Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Vnitřní oznamovací systém

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob.
V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ze dne 23. října 2019, byla přijata opatření k ochraně osob oznamujících porušení práva.

Cílem zákona je poskytnout podporu a ochranu oznamovatelům, kteří oznámí své obavy ohledně jakýchkoli podezřelých nežádoucích událostí, které jsou v rozporu se zákonem, vnitřními pravidly apod. (tzv. protiprávní jednání), o kterých se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s pracovní nebo obdobnou činností. Smyslem ochrany oznamovatelů je eliminovat jakékoliv sankce (odvetná opatření) směřovaná vůči nim v souvislosti s podanými oznámeními a přispět tak k ochraně veřejného zájmu.
 
Oznamovatelem ve smyslu zákona je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost a tímto jednáním jsou porušovány právní předpisy spadající do následujících oblastí vymezených zákonem: 
 
1) Finanční služby, povinný audit a jiné ověřovací služby, finanční produkty a finanční trhy
2) Daň z příjmu právnických osob
3) Předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
4) Ochrana spotřebitele
5) Soulad s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti
6) Bezpečnost dopravy, přepravy a provoz na pozemních komunikacích
7) Ochrana životního prostředí
8) Bezpečnost potravin, krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví
9) Radiační ochrana a jaderná bezpečnost
10) Hospodářská soutěž, veřejné dražby a zadávání veřejných zakázek
11) Ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
12) Ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
13) Ochrana finančních zájmů EU
14) Fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU
 
Dále se oznámení může týkat jednání, které má znaky trestné činnosti nebo přestupku se sazbou pokuty alespoň 100 000 Kč a případného porušování zákona o ochraně oznamovatelů.
 
Oznámení by mělo obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.
 
Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá 
o věrohodná fakta a skutečnosti.
 
Oznámení mohou být podávána prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, externího oznamovacího systému (Ministerstvo spravedlnosti ČR) nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).
 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích vydalo formou vnitřního předpisu pravidla pro oznamování podezření na spáchání jakéhokoliv protiprávního jednání odehrávajícího se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, a pravidla pro ochranu osob, které takové oznámení učiní.
 
Oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Jihočeského muzea v Českých Budějovicích může oznamovatel podat následujícími způsoby:
 
1) Elektronicky na e-mailové adrese: oznameni@muzeumcb.cz
 
2) Písemně v listinné podobě: na adresu příslušné osoby, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 242/1, 370 01 České Budějovice, s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby“     
3) Osobně: v budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 242/1, 370 01 České Budějovice. Osobní schůzku je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem. O podaném oznámení bude se souhlasem oznamovatele sepsán písemný záznam.
4) Telefonicky na telefonní linku: 391 001 501  (telefonický hovor může být se souhlasem oznamovatele nahráván, příp. o sděleném oznámení bude sepsán písemný záznam).
 
Osobou příslušnou k přijetí oznámení a vedení agendy evidence a prošetření je: Mgr. Simona Foltýnová
 
Informace o přijetí oznámení, lhůta pro posouzení oznámení: 
Příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Směrnice (EU), o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení. 
Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o výsledku prošetření oznámení a o plánovaných či přijatých opatření do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení. 
 
Přehled příslušných předpisů:
1) Směrnice EU  2019/1937 ze dne 23.10.2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
2) Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
3) Metodika Ministerstva spravedlnosti ČR k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
4) Vnitřní předpis Směrnice o ochraně oznamovatelů

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

3.10.2023

Houby mykologicky zajímavých lokalit na Táborsku (fotografická výstava)

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
9.10.2023

Výstava hub (KONÁNÍ POTVRZENO!)

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova