresby (kreslila A. Skoumalová-Hadačová 2009).
 
Nálezové údaje, údaje o pozorování, zkratky
 
Nálezové údaje uvádějte v tomto tvaru: fakultativně stát/kraj/oblast; obec (lze doplnit směrovými údaji apod.); zeměpisné souřadnice (např. 48°58‘20,9“N, 14°28‘35,9“E); nadmořská výška (např. 550 m n. m.); pole síťového mapování (např. 7454a); datum (např. 25. 9. 2005, možné je i uvedení pouze roku či rozmezí let); sběratel/autor pozorování (např. J. Novák); fakultativně místo uložení dokladu (sbírka).
 
Užívejte zkratky latinských slov: coll. = collectio = sbírka; leg. nebo lgt. = legit = sebral; det. = determinavit = určil; rev. = revidit = revidoval; obs. = observavit = pozoroval; not. = notavit = zapsal, zaznamenal; s. d. = sine die = bez data; s. coll. = bez sběratele; l. c. = loco citato = na již citovaném místě, tamtéž; sic! = tak!, právě takto!; indet. = indeterminabilis = neurčitelný.
 
Citace literatury
 
V seznamu se uvádějí pouze práce citované v textu, ten je řazen podle abecedy. U prací více než dvou autorů se uvádí v odkazech jméno prvního autora a zkratka „et al.“ a v seznamu literatury pak výčet všech spoluautorů. Následuje-li v odkazu v textu za sebou více citací, jsou řazeny chronologicky.
 
Základní typ citace časopisecké práce je:
Delano J. W. & Lindsley D. H. (1982): Chemical systematics among the moldavite tektites. – Geochim. Cosmochim. Acta, New York, 46: 2447–2452.
Hartl J. (1969): Příspěvek k poznání jihočeských druhů rodu Alchemilla L. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 9(3): 77–112.
 
U citací knih uvádějte vždy vydavatele a místo vydání:
Vlasák P. (1986): Ekologie savců. – Academia, Praha, 291 p.
 
Práce, které jsou součástí knihy nebo článku, citujte:
Balthasar V. (1957): Brouci – Coleoptera. – In: Kratochvíl J. (ed.), Klíč zvířeny ČSR: 2, pp. 419–703, ČSAV, Praha.
Paulič R. (2006): Ranunculus arvensis L. – In: Hadinec J. & Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae V., Zprávy Čes. Bot. Společ. 41: 237, Praha.
 
Nepublikované rukopisy:
Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. – Ms., 275 p. [Diplomová práce; depon. in: Knihovna botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Praha.]
 
Internetové odkazy (do závorky za adresu uvedenou „URL:“ uveďte datum Vašeho přístupu na stránku a nikoliv datum vytvoření stránky):
Fibiger M. & Skule B. (2010): Fauna Europaea: Noctuidae. – In: Karsholt O. & van Nieukerken E. J. (eds): Fauna Europaea: Lepidoptera, Moths. Fauna Europaea version 3.1. URL: http://www.faunaeur.org (přístup 24. 8. 2010).
Vejříková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Blabolil P., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S., Šmejkal M., Frouzová J. & Peterka J. (2016): Distribution of herbivorous fish is frozen by low temperature. – Scientific Reports 6: 39600 (přístup 8. 1. 2019). DOI: 10.1038/srep39600.
 
Pro bližší technickou úpravu citování použité literatury doporučujeme respektovat způsob citací v posledním čísle našeho časopisu. Rukopisy, které v podstatné míře neodpovídají těmto pokynům, redakce vrátí autorovi bez projednání redakční radou. Za řádné provedení korektury a její včasné dodání redakci odpovídají autoři. Veškerou redakční korespondenci zasílejte na e-mail: mikes@muzeumcb.cz nebo na adresu: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 242/1, 370 51 České Budějovice.

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Neděle)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Pondělí)

zavřeno

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

2.10.2021

Kolem Blažejovic

9.10.2021

Zvonařství ve středověku a dnes

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12 Borovany)