Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Ochrana osobních údajů - GDPR

Informace poskytované ve smyslu článku 12 a 13 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Nařízení, GDPR)

1  Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, příspěvková organizace, se sídlem Dukelská 242/1, 370 51 České Budějovice, IČ 00073539 (dále jen „Jihočeské muzeum“ nebo „my“)

 

2  Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského muzea

Mgr. Eva Hyndráková, Ph.D., tel. +420 391 001 509, e-mail: gdpr@muzeumcb.cz.

U našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete uplatnit svá práva, která Vám náleží. Vzhledem k tomu, že my jsme oprávněni sdělit Vaše osobní údaje pouze Vám, můžete být požádáni o prokázání své totožnosti.

 

3  Zpracování osobních údajů

 

3.1  Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich zaměstnanců, návštěvníků a dalších partnerů (dále také „Vy“ nebo „Vás“) nám slouží pro zajištění naší činnosti státní sbírkotvorné instituce, která je založena ve veřejném zájmu a která poskytuje služby veřejnosti. Jedním z našich hlavních zájmů je péče o národní kulturní dědictví, ale stejně důležité je pro nás bezpečí a komfort našich návštěvníků. 

 

3.2  Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních základech:

 

3.2.1  Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů budeme potřebovat vždy, kdy bychom Vám chtěli začít zasílat informace o naší činnosti.

 

3.2.1.1  Cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání Vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních nabídek, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně Vašich dat.

 

3.2.2  Uzavření a splnění smlouvy

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat vždy, kdy půjde o uzavření vzájemného smluvního vztahu. Proto budeme potřebovat Vaše osobní údaje např. při uzavření smlouvy o dobrovolnické činnosti, darovací nebo kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo smlouvy o pracovním poměru.

 

3.2.3  Splnění právní povinnosti správce

Některé osobní údaje jsme povinni zpracovávat z důvodu splnění naší právní povinnosti, dané platnou legislativou. V našem případě se jedná zejména o:

– zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a prováděcí vyhlášky č. 275/2000 Sb., v platném znění;

– zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění;

– zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů;

– zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů;

– a další platné právní předpisy v oblasti ochrany národního kulturního dědictví.

Plníme ale také další povinnosti, dané např. pracovně právními předpisy, zákonem o zadávání veřejných zakázek, zákonem o účetnictví, zákonem o finanční kontrole a dalšími předpisy, které se nás týkají.

 

3.2.4  Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

Jihočeské muzeum je institucí založenou ve veřejném zájmu, tento zájem veřejnosti je zakotven v jeho zřizovací listině. Jihočeské muzeum plní na tomto poli úkoly v oblasti archivace, vědeckého a historického výzkumu – získává, shromažďuje, trvalé uchovává, eviduje, odborné zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti sbírky muzejní povahy, provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj týkající se sbírek a prostředí, ze kterého jsou získávány sbírkové předměty. Rovněž ve veřejném zájmu šíří výsledky výzkumu a vývoje prostřednictvím výuky, publikování, muzejních výstav a muzejních programů, metodiky nebo převodu technologií.

Jihočeské muzeum spravuje historický knižní fond, odbornou veřejnou knihovnu a archiv zvláštního významu. Také poskytuje veřejné knihovnické služby, provádí výměnu publikací s domácími i zahraničními institucemi. Jsme poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb v oblasti kultury.

 

3.2.5  Zpracování pro účely oprávněných zájmů Jihočeského muzea nebo třetí strany

Naše prostory hlídáme kamerovými systémy z preventivních důvodů a z důvodu našeho oprávněného zájmu, abychom mohli našim návštěvníkům a cenným sbírkám zajistit bezpečné prostředí. Dbáme na to, aby kamerové systémy nezasahovaly do soukromí našich zaměstnanců a návštěvníků.

Naším oprávněným zájmem je také přímá komunikace s našimi klienty a partnery, kterých si velice vážíme. Bez této přímé komunikace bychom nemohli naplňovat své poslání ani povinnosti, které plníme ve veřejném zájmu.

 

3.2.5.1  Fotografie a videa z akcí Jihočeského muzea

Akce, které pořádáme pro veřejnost, dokumentujeme pomocí fotografií i případně natáčení videí. Vybrané fotografie a videa pak dále zveřejňujeme na našich webových stránkách nebo na profilech na sociálních sítích nebo fotogaleriích dostupných na internetu. Fotografie jsou také v malé míře zpřístupňovány oficiálním médiím.

Jedná se o běžné dokumentování akcí, které je možné provádět (mimo jiné i na základě této informace) bez Vašeho výslovného souhlasu. Dbáme na to, aby naši návštěvníci, kterých si nesmírně vážíme, nebyli zobrazování v obtěžujících nebo nedůstojných situacích, obzvláště, jedná-li se o děti. Pokud ale zjistíte, že byla zveřejněna fotografie nebo video, které by Vás zachycovaly způsobem, který Vám nevyhovuje, prosíme, informujte nás a my učiníme vhodná opatření v souladu s Vaším přáním. 

Pokud by Vaše fotografie měla být zveřejňována např. ve spojení s Vaším jménem, požádali bychom Vás o udělení souhlasu s takovým zpracováním. 

 

3.3  Další podmínky ochrany osobních údajů

Záleží na konkrétní situaci, zda je poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem a zda máte povinnost nám Vaše osobní údaje poskytnout. O tom, zda taková povinnost existuje a jaké důsledky z toho mohou vyplynout, Vás budeme odpovědně informovat vždy v daném konkrétním případě.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ze kterého by mohly pro Vás vyplynout nějaké důsledky. Statistiky návštěvnosti, které z důvodu zpětné vazby poskytování našich služeb provádíme, zpracováváme na základě anonymizovaných a souhrnných dat.

 

3.4  Osobní údaje, které jsou zpracovávány, a jejich zdroje

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou v naprosté většině získávány přímo od Vás. Malá část kontaktů je získávána z veřejných zdrojů a některé údaje vzniknou z činnosti našich zařízení nebo provozu webových stránek nebo informačních systémů.

 

3.5  Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci námi zpracovávaných osobních údajů jsou naši oprávnění zaměstnanci, naši smluvní partneři, kteří nám pomáhají zajišťovat provoz a poskytují nám software. Přístup ke zpracovávaným osobním údajům můžeme poskytnout Policii ČR nebo dalším orgánům činným v trestním řízení na základě jejich písemné žádosti. Naše databáze s nikým nesdílíme, nepředáváme je a ani neprodáváme.

 

3.6  Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Jihočeské muzeum nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

3.7  Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby

Doby, po které jsou osobních údaje u nás uloženy, jsou stanovovány z hlediska slučitelných důvodů pro jejich zpracovávání, kterými jsou zejména povinnosti uchovávat podklady pro účely kontroly anebo konkrétních ustanovení platných právních předpisů. Všechny ze zákona povinné doby skartace našich písemností jsou stanoveny naším vnitřním předpisem.

Kamerové záznamy uchováváme pouze po minimální potřebnou dobu.

 

4  Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Jihočeské muzeum nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

 

5  Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů

 

5.1  Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás informace, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, a máte nárok získat kopii těchto údajů.

 

5.2  Právo na opravu

Máte právo na to, abychom Vaše údaje, pokud budou nepřesné, opravili. Správnost Vašich údajů je naší povinností, ale zároveň se v tom bez Vaší pomoci neobejdeme. Budeme proto za ni rádi.

 

5.3  Právo na výmaz / právo být zapomenut

Máte právo na to, abychom, pokud si to budete přát, Vaše údaje vymazali.

Pokud je však zpracování Vašich údajů nezbytné z důvodu výkonu práva na svobodu projevu a informace, pro splnění našich právních povinností nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, pro účely archivace, vědeckého či historického výzkumu nebo pro určení, výkon a obhajobu právních nároků, nebude možné Vašemu přání vyhovět.

 

5.4  Právo na omezení zpracování

Máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo pokud si to budete přát.

 

5.5  Právo přenositelnost údajů

Pokud zpracováváme Vaše údaje na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy, máte právo na to, abychom Vám data poskytli ve formátu, který můžete přenést k jinému správci.

 

5.6  Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich údajů z důvodů přímého marketingu, nebudou již Vaše údaje zpracovávány.

 

6  Existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním

Pokud zpracováváme Vaše data na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Nebude se však týkat našeho práva zpracovávat Vaše údaje v době před tímto odvoláním.

 

7  Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu

Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, budete-li mít za to, že Jihočeské muzeum při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

V Českých Budějovicích dne 1. 2. 2020

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Sobota)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Neděle)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

24.5.2024

MUZEJNÍ NOC 2024

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
24.5.2024

"Druhý" život Jana Žižky

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
31.5.2024

Trocnovské slavnosti 2024 (Na správné adrese)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova