Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Historie klubu

Z HISTORIE HISTORICKÉHO KLUBU PŘI JIHOČESKÉM MUZEU
 
4.2. 1959 - v ředitelně Jihočeského muzea se sešlo 13 zájemců o jihočeskou vlastivědu a rozhodli se založit Historický kroužek při Jihočeském muzeu.
9.3. - proběhla ustavující schůze za přítomnosti 20 zakládajících členů. Cílem má být poznávání a ochrana historických a umělecky cenných památek, šíření vědomostí o nich, shromažďování poznatků a dokladů a jejich uchovávání. To vše se má uskutečňovat pořádáním přednášek, besed a diskusí, konáním exkurzí a vlastivědných zájezdů.
1959 – 1967: 1. předsedou Kroužku MUDr . Karel Plavec. Za jeho působení se utěšeně rozrůstá počet členů.
1962 - při Historickém kroužku je založen kroužek Mladých historiků, nejdříve pod vedením Miloše Svobody.
1964 - vedení Mladých historiků se ujímá Hana Housková. Začal vycházet klubový časopis Výběr z prací členů Historického kroužku při Jihočeském muzeu. Do čela redakční rady se postavil Miloš Svoboda. Za prvních 5 let publikovalo na stránkách Výběru 112 členů Kroužku.
1968 – 1978: 2. předsedou Miloš Svoboda
1970 - odchodem Hany Houskové z Jihočeského muzea končí činnost kroužku Mladých historiků. Je jmenován 1. čestný člen Jindřich Činátl.
1973 - změněn název – z Historického kroužku se stal Historický klub.
1974 -  schváleny nové stanovy a vydavatelský řád Výběru.
1975 - obnovena činnost Mladých historiků pod vedením Aleny Volné.
1977 - vzrůstá počet členů na 877, členové se dělí na řádné a přispívající tj. ty, kteří pouze odebírají klubový časopis, náklad časopisu činí 1000 výtisků. Odchodem Aleny Volné na mateřskou dovolenou přebírá vedení Mladých historiků JčM a činnost kroužku záhy ustává.
1979: 3. předsedou František Mejda
1980 – 1981: 4. předsedou Oldřich Weiss, numismatik JčM
1984-  konaly se oslavy 25. výročí založení Klubu, vydáno zvláštní číslo Výběru .
1981 – 1990: 5. předsedou Lubomír Soukup, dlouholetý redaktor českobudějovického rozhlasu
1986 - pro zájemce o historii dopravy vzniká sekce dějin dopravy
1987 - vzniká sekce historie letectví
1988 - ustavena sekce heraldiky a genealogie, nastal úbytek členstva – 411 členů.
1989 - „sametová revoluce“ se kladně projevuje na činnosti Klubu, začínají přednášet dříve zakázaní autoři, objevují se dříve zakázaná témata.
9. 2. 1990: 6. předsedou poprvé v historii Klubu je zvolena žena Mgr. Alena Volná
1991 -  sekce historie letectví se osamostatňuje jako Regionální letecko-historická společnost při JčM.
1993 - je zrušeno přispívající členství, počet členů klesl na 225.
1994 - Jihočeské muzeum nemůže dále financovat vydávání klubového časopisu Výběr. Historický klub se tak po třicetileté existenci svého časopisu vzdává ve prospěch muzea.
1995 -  sekce dopravy ukončila činnost.
1999 -  ve spolupráci s vedením Jihočeského muzea proběhla oslava 40. výročí založení Klubu.
2001 -  pro malou účast zájemců ukončuje činnost sekce heraldiky a genealogie. Členská základna se stabilizovala, 191 člen, hlásí se stále noví zájemci.Tradiční program /10 přednášek a 9 autobusových zájezdů ročně / je doplňován vlakovými zájezdy a vycházkami do blízkého okolí města.S úspěchem byly znovu zavedeny před hlavní přednáškou „pětiminutovky“ na aktuální téma.
2005 -2006 -  zpestřením dosavadní činnosti Klubu se stávají "Setkávání" pod vedením J.Louženského.
2006 - pod vedením Mgr. Heleny Stejskalové a Mgr. Aleny Volné je obnovena činnost Klubu Mladých historiků, schůzky probíhají 2x měsíčně
Prosinec 2006 - vyšlo 1. číslo nově vydávaného Zpravodaje Historického klubu (ve spolupráci s firmou Hoch a synové)
2007  - pro členy Klubu je nově každé poslední pondělí v měsíci, s výjimkou prázdnin a prosince, připraven Podvečer v muzeu tentokrát na téma…
2008 - obnoveny vycházky po městě - Českými Budějovicemi krok za krokem.
2009 - ustavena nová sekce ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou - Literárně historický kruh, Podvečery nyní probíhají v Jihočeské vědecké knihovně.
9. 2. 2009 – první část oslav 50. výročí založení Historického klubu, v klubovně Českých drah se připomínala padesátiletá historie Klubu.
9. 3. 2009 – druhá část oslav v  koncertní síni Konzervatoře, vystoupil violoncellový soubor Marie Eiblové, pěvecký sbor Canzonetta a Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit, proběhl křest Almanachu Historického klubu k 50. výročí založení.
Červen 2009 – Zpravodaj vychází jako samostatná příloha Výběru, vydávání  zajišťuje Jihočeské muzeum
15. 9. 2009 vernisáž výstavy k 50. výročí založení Historického klubu  - ve výstavních prostorách muzea - autorka: Mgr. Helena Stejskalová.
23. 11. 2009 – nová koncepce Podvečerů – vždy 1x ročně Členové klubu sami (o) sobě.
2010 – ukončena činnost Mladých historiků, hledá se nový vedoucí
12. 12. 2011 – na Večer plný překvapení zavítal syn 1. předsedy Klubu Monsignor Dr. Karel Plavec, vzpomínalo se na počátky činnosti.
12. 3. 2012 – členové Klubu se sešli na poslední schůzce v prostorách muzea , začíná rekonstrukce muzea.
23. 4. 2012 – schůzka proběhla poprvé v náhradních prostorách, které poskytla Střední průmyslová škola stavební v Č.B.
2013 – pod vedením Daniely Čechové se uskutečňovalo další setkávání členů (zejména žen) pod názvem Ženy v dějinách, v prostorách Stavounionu
10. 3. 2014 – slavnostní schůze k 55. výročí založení Klubu, vystoupily členky tanečního souboru Slunečnice a pěveckého         sboru Rozmarýn.
12. 1. 2015 – schůzky Klubu se opět vrátily do prostor zrekonstruovaného Jihočeského muzea. V roce 2015 se připomíná 750. výročí založení města České Budějovice. Historický klub připravil pro své členy sérii přednášek na téma České Budějovice očima…Přednášky zahájila Mgr. Zuzana Thomová, archeoložka Jihočeského muzea (Výzkum kostela sv. Mikuláše).
4. 6. 2018 – proběhla schůze členů, během níž si přítomní odsouhlasili nové stanovy, zvolili nové vedení. Vznikl tak Historický klub při JčM v Českých Budějovicích, z.s. (zapsaný spolek).
24. 7. 2018 – byl Spolek zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou L 8060.
11. 3. 2019 – v prostorách KD Slavie proběhla oslava 60. výročí založení Historického klubu. O kulturní vystoupení se postaral violoncellový sextet z Českého Krumlova, pěvecký sbor Canzonetta a posluchač českobudějovické konzervatoře Tomáš Maliniak.

Historie klubu

VZPOMÍNKA NA FRANTIŠKA REITINGERA

František Reitinger patřil mezi dlouholeté a aktivní členy Historického klubu. Narodil se 8.12.1918 ve Strýčicích, a to v rodině místního mlynáře. Mlynářský rod Reitingerů působil v tomto mlýně po několik generací již od 17.století. Proto se také František Reitinger rozhodl k absolvování mlynářské školy v Břeclavi a získané vědomosti si ještě doplnil několikaletou praxí v různých českých mlýnech. Po roce 1948 si mletí ve vlastním, i když zestátněném mlýně užíval až do poloviny sedmdesátých let, kdy i zde byl provoz zrušen a mlynář František Reitinger musel dojíždět za prací do jiných mlýnů. I po odchodu do penze ještě pracoval několik let ve mlýně v Boršově nad Vltavou.
Více

VZPOMÍNKY NA POČÁTKY KLUBU - BOHUMÍR VANČURA

Zdůrazňovalo se již při první schůzce, že se budeme zajímat především o jihočeskou historii, a to formou přednášek a exkurzí. Zpočátku jsme se scházeli častěji a pak jednou měsíčně.Vlastní činnost jsme začali pěšími exkurzemi. První tři vedl ředitel Pletzer, ta zahajovací byla ke Hlincově Hoře. Před vesničkou jsme si sedli na trávník u lesa a vyslechli historii těchto míst. Líbilo se mi to, bylo to takové přátelské, a tak jsem také začal vodit další výlety do blízkého okolí našeho města. Řady členů Historického kroužku rostly, a tak se mi stalo, že při výletu do Doudleb vystoupilo z vlaku na zastávce Kamenný Újezd 82 účastníků a začalo se kolem mne shromažďovat. Ty naše pěší vycházky byly krásné a přátelské. Vždycky jsem zdůrazňoval: Poznejte své nejbližší okolí a jeho historii, abyste mohli pak ji vyprávět svým přátelům a hostům…
Více

VZPOMÍNKA NA VZNIK HISTORICKÉHO KLUBU A JEHO VÝBĚRU - KAREL PLETZER, CSc.

Vztah pravidelných návštěvníků přednášek a exkurzí k muzeu a jeho pracovníkům se upevňoval a vzájemný kontakt vyústil v oboustranné přání, aby zájemci o historii Českých Budějovic a jižních Čech se seskupili v organizované zájmové sdružení, které pracovalo pod záštitou muzea. Jako tehdejší ředitel muzea jsem od samého začátku tento záměr podporoval veden přáním, aby se kolem ústavu sdružilo co nejvíce dobrovolných spolupracovníků, z nichž alespoň část by podle svých znalostí a možností mohla pomáhat tehdy ještě malému kolektivu muzejních pracovníků při sběru a dokumentaci dokladů. Shoda záměrů vcelku snadno umožnila dohodu o ustavení Historického kroužku při Krajském vlastivědném muzeu a o hlavních zásadách jeho činnosti. Pokud si vzpomínám, byl to jeden z mála prvních kroužků, které začínaly spolupracovat s muzei. Název byl tehdy běžným pojmenováním skupin, které sdružovala stejná zájmová činnost.
Více

VZPOMÍNKA A PŘÁNÍ ZAKLÁDAJÍCÍHO ČLENA HISTORICKÉHO KROUŽKU ( KLUBU) - PhDr. MILOSLAV PECHA

Protože v roce 1949 zanikla Vlastivědná společnost jihočeská z roku 1928 vlivem zavedení nové organizace spolkového života (v době okupace vletech 1939-1945 byla její činnost zakázána), neměli zájemci o dějepis z Českobudějovicka a ostatní přátelé historie našeho kraje žádnou organizaci, v níž by se mohli nějakým způsobem realizovat. Určitou činnost vyvíjely pouze některé zájmové kroužky, například numismatický či národopisný při Jihočeském vlastivědném muzeu, které také pořádalo různé přednášky, vycházky a zájezdy s historickou tématikou. Pravděpodobně od návštěvníků těchto akcí a zejména od tehdejšího ředitele muzea Karla Pletzera přišel podnět k založení Historického kroužku.
Více

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku