Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Publikace

Publikace:
BOUBLÍK K., KUBÁT K., LEPŠÍ M, & LEPŠÍ P., 2000: Příspěvek ke květeně severozápadních Čech se zvláštním zřetelem k území Českého středohoří. – Severočeskou přírodou, 32: 101-104.

CHÁN V., LEPŠÍ M., LEPŠÍ P., ŠTECH M. & VYDROVÁ A., 2001: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižních Čech VII. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 41: 87-89.

BOUBLÍK K. & LEPŠÍ M., 2001: Dvě nové lokality Botrychium matricariifolium v Čechách s poznámkami k cenologii druhu. – Zprávy Čes. Bot. Společ., 36: 37-43.

LEPŠÍ P. & LEPŠÍ M., 2002: Rod ostružiník (Rubus) v Novohradských horách. – In:  Papáček M. (Ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, 2002: 113-117.

BOUBLÍK K., KUBÁT K., LEPŠÍ M, & LEPŠÍ P., 2002: Příspěvek ke květeně severozápadních Čech se zvláštním zřetelem k území Českého středohoří. – Severočeskou přírodou, 33-34: 84, 106, 156.

BOUBLÍK K., LEPŠÍ M, & LEPŠÍ P., 2002: Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. – Severočeskou přírodou, 33-34: 55-72.

LEPŠÍ M., 2002: Saxifraga tridactylites L.– lomikámen trojprstý. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IX, Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 42: 111-117.

GRULICH V. & LEPŠÍ M., 2002: Viola mirabilis– violka divotvárná. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IX, Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 42: 111-117.

LEPŠÍ M. & CHÁN V., 2002: Senecio vernalis– starček jarní. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IX, Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 42: 111-117.

LEPŠÍ M., 2003: Allium scorodoprasum L. – česnek ořešec, Portulaca grandiflora Hooker – šrucha velkolistá, Stellaria pallida (Dum.) Crépin – ptačinec bledý. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IX, Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 43: 106-110.

LEPŠÍ M. & V. ŽÍLA 2003: Rubus salisburgensis Caflisch – ostružiník drobnolistý. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IX, Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 43: 106-110.

LEPŠÍ M., 2003: Další výskyt invazního starčku Senecio inaequidens v České republice. Zprávy Čes. Bot. Společ., 38: 77-78.

DANIHELKA J. & LEPŠÍ M., 2004: Kopřiva lužní, Urtica kioviensis, na soutoku Moravy a Dyje. Zprávy Čes. Bot. Společ., 39: 25-35.

LEPŠÍ M., 2004: Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet – křivatec rolní. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech X, Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 44: 76-77.

LEPŠÍ P. & LEPŠÍ M., 2004: Allium angulosum L. – česnek hranatý. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech X, Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 44: 77.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2004: Květena provázející dopravní komunikace. – In: Papáček M. (Ed.): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy Jihočeská univerzita, České Budějovice: 73-75.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2004: Květena rozvalin. – In:  Papáček M. (Ed.): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy Jihočeská univerzita, České Budějovice: 75-76.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2004:Segetální květena. – In:  Papáček M. (Ed.): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy Jihočeská univerzita, České Budějovice: 76-77.

CHÁN V., LEPŠÍ M., LEPŠÍ P., 2004: Ruderální květena sídel. – In:  Papáček M. (Ed.): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy Jihočeská univerzita, České Budějovice: 77-79.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2004: Fytogeograficky významné, ohrožené a vzácné rostliny. – In:  Papáček M. (Ed.): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy Jihočeská univerzita, České Budějovice: 80-90.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2005: Ostružiník hustochlupý (Rubus vestitus) v jižních Čechách. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 45: 95-101.

LEPŠÍ M.. & LEPŠÍ P., 2004: Rozšíření rodu Rubus v přírodním parku Novohradské hory (jižní Čechy). Zprávy Čes. Bot. Společ., 39: 249-282.

CHÁN V., RŮŽIČKA I., LEPŠÍ P., BOUBLÍK K., DOLEŽAL P., EKRT L., HOFHANZLOVÁ E., LEPŠÍ M., LIPPL L., ŠTECH M., ŠVARC J. & ŽÍLA V., 2005: Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta rerum naturalium 1: 17–44.

LEPŠÍ M., LEPŠÍ P. & ŠTECH M., 2005: Výsledky floristického kurzu v Českých Budějovicích 2001 (1. 7. 7. 2001). – Zprávy Čes. Bot. Společ., 40, Příl: 71-135.

LEPŠÍ M., 2005: Mochyně pýřitá (Physalis pubescens) – poprvé přechodně zplanělá na území ČR. – Zprávy Čes. Bot. Společ., 40l: 45-47.

CHÁN V., LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P, 2005: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XI. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy, 45: 167-176.

LEPŠÍ M., LEPŠÍ P., ŠTECH M., BOUBLÍK K. & PŮBAL D., 2006: Ostřice převislá (Carex pendula) v jižních Čechách. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 46: 113-118.

LEPŠÍ M., LEPŠÍ P. & PAULIČ R., 2006: Rozrazil trojlaločný (Veronica triloba) v Předšumaví. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 46:101-112.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2006: Rubus kletensis, a new species from South Bohemia and Upper Austria. – Preslia 78, 103-114.

LEPŠÍ M., BOUBLÍK K., LEPŠÍ P., & OPLETAL L., 2006: Reveň lékařská (Rheum officinale) – nový adventivní druh pro Českou republiku – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41: 161-171.

CHÁN V., LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P, 2006: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy: 125-136.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2006: Polystichum braunii in the Hojná Voda virgin forest (South Bohemia) – a new Alpine migration element for Bohemia. – Beitr. Naturk. Oberösterreichs. 435-442.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2006: Cévnaté rostliny. – In: Dudák V., 2006: Novohradské hory a Novohradské podhůří, příroda, historie, život, Baset: 165-179.

EKRT L., LEPŠÍ M., BOUBLÍK K. et LEPŠÍ P. 2007: Dryopteris remota rediscovered for the flora of the Czech Republic. – Presila 79: 69-82.

LEPŠÍ M., LEPŠÍ P. &BOUBLÍK K., 2007: Květena národní přírodní rezervace Žofínský prales. – Silva Gabreta 13(1): 15-37.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2007: Kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum) v jižních Čechách. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy, 47: 105-115.

LEPŠÍ P., LEPŠÍ M., MAREK M., CHÁN V. & PAULIČ R., 2007: Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy, 47: 117-125.

LEPŠÍ M., LEPŠÍ P., BOUBLÍK K., ŠTECH M. & DOUDA J., 2007: Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy, 47: 127-135.

CHÁN V., LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P, 2007: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy: 91-104.

CHÁN V., LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P, 2008: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIV. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy: 89-107.

LEPŠÍ P. & LEPŠÍ M., 2008: Adventivní výskyt muchovníků (Amelanchier) v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 209-230.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P. (2009): Rubus silvae-norticae, a new species from Bohemia, Austria and Bavaria and the significance of brambles for regional migrations and phytogeography. – Preslia 81: 43-62.

LEPŠÍ M., VÍT P., LEPŠÍ P., BOUBLÍK K. & KOLÁŘ F. (2009): Sorbus portae-bohemicae and Sorbus albensis, two new endemic apomictic species recognized based on a revision of Sorbus bohemica – Preslia 81: (63-89).
BOUBLÍK K., LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. – Silva Gabreta 15(2): 121-142.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2009: Ostružiník hornorakouský (Rubus muhelicus) v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 44: 89-101.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P, 2009: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XV. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy: 59-75.

LEPŠÍ M, KAPLAN Z. & LEPŠÍ P., 2010: Sorbus gemella Kovanda. – Severočeskou přírodou 40: 122-126.

EKRT L., ŠTECH M., LEPŠÍ M. & BOUBLÍK K., 2010: Rozšíření a taxonomická problematika Dryopteris affinis v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 45: 25-52.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P, 2010: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVI. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy: 75-96.

LEPŠÍ M., VELEBIL J. & LEPŠÍ P., 2011: Pěstování a adventivní výskyt Sorbus austriaca v České republic, Zprávy Čes. Bot. Společ. 46: 209-221.

LEPŠÍ P. LEPŠÍ M., BOUBLÍK K. & KOLÁŘ F., 2011: Reliktní a izolovaný výskyt Prunus fruticosa u Českého Krumlova, Zprávy Čes. Bot. Společ. 46: 231-250

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P, 2011: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy: 73-88.

VÍT P, LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2012: There is no diploid apomict among Czech Sorbus species – a biosystematic revision of Sorbus eximia, and the discovery of Sorbus barrandienica. – Preslia 84: 71–96.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2012: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVIII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 52: 34–48.

LEPŠÍ, M., LEPŠÍ, P., SÁDLO, J., KOUTECKÝ, P., VÍT, P., & PETŘÍK, P., 2013: Sorbus pauca species nova, the first endemic species of the Sorbus hybrida group for the Czech Republic. – Preslia 85: 63–80.

LEPŠÍ, M., LEPŠÍ, P., & VÍT, P., 2013: Sorbus quernea: taxonomic confusion raised by the naturalisation of the alien species, S. mougeotii. – Preslia 85: 159–178.

LEPŠÍ, P., LEPŠÍ, M., BOUBLÍK K., ŠTECH M. & HANS V. (eds), 2013: Červená kniha květeny jižní části Čech. – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 503 p.

JANÁK R., LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2013: Přírodní prostředí. – In: ŠPINAR J. (ed.), Dějiny Zlaté Koruny – Zlatá Koruna, Plešovice a Rájov v proměnách staletí, pp. 9–17, Obec Zlatá Koruna.

RICH T. C. G., GREEN D., HOUSTON L., LEPŠÍ M., LUDWIG S. & PELLICER J., 2014: British Sorbus (Rosaceae): Six new species, two hybrids and a new subgenus. – New Journal of Botany 4 (1): in press.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Pobočky

Novinky na email

Dnes (Neděle)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Pondělí)

zavřeno

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

1.5.2021

Řemesla pod Novohradskými horami

Tvrz Žumberk u Nových Hradů (374 01 Trhové Sviny)