Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Publikace

Publikace:
BOUBLÍK K., KUBÁT K., LEPŠÍ M, & LEPŠÍ P., 2000: Příspěvek ke květeně severozápadních Čech se zvláštním zřetelem k území Českého středohoří. – Severočeskou přírodou, 32: 101-104.

CHÁN V., LEPŠÍ M., LEPŠÍ P., ŠTECH M. & VYDROVÁ A., 2001: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižních Čech VII. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 41: 87-89.

BOUBLÍK K. & LEPŠÍ M., 2001: Dvě nové lokality Botrychium matricariifolium v Čechách s poznámkami k cenologii druhu. – Zprávy Čes. Bot. Společ., 36: 37-43.

LEPŠÍ P. & LEPŠÍ M., 2002: Rod ostružiník (Rubus) v Novohradských horách. – In:  Papáček M. (Ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, 2002: 113-117.

BOUBLÍK K., KUBÁT K., LEPŠÍ M, & LEPŠÍ P., 2002: Příspěvek ke květeně severozápadních Čech se zvláštním zřetelem k území Českého středohoří. – Severočeskou přírodou, 33-34: 84, 106, 156.

BOUBLÍK K., LEPŠÍ M, & LEPŠÍ P., 2002: Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. – Severočeskou přírodou, 33-34: 55-72.

LEPŠÍ M., 2002: Saxifraga tridactylites L.– lomikámen trojprstý. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IX, Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 42: 111-117.

GRULICH V. & LEPŠÍ M., 2002: Viola mirabilis– violka divotvárná. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IX, Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 42: 111-117.

LEPŠÍ M. & CHÁN V., 2002: Senecio vernalis– starček jarní. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IX, Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 42: 111-117.

LEPŠÍ M., 2003: Allium scorodoprasum L. – česnek ořešec, Portulaca grandiflora Hooker – šrucha velkolistá, Stellaria pallida (Dum.) Crépin – ptačinec bledý. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IX, Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 43: 106-110.

LEPŠÍ M. & V. ŽÍLA 2003: Rubus salisburgensis Caflisch – ostružiník drobnolistý. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IX, Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 43: 106-110.

LEPŠÍ M., 2003: Další výskyt invazního starčku Senecio inaequidens v České republice. Zprávy Čes. Bot. Společ., 38: 77-78.

DANIHELKA J. & LEPŠÍ M., 2004: Kopřiva lužní, Urtica kioviensis, na soutoku Moravy a Dyje. Zprávy Čes. Bot. Společ., 39: 25-35.

LEPŠÍ M., 2004: Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet – křivatec rolní. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech X, Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 44: 76-77.

LEPŠÍ P. & LEPŠÍ M., 2004: Allium angulosum L. – česnek hranatý. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech X, Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 44: 77.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2004: Květena provázející dopravní komunikace. – In: Papáček M. (Ed.): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy Jihočeská univerzita, České Budějovice: 73-75.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2004: Květena rozvalin. – In:  Papáček M. (Ed.): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy Jihočeská univerzita, České Budějovice: 75-76.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2004:Segetální květena. – In:  Papáček M. (Ed.): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy Jihočeská univerzita, České Budějovice: 76-77.

CHÁN V., LEPŠÍ M., LEPŠÍ P., 2004: Ruderální květena sídel. – In:  Papáček M. (Ed.): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy Jihočeská univerzita, České Budějovice: 77-79.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2004: Fytogeograficky významné, ohrožené a vzácné rostliny. – In:  Papáček M. (Ed.): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy Jihočeská univerzita, České Budějovice: 80-90.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2005: Ostružiník hustochlupý (Rubus vestitus) v jižních Čechách. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 45: 95-101.

LEPŠÍ M.. & LEPŠÍ P., 2004: Rozšíření rodu Rubus v přírodním parku Novohradské hory (jižní Čechy). Zprávy Čes. Bot. Společ., 39: 249-282.

CHÁN V., RŮŽIČKA I., LEPŠÍ P., BOUBLÍK K., DOLEŽAL P., EKRT L., HOFHANZLOVÁ E., LEPŠÍ M., LIPPL L., ŠTECH M., ŠVARC J. & ŽÍLA V., 2005: Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta rerum naturalium 1: 17–44.

LEPŠÍ M., LEPŠÍ P. & ŠTECH M., 2005: Výsledky floristického kurzu v Českých Budějovicích 2001 (1. 7. 7. 2001). – Zprávy Čes. Bot. Společ., 40, Příl: 71-135.

LEPŠÍ M., 2005: Mochyně pýřitá (Physalis pubescens) – poprvé přechodně zplanělá na území ČR. – Zprávy Čes. Bot. Společ., 40l: 45-47.

CHÁN V., LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P, 2005: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XI. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy, 45: 167-176.

LEPŠÍ M., LEPŠÍ P., ŠTECH M., BOUBLÍK K. & PŮBAL D., 2006: Ostřice převislá (Carex pendula) v jižních Čechách. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 46: 113-118.

LEPŠÍ M., LEPŠÍ P. & PAULIČ R., 2006: Rozrazil trojlaločný (Veronica triloba) v Předšumaví. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy, 46:101-112.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2006: Rubus kletensis, a new species from South Bohemia and Upper Austria. – Preslia 78, 103-114.

LEPŠÍ M., BOUBLÍK K., LEPŠÍ P., & OPLETAL L., 2006: Reveň lékařská (Rheum officinale) – nový adventivní druh pro Českou republiku – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41: 161-171.

CHÁN V., LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P, 2006: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy: 125-136.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2006: Polystichum braunii in the Hojná Voda virgin forest (South Bohemia) – a new Alpine migration element for Bohemia. – Beitr. Naturk. Oberösterreichs. 435-442.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2006: Cévnaté rostliny. – In: Dudák V., 2006: Novohradské hory a Novohradské podhůří, příroda, historie, život, Baset: 165-179.

EKRT L., LEPŠÍ M., BOUBLÍK K. et LEPŠÍ P. 2007: Dryopteris remota rediscovered for the flora of the Czech Republic. – Presila 79: 69-82.

LEPŠÍ M., LEPŠÍ P. &BOUBLÍK K., 2007: Květena národní přírodní rezervace Žofínský prales. – Silva Gabreta 13(1): 15-37.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2007: Kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum) v jižních Čechách. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy, 47: 105-115.

LEPŠÍ P., LEPŠÍ M., MAREK M., CHÁN V. & PAULIČ R., 2007: Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy, 47: 117-125.

LEPŠÍ M., LEPŠÍ P., BOUBLÍK K., ŠTECH M. & DOUDA J., 2007: Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy, 47: 127-135.

CHÁN V., LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P, 2007: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy: 91-104.

CHÁN V., LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P, 2008: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIV. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy: 89-107.

LEPŠÍ P. & LEPŠÍ M., 2008: Adventivní výskyt muchovníků (Amelanchier) v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 209-230.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P. (2009): Rubus silvae-norticae, a new species from Bohemia, Austria and Bavaria and the significance of brambles for regional migrations and phytogeography. – Preslia 81: 43-62.

LEPŠÍ M., VÍT P., LEPŠÍ P., BOUBLÍK K. & KOLÁŘ F. (2009): Sorbus portae-bohemicae and Sorbus albensis, two new endemic apomictic species recognized based on a revision of Sorbus bohemica – Preslia 81: (63-89).
BOUBLÍK K., LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. – Silva Gabreta 15(2): 121-142.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2009: Ostružiník hornorakouský (Rubus muhelicus) v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 44: 89-101.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P, 2009: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XV. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy: 59-75.

LEPŠÍ M, KAPLAN Z. & LEPŠÍ P., 2010: Sorbus gemella Kovanda. – Severočeskou přírodou 40: 122-126.

EKRT L., ŠTECH M., LEPŠÍ M. & BOUBLÍK K., 2010: Rozšíření a taxonomická problematika Dryopteris affinis v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 45: 25-52.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P, 2010: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVI. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy: 75-96.

LEPŠÍ M., VELEBIL J. & LEPŠÍ P., 2011: Pěstování a adventivní výskyt Sorbus austriaca v České republic, Zprávy Čes. Bot. Společ. 46: 209-221.

LEPŠÍ P. LEPŠÍ M., BOUBLÍK K. & KOLÁŘ F., 2011: Reliktní a izolovaný výskyt Prunus fruticosa u Českého Krumlova, Zprávy Čes. Bot. Společ. 46: 231-250

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P, 2011: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy: 73-88.

VÍT P, LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2012: There is no diploid apomict among Czech Sorbus species – a biosystematic revision of Sorbus eximia, and the discovery of Sorbus barrandienica. – Preslia 84: 71–96.

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2012: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVIII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 52: 34–48.

LEPŠÍ, M., LEPŠÍ, P., SÁDLO, J., KOUTECKÝ, P., VÍT, P., & PETŘÍK, P., 2013: Sorbus pauca species nova, the first endemic species of the Sorbus hybrida group for the Czech Republic. – Preslia 85: 63–80.

LEPŠÍ, M., LEPŠÍ, P., & VÍT, P., 2013: Sorbus quernea: taxonomic confusion raised by the naturalisation of the alien species, S. mougeotii. – Preslia 85: 159–178.

LEPŠÍ, P., LEPŠÍ, M., BOUBLÍK K., ŠTECH M. & HANS V. (eds), 2013: Červená kniha květeny jižní části Čech. – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 503 p.

JANÁK R., LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P., 2013: Přírodní prostředí. – In: ŠPINAR J. (ed.), Dějiny Zlaté Koruny – Zlatá Koruna, Plešovice a Rájov v proměnách staletí, pp. 9–17, Obec Zlatá Koruna.

RICH T. C. G., GREEN D., HOUSTON L., LEPŠÍ M., LUDWIG S. & PELLICER J., 2014: British Sorbus (Rosaceae): Six new species, two hybrids and a new subgenus. – New Journal of Botany 4 (1): in press.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Pobočky

Novinky na email

Dnes (Středa)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Čtvrtek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

3.10.2022

Výstava hub

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
4.10.2022

Exponát měsíce (říjen) - Zora Soukupová

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)