Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Pokyny pro autory

Do tisku se přijímají práce dosud jinde neuveřejněné z přírodovědných výzkumů z jihočeského regionu i sousedních oblastí, dále review, personalia, krátké zprávy (max. 2 za každý obor). Rozsah je omezen na 20 stran rukopisu včetně příloh (u krátkých zpráv na 2 strany). Případné výjimky je nutno předem dohodnout s redakcí. Text může být pouze v češtině, angličtině nebo němčině. Za jazykovou správnost ručí autor. Odbornou recenzi zajistí redakce, o zařazení práce do tisku rozhoduje redakční rada. Příspěvky nejsou honorovány. Autoři obdrží tištěný celý sborník a vlastní příspěvek ve formě PDF souboru. Tyto pokyny jsou ke stažení zde.

Příspěvek by měl obsahovat následující části

Titul práce v jazyce vlastního textu, překlad názvu do angličtiny (v případě anglicky/německy psaných prací do češtiny), nezkrácené jméno a příjmení autora, úplný název a adresu pracoviště, e-mailovou adresu.

Abstrakt a klíčová slova v angličtině, abstrakt a klíčová slova v češtině (u krátkých zpráv abstrakt a klíčová slova pouze v angličtině). Rozsah každého z abstraktů max. 250 slov, počet klíčových slov max. 10 v každém jazyce, řazených abecedně.

Vlastní práce členěná obvyklým způsobem: Úvod, Metodika, Výsledky, Diskuze, Závěr (výsledky a diskuzi lze spojit do jedné kapitoly se závěrem), Poděkování, Literatura. V případě review a humanitních článků není povinné dodržet uvedenou strukturu, ve sporných případech se obraťte na redakci k individuálnímu posouzení. Souhrn práce v jazyce jiném, než je psán vlastní text (souhrn připojovat fakultativně, jen u delších prací). Seznam použité literatury citovat podle níže uvedených vzorů.

Úprava rukopisu

Rukopis zasílejte na adresu odpovědného redaktora (uvedena je na konci textu), v podobě textového souboru napsaného v některé z verzí textového editoru MS-Word. Tabulky je možno dodat také v některé z verzí tabulkového editoru MS-Excel.

Neformátujte prosím text tak, jak je tištěn v konečné podobě ve Sborníku. Používejte výhradě styl odstavce Normální, řádkování 1 (50 řádek na stranu), písmo typu Times New Roman, velikost fontu 12pt. Na začátku odstavce nepoužívejte mezery ani tabulátory, text nezarovnávejte na pravý okraj ani do bloku. Latinská jména taxonů (popř. syntaxonů) pište kurzívou. Pomlčku „–“ pište v těchto případech: 1985–1990, strana 16–24, při více slovných s mezerami 10. 5. – 15. 5. 2010), spojovník „-“ pak: jedno- až dvoudomé, Frýdek-Místek, česko-polské. Pro „krát“ užívejte „ד (2 × 2 m), nikoliv „x“.

Úprava obrazových příloh

Obrazové přílohy musí vyhovovat zrcadlu časopisu 12,5 × 18,0 cm. Síla čar a velikost písmen popisů musí být úměrná předpokládanému zmenšení. Jako předlohy k obrázkům se přijímají kvalitní černobílé i barevné fotografie [nejlépe ve formátu JPG (barevné) nebo TIFF (černobílé) s rozlišením min. 300 dpi, pro obrázek v konečné velikosti]. Veškeré soubory musí být dodány samostatně, nikoliv s grafikou vloženou do textového souboru. Popisky k přílohám (obrázkům, grafům, tabulkám, fotografiím) uvádějte dvojjazyčně. Soubor s obrazovou přílohou musí být označen: označení obrázku, příjmení autora, zkrácený název práce. V popisku fotografie musí být na konci v závorce uveden autor a rok pořízení snímku („foto R. Paulič 2010“), popř. kresby (kreslila A. Skoumalová-Hadačová 2009). Barevné reprodukce jsou publikovány jen po dohodě s redakcí.

Chorologické údaje

V chorologických údajích uvádějte jednotlivé části v tomto tvaru: souřadnice – 48°58'20,9"N, 14°28'35,9"E; nadmořská výška – 550 m n. m., datum – 25. 9. 2005 resp. 15. 10.; kvadrant – 7454a.

Užívejte latinské zkratky: coll. = collector = sběratel; leg. nebo lgt. = legit = sebral; det. = determinavit = určil; rev. = revidit = revidoval; observ. = observavit = pozoroval; not. = notavit = zapsal, zaznamenal; s. d. = sine die = bez data; s. coll. = bez sběratele.

Citace literatury

V seznamu se uvádějí pouze práce citované v textu, ten je řazen podle abecedy. U prací více než dvou autorů se uvádí v odkazech jméno prvního autora a zkratka „et al.“ a v seznamu literatury pak výčet všech spoluautorů. Následuje-li v odkazu v textu za sebou více prací, jsou řazeny chronologicky.

Základní typ citace časopisecké práce je:

Delano J. W. & Lindsley D. H. (1982): Chemical systematics among the moldavite tektites. – Geochim. Cosmochim. Acta, New York, 46: 2447–2452.

Hartl J. (1969): Příspěvek k poznání jihočeských druhů rodu Alchemilla L. – Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 9: 77–112.

U citací knih uvádějte vždy vydavatele a místo vydání:

Vlasák P. (1986): Ekologie savců. – Academia, Praha, 291 p.

Práce, které jsou součástí knihy nebo článku, citujte:

Balthasar V. (1957): Brouci – Coleoptera. – In: Kratochvíl J. (ed.), Klíč zvířeny ČSR, 2: 419–703, ČSAV, Praha.

Paulič R. (2006): Ranunculus arvensis L. – In: Hadinec J. & Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae V., Zprávy Čes. Bot. Společ. 41: 237, Praha.

Manuskript:

Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. – Ms., 275 p. [Dipl. pr.; depon. in: Knih. Kat. Bot. Přír. Fak. Univ. Karlovy, Praha.]

Internetové odkazy (do závorky za adresu uvedenou „URL:“ uveďte datum přístupu autora na stránku, ale nikoliv datum vytvoření stránky):

Fibiger M. & Skule B. (2010): Fauna Europaea: Noctuidae. – In: Karsholt O. & van Nieukerken E. J. (eds): Fauna Europaea: Lepidoptera, Moths. Fauna Europaea version 3.1, URL: http://www.faunaeur.org (přístup 24. 8. 2010).

Vejříková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Blabolil P., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S., Šmejkal M., Frouzová J. & Peterka J. (2016): Distribution of herbivorous fish is frozen by low temperature. – Scientific Reports 6: 39600 (přístup 8. 1. 2019). DOI: 10.1038/srep39600.

 

Pro bližší technickou úpravu citování použité literatury doporučujeme respektovat způsob citací v posledním čísle našeho časopisu. Rukopisy, které v podstatné míře neodpovídají těmto pokynům, redakce vrátí autorovi bez projednání redakční radou. Za řádné provedení korektury a její včasné vrácení redakci odpovídá autor.

Veškerou redakční korespondenci zasílejte na adresu: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, přírodovědné oddělení, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice, nejlépe však na e-mail: vaclav.mikes@muzeumcb.cz.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Sobota)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Neděle)

zavřeno

Celá otevírací doba

Kalendář akcí