Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Botanika

Rostliny bezcévné a cévnaté

ROSTLINY BEZCÉVNÉ
 
BÍLÝ J.: Řasy státní přírodní rezervace Řežabinec u Ražic. Rozsivky (Bacillariophyceae). [Die Algen der staatlichen Naturreservation Řežabinec bei Ražice. Die Kieselalgen (Bacillariophyceae)]. – 4: 77–105.
KOMÁREK J.: Taxonomische Bemerkungen zu einigen Arten der Mikroflora der Teiche in Böhmen. [Taxonomické poznámky k několika druhům mikroflory řas z českých rybníků]. – 14: 161–190.
RŮŽIČKA J.: Řasy státní přírodní rezervace Řežabinec u Ražic. Všeobecný popis lokality a její řasové flóry. [Die Algen der staatlichen Naturreservation Řežabinec bei Ražice in Südböhmen]. – 3: 69–96.
 
 
ROSTLINY CÉVNATÉ (floristika, bryologie, fytocenologie)
 
ALBRECHTOVÁ A. & SKALICKÝ V.: Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. [Beitrag zur Flora der Umgebung der Stadt Kaplice (Südböhmen)]. – 17: 49–66.
ANONYMUS: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech VIII. [The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora VIII]. – 42: 111–118.
ANONYMUS: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IX. [The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora IX]. – 43: 106–110.
ANONYMUS: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech X. [The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora X]. – 44: 76–80.
ANONYMUS: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XI. [The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XI]. – 45: 167–176.
BLAŽKOVÁ D.: Hrachor bahenní – Lathyrus paluster L. v jižních Čechách. [Die Sumpf-Platterbse – Lathyrus paluster L. in Südböhmen]. – 9: 65–69.
BLAŽKOVÁ D.: Přirozené suťové a akátové porosty v zátopové oblasti Orlické přehrady. [Natürliche Gesteinsschutt- und Akazienwaldbestande im Überschwemmungsgebiete der Talspere von Orlík]. – 3: 119–135.
BLAŽKOVÁ D.: Řezan pilolistý – Stratiotes aloides L. v jižních Čechách. [Krebsschere – Stratiotes aloides L. in Südböhmen]. – 10: 89–103.
BLAŽKOVÁ D.: Vegetační poměry na vápencovém ostrůvku u Smolče v Povltaví. [Die Vegetationsverhältnisse der Kalksteininsel bei Smoleč im Moldautal]. – 4: 107–119.
BOUBLÍK K., HESOUN P. & DOLEŽAL P.: Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. [Finds of some vascular plants in the surroundings of Jindřichův Hradec (SE Bohemia, Czech Republic)]. – 45: 79–93.
BOUBLÍK K. & ČERNÝ T.: Nové nálezy psamofilních druhů rostlin na Třeboňsku. [New finds of psammophytic plant species in the Třeboň region (S Bohemia, Czech Republic)]. – 45: 57–60.
BOUBLÍK K., ŽÁRNÍK M. & DOUDA J.: Fytocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. [Phytosociological and geobiocoenological study of beech forests of the Třeboň region (South Bohemia, Czech Republic)]. – 47: 71–89.
BOUBLÍK K.: Nové nálezy kapradě hřebenité (Dryopteris cristata) v Třeboňské pánvi. [New localities of Dryopteris cristata in the Třeboň basin (South Bohemia)]. – 41: 31–34.
BOUBLÍK K.: Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. [The natural forest vegetation and map of potential natural vegetation of the Jindřišské údolí valley near the town of Jindřichův Hradec (south-eastern Bohemia)]. – 42: 49–76.
ČERNÝ R.: Nález Verbascum phoeniceum L. v Č. Budějovicích. – 42: 109–110.
DOUDA J.: Mokřadní a lužní lesy a křoviny okolí Bechyně. [Wetland and floodplain forests and shrubs in surroundings of the town Bechyně]. – 44: 15–44.
DUDA J.: Játrovky z povodí Křemelné na Šumavě. [Die Lebermoose des Einzugsgebietes des Flüsschens Křemelná im Bömerwald]. – 8: 24–26.
DUDA J.: Příspěvek k poznání játrovek Šumavy. [Beitrag zur Kenntnis der Lebermoose des Šumava Gebirges]. – 6: 90–95.
DYKYJOVÁ D. & HEJNÝ S.: Produkce a podíl pobřežních rostlinných společenstev na eutrofizaci Opatovického rybníka. [Die Produktion und der Anteil der Littoralen Pflanzengesellschaften an der Eutrophierung des südböhmischen Teiches Opatovický]. – 15: 11–66.
FILÍPKOVÁ K.: Nález masnice vodní (Tillaea aquatica L.) (Crassulaceae) v CHKO a BR Třeboňsko. [Record of the stonecrop Tillaea aquatica L. (Crassulaceae) in Třeboň Basin Biosphere Reserve]. – 41: 90–91.
GAZDA J.: Ještě o konikleci jarním (Pulsatilla vernalis) na Českobudějovicku. [Noch über Frühlings-Küchenschelle (Pulsatilla vernalis) im Gebiet bei České Budějovice]. – 3: 185–186.
GAZDA J.: Příspěvek k fytocenologii jihočeských rybníků. [Der Beitrag zu der Vegetationskunde der südböhmischen Teiche]. – 1: 64–76.
GAZDA J.: Příspěvek ke květeně jižních Čech II. [Beitrag zur Flora von Südböhmen II]. – 10: 31–40.
GAZDA J.: Příspěvek ke květeně západní části Českobudějovicka. [Beitrag zur Flora des westlichen Teiles des Bezirkes České Budějovice]. – 3: 97–117.
GAZDA J.: Pupečník obecný (Hydrocotyle vulgaris L.) na Českobudějovicku. [Nabelkraut (Hydrocotyle vulgaris L.) in der Gegend von České Budějovice]. – 12: 181–163.
GAZDA J.: Společenstva ostřice Buxbaumovy u rybníka Beranov na Českobudějovicku. [Die Bestände von Carex buxbaumii beim Teiche Beranov im Gebiete České Budějovice (Böhmisch Budweis)]. – 5: 31–34.
GRULICH V.: Masnice vodní (Tillaea aquatica L.) v Československu. [Tillaea aquatica L. in Czechoslovakia]. – 25: 53–56.
HÁJKOVÁ P., HANÁKOVÁ P. & HÁJEK M.: Několik fytocenologických zápisů rašelinné vegetace z přírodních rezervací Borkovická blata a Kozohlůdky. [Several phytosociological relevés of mire vegetation in the Borkovická blata and Kozohlůdky Nature Reserves]. – 41: 35–42.
HARTL J.: Příspěvek k poznání jihočeských druhů rodu Alchemilla L. [Beitrag zur Kenntnis der südböhmischen Arten der Gattung Alchemilla L.]. – 9: 77–113.
HEJNÝ S., SOUKUPOVÁ L., TOMŠOVIC P. & OSTRÝ I.: Geobotanická studie stulíku malého, Nuphar pumila (Timm) DC., v jižních Čechách. [Ecological study of Nuphar pumila in Southern Bohemia]. – 22: 3–20.
HEJNÝ S.: Kapro-kachní chovy (farmy) na rybnících v jižních Čechách a jejich vliv na vegetaci makrofyt. [Karpfen-Enten Züchtungen (Farmen) auf den südböhmischen Teichen und Ihr Einfluss auf die Makrophytenvegetation]. – 38: 53–60.
HEJNÝ S.: Mizení druhů a společenstev obnažených den. [Das Schwingen der Arten und Pflanzengesellschaften des entblössten Teichbodens]. – 35: 45–49.
HEJNÝ S.: Příspěvek k zarůstání rybničního pobřeží vypáleného ohněm (Rybník Skalský u Protivína). [Beitrag zur Erneuerung der Pflanzenbestände auf dem ausgebrannten Teichufer]. – 2: 85–101.
HEJNÝ S.: Rdest Potamogeton angustifolius J. S. Presl v severní části Českobudějovické pánve. [Potamogeton angustifolius J. S. Presl in northern part of České Budějovice Basin]. – 40: 45–48.
HEJNÝ S.: Trojřadka Micheliova (Dichostylis micheliana), puštička rozprostřená (Lindernia procumbens), šmel okoličnatý (Butomus umbellatus) a rybniční soustava Podkrčí u Protivína. [Dichostylis micheliana, Lindernia procumbens, Butomus umbellatus in der Teichgruppe Podkrčí (Zelendarky) bei Protivín in Südböhmen]. – 39: 47–52.
HRADECKÁ D.: Dva porosty rákosu obecného na Novém rybníce u Soběslavi. [Zwei Bestände des gemeinen Schilfes am Teiche „Nový rybník“ bei Soběslav]. – 13: 139–146.
HRADECKÁ D.: Růst „květních obalů“ rákosu Phragmites communis Trin. na Novém rybníku u Soběslavi. [Growth of „flower bract“ of Phragmites communis Trin. at Nový Pond near Soběslav (South Bohemia)]. – 13: 81–85.
HROUDOVÁ Z.: Příspěvek k fytocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. [Beitrag zur phytozönologischen und floristischen Erforschung der Teiche in der Umgebung von Jarošov nad Nežárkou]. – 12: 129–143.
HROUDOVÁ Z.: Sezónní dynamika porostů obnaženého rybničního dna. [Seasonal vegetation dynamics at emerged pond bottom]. – 21: 37–49.
HUSÁKOVÁ J. & KOPECKÝ K.: Alchemillo-Poetum supinae Aichinger 1933 v horské skupině Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). [Alchemillo-Poetum supinae Aichinger 1933 in der Berggruppe Knížecí stolec (Fürstenbesitz, südöstlicher Böhmerwald)]. – 25: 13–16.
HUSOVÁ M.: Fytocenologické poměry rezervace Český Jílovec na Krumlovsku. [Phytozönologische Verhältnisse des Naturschutzgebietes Český Jílovec in der Gegend von Český Krumlov]. – 9: 5–11.
CHÁN V. & LUKÁŠ J.: Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví. I. [Beitrag zur Flora des Prachatitzer Teiles des Böhmerwaldvorgebirges. I.]. – 8: 29–57.
CHÁN V. & VANĚČEK J.: Nahoprutka písečná – Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. v jihozápadních Čechách. [Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. in Südwestböhmen]. – 29: 90, 108.
CHÁN V., HEJNÝ S., MORAVEC J., SLABA R. & ŠTĚPÁN J.: Příspěvek ke květeně východního Podbrdska. [Beitrag zur Flora des östlichen Brdyvorlandes]. – 11: 69–106.
CHÁN V., KAISLER J., KURKA R., SLABA R. & VANĚČEK J.: Floristický materiál ke květeně Pacovska. [Floristisches Material zur Flora der Umgebung von Pacov]. – 18: 1–19.
CHÁN V., KAISLER J., SKALICKÝ V., SLABA R. & VANĚČEK J.: Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. [Floristisch-phytogeographischer Beitrag zur Flora der Gegend von Milevsko (Südböhmen)]. – 13/suppl. 2: 45–113.
CHÁN V., LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XII. [The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XII]. – 46: 125–136.
CHÁN V., LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIII. [The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XIII]. – 47: 91–104.
CHÁN V., LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIV. [The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XIV]. – 48: 89–107.
CHÁN V., LEPŠÍ M., LEPŠÍ P., ŠTECH M. & VYDROVÁ A.: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech VII. [The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora VII]. – 41: 87–89.
CHÁN V., PAULIČ R. & ŠTECH M.: Rozšíření hvozdíčku prorostlého [Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood] v jižní části Čech. [Distribution of Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood in South Bohemia]. – 48: 109–119.
CHÁN V., PAULIČ R. & ŠTECH M.: Rozšíření pelyňku metlatého (Artemisia scoparia Waldst. & Kit.) v jižní části Čech. [Distribution of Artemisia scoparia Waldst. & Kit. in South Bohemia]. – 49: 51–58.
CHÁN V., PAULIČ R. & ŠTECH M.: Rozšíření radyku prutnatého (Chondrilla juncea L., Asteraceae) v jižní části Čech. [Distribution of Chondrilla juncea L. (Asteraceae) in South Bohemia]. – 47: 137–147.
CHÁN V., ŠTECH M. & VYDROVÁ A. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech. – 36/1: 85–87.
CHÁN V., ŠTECH M. & VYDROVÁ A. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech II. – 36/2: 114–115.
CHÁN V., ŠTECH M. & VYDROVÁ A.: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech III. – 37: 24–26.
CHÁN V., ŠTECH M. & VYDROVÁ A. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IV. – 38: 45–46.
CHÁN V., ŠTECH M. & VYDROVÁ A. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech V. – 39: 56–58.
CHÁN V., ŠTECH M. & VYDROVÁ A.: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech VI. – 40: 20–22.
CHÁN V., VANĚČEK J. & SLABA R.: Peucedanum oreoselinum (L.) Moench – smldník olešníkovitý na jihu Čech. [Peucedanum oreoselinum (L.) Moench – Beer-Haarstrang im Südböhmen]. – 5: 78–83.
JANKOVSKÁ V.: Skladba původních lesních porostů Třeboňska s přihlédnutím ke složení lužních lesů. [Zusammensetzung der ursprünglichen Waldbestände in Třeboňská pánev Becken mit der Berücksichtigung zur Zusammensetzung der Auenwälder]. – 27: 1–8.
JANKOVSKÁ V.: Výskyt a význam některých mechorostů v pozdně glaciálních a holocénních uloženinách rašelinišť Třeboňské pánve. [Das Vorkommen und die Bedeutung einiger Moose in Spätzglazial- und Holozänablaugerungen der Moore in Třeboňská pánev-Becken]. – 28: 61–72.
JANKOVSKÁ V.: Výskyt některých vodních, pobřežních a rašelinných rostlin v Třeboňské pánvi v pozdním glaciálu a holocénu (Das Vorkommen einiger Wasser-, Litoral- und Moorpflanzen im Becken Třeboňská pánev während des Spätglazials und Holozäns]. – 16: 93–101.
JENÍK J.: Xerothermní květena na 40. km železnice v Třeboňské pánvi. [Xerothermic flora at the railway 40 km-mark in the Třeboň Basin]. – 15: 133–143.
JÍLEK B.: Příspěvek k fytocenologii jihočeských olšin. [Der Beitrag zur Phytozönologie der südböhmischen Erlenwälder]. – 1: 53–63.
KAISLER J. & KOTLABA F.: Nehtovec přeslenitý (Illecebrum verticillatum) na Borkovických blatech. [Illecebrum verticillatum in the peat-bog Borkovická blata]. – 34: 51–53.
KAISLER J.: Materiály ke květeně Táborska II. [Beiträge zur Flora der Umgebung von Tábor II.]. – 14: 191–202.
KAISLER J.: Příspěvek ke květeně Soběslavska. [Beitrag zur Flora aus Umgebung von Soběslav]. – 24: 91–94.
KAISLER J.: Příspěvek ke květeně Táborska. [Beitrag zur Flora der Umgebung von Tábor]. – 4: 121–134.
KNIŽETOVÁ L. & RIVOLA M.: Floristický a bryologický ráz jihočeských serpentinitů. [Floristischer und bryologischer Charakter der südböhmischen Serpentinite]. – 11: 50–55.
Kolektiv pracovníků Jihočeské pobočky Československé botanické společnosti: Atlas rozšíření rostlin v jižní části Čech. I. [Atlas der Pflanzenverbreitung im südlichen Teile Böhmens. I.]. – 12/suppl. 3: 3–44.
Kolektiv pracovníků Jihočeské pobočky ČSBS: Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. [Floristisches Material zur Flora Südböhmens I.]. – 6: 37–70.
Kolektiv pracovníků Jihočeské pobočky ČSBS: Floristický materiál ke květeně jižní části Čech II. [Floristisches Material zur Flora Südböhmens II.]. – 7: 21–51.
Kolektiv pracovníků Jihočeské pobočky ČSBS: Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. [Floristisches Material zur Flora Südböhmens III.]. – 8: 65–92.
KOTLABA F.: Bohatá lokalita hořce Gentiana pneumonanthe na Táborsku. [Rich locality for Gentiana pneumonanthe in the Tábor district]. – 33: 33–35.
KOTLABA F.: Bory – velmi bohatá lokalita kosatce sibiřského v jižních Čechách. [Bory – a very rich locality for Iris sibirica in Southern Bohemia]. – 37: 31–34.
KOTLABA F.: Nová lokalita žebrovice různolisté v nízké poloze na Táborsku. [New locality of the fern Blechnum spicant in the Tábor district]. – 47: 197–198.
KOTLABA F.: Nové lokality kapradiny laločnaté a líčivky jedlé v jižních Čechách. [New localities of Polystichum aculeatum and Sarcoca esculenta in Southern Bohemia]. – 38: 83–85.
KOTLABA F.: Pryskyřník velký na Soběslavských blatech. [Ranunculus lingua in the peat bog Soběslavská blata]. – 36/1: 19–23.
KOTLABA F.: Sekundární lokalita plavínu štítnatého – Nymphoides peltata v jižních Čechách. [Secondary locality of Nymphoides peltata in South Bohemia]. – 48: 121–122.
KOTLABA F.: Vrba rozmarýnolistá u Sudoměřic v jižních Čechách. [Salix rosmarinifolia near Sudoměřice in Southern Bohemia]. – 35: 39–43.
KOTLABA F.: Výskyt kapradiny žebrovice různolisté v nízké poloze na Táborsku. [The occurrence of the fern Blechnum spicant at a low altitude in the Tábor district]. – 37: 27–30.
KOVANDA M.: Jirnice modrá (Polemonium caeruleum L.) na Deštensku. [Jacob´s Ladder (Polemonium caeruleum L.) in the vicinity of Deštná]. – 39: 18–20.
KOVÁŘ J.: Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. [Manche mehr interessante floristische Angaben vom südwestlichen Grenzgebiet des Wittingauer Beckens]. – 24: 13–22.
KOVÁŘ J.: Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské pánve. [Beitrag zur Flora des südwestlichen Teiles des Wittingauer Teich-Beckens]. – 13: 131–136.
KOVÁŘ J.: Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybniční pánve II. [Beitrag zur Flora des südwestlichen Teiles des Wittingauer Teichbeckens II.]. – 18: 95–114.
KŘIVÁČKOVÁ-SUCHÁ O. & RAJCHARD J.: Příspěvek ke květeně pískoven na Třeboňsku. [The contribution to flora of sandpit lakes in Třeboň basin area]. – 46: 153–164.
KUČERA S. & KUČEROVÁ J.: Zajímavé nálezy v květeně jižních Čech. 1. [Interessante Funde in der Flora Südböhmens. 1.]. – 14: 61–64.
KUČERA S. & KUČEROVÁ J.: Zajímavé nálezy v květeně jižních Čech. 2. [Interessante Funde in der Flora Südböhmens. 2.]. – 14: 108.
KUČERA S.: Dějiny botanického výzkumu Novohradských hor a přilehlých území. [Die Geschichte der botanischen Durchforschung in Novohradské hory (Gratzener-Gebirge) und Umgebung]. – 5: 20–24.
KUČERA S.: Historický rukopis z Českokrumlovska a jeho význam pro regionální fytogeografii. [Die historische Handschrift aus der Umgebung von Český Krumlov (Krumau) und ihre Bedeutung für die regionale Pflanzengeographie]. – 15: 109–118.
KUČERA S.: Nová lokalita pérovníku pštrosího (Matteuccia struthiopteris) na Českobudějovicku. [Neuer Fundort Matteuccia struthiopteris im Gebiete Böhmisch Budweis]. – 4: 169–171.
KUČERA S.: Poznámky k vegetaci hadcového tělesa u obce Malonty na Kaplicku. [Anmerkungen zur Vegetation auf dem Serpentinvorkommen bei der Gemeinde Malonty in der Gegend von Kaplice]. – 9: 12– 14.
KUČERA S.: Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v Jihočeském kraji. [Anmerkungen zur Flora und Vegetation einiger neu vorgeschlagener Naturschutzgebiete im südböhmischen Gebiet]. – 10: 95–103.
KUČERA S.: Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). [Beitrag zur Flora der Gebirgsgruppe Knížecí stolec (Fürstensitz-südöstlicher Böhmerwald)]. – 12: 61–98.
KUČEROVÁ J.: Návrh fytogeografického členění Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny. [The proposal for the phytogeographic division of the Lišov Swell and of the southern part of the Tábor Uplands]. – 14: 103–107.
KUČEROVÁ J.: Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. [Analyse der floristisch-phytogeographischen Verhältnisse der Lišov-Schwelle und des südlichen Teiles des Taborer-Berglandes in Südböhmen]. – 14/suppl. 1: 3–224.
KUČEROVÁ J.: Výskyt Gratiola officinalis L. v jižních Čechách ověřen. [Das Vorkommen von Gratiola officinalis L. in Südböhmen beglaubigt]. – 12: 53–54.
KURKA R. & KOTLABA F.: Vzácné a méně hojné rostliny v okrese Tábor. [Rare and uncommon plants in the Tábor district]. – 38: 47–52.
KURKA R. & KOTLABA F.: Vzácné a méně hojné rostliny v okrese Tábor – II. [Rare and uncommon plants in the Tábor district – II.]. – 39: 39–45.
KURKA R. & KOTLABA F.: Vzácné a méně hojné rostliny v okrese Tábor – III. [Rare and uncommon plants in the Tábor district – III.]. – 40: 39–44.
KURKA R.: Příspěvek ke květeně Třeboňské rybniční pánve. [Beitrag zur Flora des Teichbeckens von Třeboň]. – 2: 75–83.
LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XV. [The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XV]. – 49: 59–75.
LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVI. [The finds of interesting and new plants in the Southern Bohemian flora XVI]. – 50: 75–96.
LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P.: Ostružiník hustochlupý (Rubus vestitus) v jižních Čechách. [Rubus vestitus in South Bohemia]. – 45: 95–101.
LEPŠÍ M., LEPŠÍ P. & PAULIČ R.: Rozrazil trojlaločný (Veronica triloba) v Předšumaví. [Veronica triloba in the piedmont of the Bohemian Forest (Southern Bohemia)]. – 46: 101–112.
LEPŠÍ M., LEPŠÍ P., BOUBLÍK K., ŠTECH M. & DOUDA J.: Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. [Contribution to the knowledge of the flora and the vegetation of the Stará obora game-preserve near Hluboká nad Vltavou (South Bohemia)]. – 47: 127–135.
LEPŠÍ M., LEPŠÍ P., ŠTECH M., BOUBLÍK K. & PŮBAL D.: Ostřice převislá (Carex pendula) v jižních Čechách. [Carex pendula in South Bohemia]. – 46: 113–118.
LEPŠÍ P. & LEPŠÍ M.: Kapradina laločná (Polystichum aculeatum) v jižní části Čech. [Polystichum aculeatum in South Bohemia]. – 47: 105–115.
LEPŠÍ P., LEPŠÍ M., MAREK M., CHÁN V. & PAULIČ R.: Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. [Contribution to the knowledge of the flora of the cliffs in the Vltava river valley near Orlík nad Vltavou (South Bohemia)]. – 47: 117–125.
LEPŠÍ P.: Herbář Jindřicha Houfka v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. [Herbarium of Jindřich Houfek in the Museum of South Bohemia in České Budějovice]. – 44: 81–82.
LEPŠÍ P.: Herbář Josefa Hartla v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. [Herbarium of Josef Hartl in the Museum of South Bohemia in České Budějovice]. – 45: 177–178.
LEPŠÍ P.: Herbář Stanislava Kučery v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. [Stanislav Kučera's herbarium in the South Bohemian Museum in České Budějovice]. – 46: 119–124.
LEPŠÍ P.: Historické a aktuální rozšíření Muscari comosum (L.) Mill. v jižních Čechách. [Historical and actual distribution of Muscari comosum (L.) Mill. in South Bohemia]. – 45: 71–78.
LHOTSKÝ O. & HEJNÝ S.: Nová naleziště kotvice v Třeboňské pánvi. [Neue Fundorte von Wassernuss (Trapa natans) im Becken von Třeboň]. – 14: 203–205.
LUKÁŠ J. & SKALICKÝ V.: Poznámky k výskytu tisu (Taxus baccata L.) v jižních a jihovýchodních Čechách se zřetelem na lokality v Předšumaví a na Šumavě. [Anmerkungen zum Vorkommen der Eibe in Süd- und Südwest-Böhmen, besonders auf Lokalitäten des Böhmerwaldvorlandes und des Böhmerwaldes]. – 8: 10–17.
MORAVEC J.: Poznámky k výskytu smrkovníku plazivého – Goodyera repens (L.) K. Br. – na Strakonicku. [Anmerkungen über das Vorkommen von Goodyera repens (L.) R. Br. in der Umgebung von Strakonice]. – 12: 18–24.
NAVRÁTILOVÁ J. & NAVRÁTIL J.: Hlavní typy nelesní rašeliništní vegetace Třeboňské pánve. [The main types of non-forest mire vegetation in Třeboň basin]. – 45: 45–56.
NAVRÁTILOVÁ J. & NAVRÁTIL J.: Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí. [Mire vegetation of the borderland between Třeboň and Jindřichův Hradec regions (northern part of South Bohemia)]. – 44: 45–58.
NAVRÁTILOVÁ J.: Cévnaté rostliny okolí Stráže nad Nežárkou. [Vascular plants in the surroundings of Stráž nad Nežárkou]. – 43: 41–60.
NEUHÄUSL R.: Vegetační poměry rybníků Nový Kanclíř a Nové jezero v Třeboňské pánvi. [Vegetationverhältnisse der Teiche Nový Kanclíř und Nové jezero im Wittingauer Becken]. – 2: 103–131.
PAULIČ R.: Rozšíření konopice úzkolisté (Galeopsis angustifolia Ehrh.) v jižní části Čech. [Distribution of Galeopsis angustifolia Ehrh. in Southern Bohemia]. – 50: 97–104.
PRACH K.: Původní stanoviště druhů obnažených den a jejich společenstev v nivě Lužnice. [Original habitats of species of emerged bottoms and their communities in the Lužnice river floodplain]. – 31: 82–84.
PROCHÁZKA F.: Holosteum umbellatum subsp. viscosissimum (Čelak.) Dvořák (plevel okoličnatý žláznatý) v jižních Čechách. [Holosteum umbellatum subsp. viscosissimum (Čelak.) Dvořák in Southern Bohemia]. – 39: 91–92.
PROCHÁZKA F.: Im oberösterreichischen Böhmerwald kommen alle mitteleuropäische Arten der Gattung Diphasiastrum vor. [Na hornorakouské Šumavě rostou všechny středoevropské druhy rodu Diphasiastrum]. – 39: 53–55.
PROCHÁZKA F.: K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. [Zur Verbreitung von Pteridophyten im Böhmerwald und seinem Vorgebirge]. – 5: 37–60.
PROCHÁZKA F.: Rozšíření jmelí bílého pravého na různých hostitelských dřevinách v okolí Nové Hospody na Písecku. [Distribution of Viscum album subsp. album on different host trees in the center of its occurrence distribution near Nová Hospoda location (distr. Písek, South Bohemia)]. – 45: 61–69.
PYŠEK A.: Vegetace Šumavské obce Srní. [Die Vegetation der Böhmerwaldgemeinde Srní]. – 15: 175–186.
RIVOLA M. & KNIŽETOVÁ L.: Poznámky ke květeně Slepičích hor. [Bemerkungen zur Flora des Slepičí hory-Gebirges]. – 10: 16–30.
RIVOLA M.: Floristické materiály k území západní části Blanského lesa. [Floristisches Material für das Gebiet der westlichen Teilen des Gebirges Blanský les (Plansker Wald)]. – 13: 69–80.
RIVOLA M.: Játrovky jihočeských reliktních borů. [Die Lebermoose der südböhmischen Reliktkieferbestände]. – 9: 56–64.
RIVOLA M.: Játrovky Novohradských hor. [Die Lebermoose des Gratzener Gebirges]. – 6: 9–17.
RIVOLA M.: Játrovky Slepičích hor. [Die Lebermoose im Slepičí hory-Bergland]. – 10: 45–46.
RIVOLA M.: K problematice produkce biomasy a vzájemných kvantitativních poměrů druhů svazů Lemnion. [Zur Problematik der Produktion der Biomasse und der gegenseitigen quantitativen Beziehungen der Arten des Lemnion-Verbandes]. – 10: 86–88.
RIVOLA M.: Listová abnormita u játrovky Frullania tamarisci (L.) Dum. [Die Blattabnormität beim Lebermoos Frullania tamarisci (L.) Dum.]. – 11: 25.
RIVOLA M.: Nové přírůstky do bryologického herbáře Jihočeského muzea. – 46: 137–152.
RIVOLA M.: Poznámky k druhu Riccia canaliculata Hofmann. [Bemerkungen zum Art Riccia canaliculata Hofmann]. – 11: 20–24.
RIVOLA M.: Studie o vegetačních poměrech zátopové oblasti Římov. [Studie über die Vegetationsverhältnisse des zu überflutenden Gebietes bei Římov]. – 11: 29–50.
SKALICKÝ V., HOUFEK J. & KNÍŽETOVÁ L.: Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně Malše a blízkého okolí. [Floristisch-phytogeographischer Beitrag zur Flora des Malše Tales und der nahen Umgebung]. – 13/suppl. 2: 3–44
SKŮPA F.: Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. [Floristisches Material zur Pflanzenwelt der Umgebung von Týn nad Vltavou]. – 23: 49–60.
SLAVÍK B.: Nástin květeny Pacovska – I. [Skizze der Flora der Umgebung von Pacov]. – 14: 73–101.
SOUKUP M., ŠTECH M., PAULIČ R. & CHÁN V.: Rozšíření ovsíře lučního – Avenula pratensis (L.) Dumort. v jižní části Čech. [Distribution of Avenula pratensis (L.) Dumort. in Southern Bohemia]. – 50: 105–114.
ŠRŮTEK M.: Rostlinná společenstva vrchu Křemešník v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny. [Plant communities of the Křemešník Hill, SW region of the Českomoravská vrchovina Uplands]. – 31: 63–81.
ŠTECH M., CHÁN V., LEPŠÍ M., LEPŠÍ P., PAULIČ R., REKTORIS L. & SOUKUP M.: Černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum L.) v jižních Čechách. [Melampyrum cristatum in South Bohemia]. – 48: 123–129.
URBAN F. & ALBRECHTOVÁ A.: Nález bramboříku evropského (Cyclamen purpurascens Mill.) na Písecku. – 18: 48.
VANĚČEK J.: Nové lokality Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro na Sušicku. [Neue Lokalitäten von Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro in der Gegend von Sušice (Südböhmen)]. – 13: 100–101.
VANĚČEK J.: Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. [Die Flora der Goldwäscher-Seifenhügeln im Gewässer des oberen Otava-Flusses]. – 24: 95–103.
VIŠŇÁK R.: Příspěvek k vegetaci a flóře města Veselí nad Lužnicí. [Ein Beitrag zur Vegetation und Flora der Stadt Veselí nad Lužnicí (Südböhmen)]. – 29: 13–24.
VYDROVÁ A.: Flóra a vegetace přírodní rezervace Dobročkovské hadce. [Flora und Vegetation in dem Naturschutzgebiete Dobročkovské hadce]. – 36/2: 59–73.
VYDROVÁ A.: Vegetace a flóra přírodní památky Horní luka v Blanském lese. [Vegetation und Flora des Naturdenkmals Horní Luka im Gebiet Blanský les]. – 38: 37–44.
VYDROVÁ A.: Významné nálezy ruderálních rostlin v Českých Budějovicích. [Wichtige Befunde der Ruderal pflanzen der Stadt České Budějovice]. – 28: 83–90.
ZÁLOHA J.: Divoce rostoucí dřeviny na panství Český Krumlov v 1. polovině 19. století. [Die wildwachsenden Holzgewächse auf der Herrschaft Český Krumlov (Böm. Krumau) in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts]. – 15: 95–107.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

19.7.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Smím prosit, Dodo?) - NÁHRADNÍ TERMÍN 19. 7. 2024

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
17.8.2024

Žumberská slavnost řemesel 2024

Tvrz Žumberk u Nových Hradů (374 01 Trhové Sviny)
23.8.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Dívčí válka)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova