Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Projekty a granty

PhDr. Petr Zavřel se již několik let věnuje archeologickému průzkumu významné středověké obchodní cesty Zlaté stezky. Tento projekt je realizován ve spolupráci s historiky a archeology ze Spolkové republiky Německa. Jeho částečným výsledkem je kromě řady odborných studií například vydání průvodce mapujícího celou trasu cesty, kterou byla do Čech přivážena sůl. V roce 1999 proběhly současně v Německu a Čechách Slavnosti Zlaté stezky, při kterých účastnící prošli trasu někdejší obchodní tepny v dobovém oděvu za použití dobových dopravních prostředků. Konečné zpracování průzkumu tras Zlaté stezky bude veřejnosti představeno v pětisvazkové monografii, která bude vydána v české i německé verzi.

P. Zavřel se současně věnuje práci na monografickém zpracování problematiky doby římské a doby stěhování národů v jižních Čechách.

Doc. Mgr. Ondřej Chvojka, PhD. realizuje od roku 2005 dlouhodobý projekt (označený jako badatelský úkol č. A2) s názvem Doba bronzová na Bechyňsku. Cílem projektu je jednak archeologický výzkum a zpracování nálezů (artefaktů i ekofaktů) ze sídliště z mladší doby bronzové v Březnici u Bechyně. Výstupem bude v budoucích letech mj. monografické zpracování v Supplementu AVJČ. Dále jsou pak každoročně realizovány povrchové průzkumy a drobné terénní akce v okolí Bechyně, jako např. na oraných sídlištích ze starší doby bronzové u Rataj, z mladší doby bronzové u Rataj a Hvožďan či z pozdní doby bronzové u Senožat. Od r. 2005 dosáhl počet vykonaných terénních archeologických výzkumů 16 a počet povrchových prospekcí několik desítek. O. Chvojka proslovil celkem 15 veřejných přednášek na dané téma a vypublikoval 14 vědeckých článků či studií a 2 monografie (Ondřej Chvojka a kolektiv: Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 8. České Budějovice 2011; Ondřej Chvojka – Jan Michálek: Výzkumy Josefa Ladislava Píče na mohylových pohřebištích doby bronzové a halštatské v jižních Čechách. Fontes Archaeologici Pragenses 35. Praha 2011). V roce 2008 byla v rámci projektu realizována výstava „Střípky zmizelých věků. Nové poznatky k pravěku Bechyňska. Městské muzeum v Bechyni“ a v roce 2012 posloužily dosažené výsledky k přípravě nové expozice Městského muzea v Bechyni.

Druhým badatelským projektem (badatelský úkol č. A1) O. Chvojky je od r. 2008 projekt Starší doba bronzová v jižních Čechách. Jeho cílem je především zpracování, vyhodnocení a publikace lokalit starší doby bronzové z okolí Českých Budějovic a z dalších jihočeských mikroregionů. Důležitou součástí projektu je i provádění metalografických analýz měděných a bronzových artefaktů starší doby bronzové (ve spolupráci s Ústavem jaderné fyziky v Řeži u Prahy). Plánované hlavní výstupy badatelského projektu v letech 2014-2018 budou: 1) Příprava a realizace stálé expozice JčM: úsek doba bronzová – prezentace nových depotů; 2) Příprava a vydání monografie v řadě AVJČ – Supplementum: Ondřej Chvojka – Petr Zavřel: Starší doba bronzová na Českobudějovicku; 3) Příprava a vydání monografie o nových českých depotech: Ondřej Chvojka – Luboš Jiráň – Milan Metlička: Nové české depoty z doby bronzové v Čechách.

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Sobota)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Neděle)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí