Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Stanovy

 

STANOVY HISTORICKÉHO KLUBU při JIHOČESKÉM MUZEU v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, z.s.

Základní ustanovení

I. NÁZEV A SÍDLO

 1. Název Historický klub při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, z.s. (dále jen Historický klub při JčM, z.s., nebo HK při JčM, z.s.).
 1. Sídlo spolku: Dukelská  242/1, 370 51 České Budějovice

 

 1. Registrace spolku

24. 7. 2018 byl Spolek zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou L 8060.

 

II. STANOVY

Vnitřní organizace Historického klubu při JčM,z.s. povinnosti i práva členů i volených orgánů se řídí těmito Stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle klubu a v elektronické podobě jsou umístěny na webové adrese Klubu www.muzeumcb.cz.

III. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE KLUBU

Jde o zájmové sdružení laiků, zájemců o historii, dějiny a vlastivědu, dále také historiků a specialistů dalších oborů převážně z České republiky, a zejména z jižních Čech, zaměřených na české dějiny, jihočeskou vlastivědu a historii, včetně dalších navazujících oborů.

a. Historický klub při JčM,z.s. je dobrovolným nepolitickým sdružením fyzických osob.

b. Posláním a cílem Historického klubu při JčM,z.s. je nabízet zájemcům o historii možnost vzájemného setkávání na přednáškách a při poznávacích zájezdech a exkurzích organizovaných jen pro členy Klubu.

 

IV. ČLENSTVÍ

1.  Členem HK při JčM,z.s.  může být fyzická osoba, která má zájem o historické bádání, nebo vlastivědnou práci.

 2.  Nový člen je přijímán na základě písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Výbor HK při JčM,z.s. vede řádnou evidenci svých členů.

 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena HK při JčM,z.s.  a  je:

 a/ činné: členové mají možnost zúčastňovat se všech akcí Klubu

 b/ čestné: vzniká na návrh Výboru HK při JčM,z.s. schválením Členského shromáždění HK.            Čestný člen je osvobozen od placení členských příspěvků.

4. Členství v HK při JčM,z.s.  zaniká:

 1. Úmrtím člena
 2. Písemným prohlášením člena o vystoupení z HK při JčM,z.s. Vypořádání vzájemných pohledávek se provede neprodleně.
 3. Nezaplacením členského příspěvku za předcházející kalendářní rok nejpozději do 31. března roku následujícího.
 4. Vyloučením z rozhodnutí Členského shromáždění HK, pokud člen obzvláště závažným způsobem jednal proti zájmům HK při JčM,z.s.
 5. Zánikem HK při JčM,z.s.

 

V. ORGÁNY HK při JčM,z.s.

Statutární orgán HK při JčM, z.s.

 1. Statutárním orgánem spolku je předseda Výboru a I. a II. místopředseda Výboru. Každý z místopředsedů při zastupování jedná samostatně.

Výbor HK při JčM, z.s.  

 1. Výbor je výkonným orgánem HK a řídí jeho činnost mezi zasedáními Členského shromáždění. Sestavuje a schvaluje roční plán činnosti a rozpočet HK, zajišťuje jejich plnění a seznamuje s ním členy HK a vedení JčM.
 2. Výbor má 11 členů.  Při zániku členství některého svého člena má právo kooptovat nového člena.
 3. Funkční období Výboru jsou 3 roky.
 4. Členství ve Výboru zaniká:
  1. Zánikem členství v HK.
  2. Písemným prohlášením člena o vystoupení z Výboru.
  3. Odvoláním z rozhodnutí Členského shromáždění.  
 5. Výbor volí ze svého středu předsedu, I. a  II. místopředsedu.
 6. Výbor jmenuje jednatele, hospodářku, archiváře, zájezdovou komisi, pracovníky public relation.
 7. Výbor zastupuje navenek předseda Výboru, v době jeho nepřítomnosti I. nebo II. místopředseda.
 8. Výbor se schází na vyzvání předsedy nebo I. a II. místopředsedy nejméně osmkrát ročně.
 9.  Předseda výboru řídí činnost Klubu a zastupuje ho na veřejnosti. Svolává schůze výboru a členstva, předsedá jim, řídí jejich jednání, rozhoduje při rovnosti hlasů.
 10.  Oba místopředsedové jsou si rovni. V případě nepřítomnosti předsedy má vždy jeden z nich práva a povinnosti předsedy. Ve spolupráci s ostatními členy výboru připravují roční plán činností.
 11.  Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a rozhoduje prostou většinou přítomných.

Členské shromáždění

 1. Členské shromáždění je nejvyšším orgánem HK při JčM, z.s. Zasedání Členského shromáždění svolává Výbor HK jednou za rok, nebo pokud o to požádá alespoň jedna třetina členů HK. Svolání Členského shromáždění je nutné oznámit členům nejméně 30 dnů před jeho konáním.
 2. Členské shromáždění řídí předseda Klubu či jeho zástupce.
 3. Členského shromáždění jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové HK. Při hlasování má každý člen jeden hlas.
 4. Členské shromáždění volí na základě návrhu dosavadního Výboru členy nového Výboru HK a Kontrolní komise HK.
 5. Členské shromáždění HK projednává a schvaluje:
 1. Činnost Výboru HK za uplynulé období.
 2. Odvolání proti nepřijetí za člena HK.
 3. Plán záměrů činnosti HK.  
 4. Změny stanov HK.
 5. Zprávu Kontrolní komise HK za uplynulé období.
 6. Na návrh Výboru HK výši členského příspěvku.
 1. Členské shromáždění je usnášeníschopné, pokud se ho účastní alespoň nadpoloviční většina členů. Členové mohou pro své zastoupení pověřit plnou mocí jiného člena. V případě, že není dosaženo tohoto počtu, odloží se zahájení Členského shromáždění o půl hodiny a pak je jeho schůze usnášeníschopná za účasti jakéhokoliv počtu členů.

Kontrolní komise HK při JčM, z.s.  

 1. Kontrolní komise je samostatný, nezávislý orgán HK, který dohlíží na hospodaření HK, na dodržování právních předpisů a předpisů vydaných HK a který se ze své činnosti zodpovídá Členskému shromáždění.
 2. Kontrolní komise je tříčlenná a ze svého středu volí předsedu. Členové jsou voleni na tři roky.
 3. Kontrolní komise se ve své práci řídí obecnými zásadami kontroly a příslušnými právními předpisy, jakož i těmito stanovami.
 4. Kontrolní komise provádí kontrolu příjmů a výdajů z hlediska jejich výše a oprávněnosti.
 5. Kontrolní komise prověřuje účetní uzávěrku a kontroluje dodržování a plnění usnesení Členského shromáždění, jakož i hospodaření Výboru HK s finančními prostředky.
 6. Kontrolní komise může v případě potřeby svolat Členské shromáždění a žádat je o rozhodnutí ve věcech, které ve vztahu k hospodaření HK nesnesou odkladu.
 7. Kontrolní komise seznamuje písemnou formou s výsledky své kontrolní činnosti Výbor jednou ročně.
 8. Předseda Kontrolní komise má právo se zúčastnit jednání Výboru HK s hlasem poradním.
 9. Člen Kontrolní komise nemůže být zároveň členem Výboru.

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

 1. Každý člen má právo:
  1. Účastnit se členského shromáždění s právem hlasovacím.
  2. Být volen do orgánů HK.
  3. Účastnit se akcí pořádaných HK.
  4. Být informován o činnosti HK.
  5. Podílet se na společných projektech.
 2. Povinnosti člena:
  1. Podle svých sil a schopností naplňovat poslání a úkoly HK a podílet se na jeho činnosti.  
  2. Dodržovat stanovy, respektovat rozhodnutí Členského shromáždění a Výboru.
  3. Veřejně vystupovat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno HK a poslání i cíle, k nimž se HK hlásí.
  4. Včas a ve stanovené výši platit členské příspěvky.

 

VII. HOSPODAŘENÍ HK při JčM, z.s.

 1. Základ příjmů HK tvoří členské příspěvky, případně granty, účelové podpory a dary či jiné dotace.
 2. Plán a rozpočet HK sestavuje Výbor HK na jeden rok. Roční uzávěrku připravenou hospodářem kontroluje Kontrolní komise.
 3. Dispoziční právo k účtu HK má předseda, místopředsedové, hospodář.

 

VIII. ZMĚNA STANOV A ZÁNIK HK při JčM, z.s.

Návrh na změny Stanov může předkládat kterýkoliv člen HK. Návrh bude projednán na nejbližším Členském shromáždění a v případě přijetí se stane průběžně číslovaným dodatkem těchto Stanov.

HK zaniká, jestliže o tom rozhodne Členské shromáždění usnesením dvoutřetinové většiny členů. V usnesení Členského shromáždění o zániku HK musí být stanoven způsob likvidace a vypořádání majetkových nároků všech členů podle platných právních předpisů. Případný majetek či finanční zůstatek bude převeden na jinou instituci s podobným odborným či vědecko-organizačním zaměřením.

 

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 - o ochranně osobních údajů zkráceně GDPR.

Správcem Vašich osobních údajů je a souhlas udělujete Historickému klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, z.s. se sídlem  Dukelská 242/1  České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice,   IČ: 073 12 865, Zápis ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu I., vložce  8060.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na:  histo.klub@gmail.com nebo dopisem  na adresu: Historický klub při Jihočeském muzeu, z.s.  Dukelská 242/1, 370 01 České Budějovice.

Zpracování osobních údajů je prováděno členy výboru HK z.s.

Máte právo

Zároveň Vás informujeme, že podle směrnice o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na členy výboru HK, z.s.,
 • žádat o omezení zpracovávání údajů v případech uvedených v článku 18 GDPR,
 • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů v případech uvedených v článku 21 GDPR.

O členech Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, z.s. shromažďujeme a uchováváme následující osobní údaje poskytnuté subjektem:

 • jméno, příjmení,
 • mobil, telefon,
 • datum narození,
 • adresa trvalého bydliště,
 • email,
 • původní event.. současné profese (tento údaj je dobrovolný).

Nakládání s údaji

S výše uvedenými informacemi nakládáme a zpracováváme je za účelem zasílání informací a pozvánek nebo dalších aktuálních zpráv o činnosti Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích,  z.s.

Zveřejňování údajů

Zásadně neprodáváme, nezpřístupňujeme ani nepředáváme shromažďované informace jiným subjektům.

Doba zpracovávání údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání členství nebo po dobu využívání služeb Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, z.s.  

Zabezpečení

Používáme zabezpečení a technologické i řídící procesy, které zajišťují přiměřenou úroveň zabezpečení ve vztahu k hrozbám spojeným se zpracováváním osobních údajů a jejich účelem je ochrana údajů uživatele před jejich ztrátou, krádeží, neoprávněným přístupem, zneužitím nebo modifikací.

Povinnosti pro členy výboru HK

 • bez souhlasu vedení HK nesmí zastupovat Klub,
 • bez souhlasu celého výboru HK nesmí poskytovat jakékoli informace třetím osobám,
 • musí zabezpečit svěřený majetek či citlivé informace proti zneužití.

Souhlas

Používáním našich služeb s těmito Zásadami ochrany osobních údajů souhlasíte. V případě, že s výše uvedenými zásadami nesouhlasíte, napište nám na e-mail: histo.klub @gmail.com  Další používání našich služeb po zavedení změn v Zásadách ochrany osobních údajů bude bráno jako souhlas s výše uvedenými změnami.

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 5. 2. 2024.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku