Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Botanika

Rostliny bezcévné a cévnaté

ROSTLINY BEZCÉVNÉ
 
BÍLÝ J.: Řasy státní přírodní rezervace Řežabinec u Ražic. Rozsivky (Bacillariophyceae). [Die Algen der staatlichen Naturreservation Řežabinec bei Ražice. Die Kieselalgen (Bacillariophyceae)]. – 4: 77–105.
KOMÁREK J.: Taxonomische Bemerkungen zu einigen Arten der Mikroflora der Teiche in Böhmen. [Taxonomické poznámky k několika druhům mikroflory řas z českých rybníků]. – 14: 161–190.
RŮŽIČKA J.: Řasy státní přírodní rezervace Řežabinec u Ražic. Všeobecný popis lokality a její řasové flóry. [Die Algen der staatlichen Naturreservation Řežabinec bei Ražice in Südböhmen]. – 3: 69–96.
 
 
ROSTLINY CÉVNATÉ (floristika, bryologie, fytocenologie)
 
ALBRECHTOVÁ A. & SKALICKÝ V.: Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. [Beitrag zur Flora der Umgebung der Stadt Kaplice (Südböhmen)]. – 17: 49–66.
ANONYMUS: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech VIII. [The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora VIII]. – 42: 111–118.
ANONYMUS: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IX. [The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora IX]. – 43: 106–110.
ANONYMUS: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech X. [The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora X]. – 44: 76–80.
ANONYMUS: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XI. [The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XI]. – 45: 167–176.
BLAŽKOVÁ D.: Hrachor bahenní – Lathyrus paluster L. v jižních Čechách. [Die Sumpf-Platterbse – Lathyrus paluster L. in Südböhmen]. – 9: 65–69.
BLAŽKOVÁ D.: Přirozené suťové a akátové porosty v zátopové oblasti Orlické přehrady. [Natürliche Gesteinsschutt- und Akazienwaldbestande im Überschwemmungsgebiete der Talspere von Orlík]. – 3: 119–135.
BLAŽKOVÁ D.: Řezan pilolistý – Stratiotes aloides L. v jižních Čechách. [Krebsschere – Stratiotes aloides L. in Südböhmen]. – 10: 89–103.
BLAŽKOVÁ D.: Vegetační poměry na vápencovém ostrůvku u Smolče v Povltaví. [Die Vegetationsverhältnisse der Kalksteininsel bei Smoleč im Moldautal]. – 4: 107–119.
BOUBLÍK K., HESOUN P. & DOLEŽAL P.: Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. [Finds of some vascular plants in the surroundings of Jindřichův Hradec (SE Bohemia, Czech Republic)]. – 45: 79–93.
BOUBLÍK K. & ČERNÝ T.: Nové nálezy psamofilních druhů rostlin na Třeboňsku. [New finds of psammophytic plant species in the Třeboň region (S Bohemia, Czech Republic)]. – 45: 57–60.
BOUBLÍK K., ŽÁRNÍK M. & DOUDA J.: Fytocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. [Phytosociological and geobiocoenological study of beech forests of the Třeboň region (South Bohemia, Czech Republic)]. – 47: 71–89.
BOUBLÍK K.: Nové nálezy kapradě hřebenité (Dryopteris cristata) v Třeboňské pánvi. [New localities of Dryopteris cristata in the Třeboň basin (South Bohemia)]. – 41: 31–34.
BOUBLÍK K.: Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. [The natural forest vegetation and map of potential natural vegetation of the Jindřišské údolí valley near the town of Jindřichův Hradec (south-eastern Bohemia)]. – 42: 49–76.
ČERNÝ R.: Nález Verbascum phoeniceum L. v Č. Budějovicích. – 42: 109–110.
DOUDA J.: Mokřadní a lužní lesy a křoviny okolí Bechyně. [Wetland and floodplain forests and shrubs in surroundings of the town Bechyně]. – 44: 15–44.
DUDA J.: Játrovky z povodí Křemelné na Šumavě. [Die Lebermoose des Einzugsgebietes des Flüsschens Křemelná im Bömerwald]. – 8: 24–26.
DUDA J.: Příspěvek k poznání játrovek Šumavy. [Beitrag zur Kenntnis der Lebermoose des Šumava Gebirges]. – 6: 90–95.
DYKYJOVÁ D. & HEJNÝ S.: Produkce a podíl pobřežních rostlinných společenstev na eutrofizaci Opatovického rybníka. [Die Produktion und der Anteil der Littoralen Pflanzengesellschaften an der Eutrophierung des südböhmischen Teiches Opatovický]. – 15: 11–66.
FILÍPKOVÁ K.: Nález masnice vodní (Tillaea aquatica L.) (Crassulaceae) v CHKO a BR Třeboňsko. [Record of the stonecrop Tillaea aquatica L. (Crassulaceae) in Třeboň Basin Biosphere Reserve]. – 41: 90–91.
GAZDA J.: Ještě o konikleci jarním (Pulsatilla vernalis) na Českobudějovicku. [Noch über Frühlings-Küchenschelle (Pulsatilla vernalis) im Gebiet bei České Budějovice]. – 3: 185–186.
GAZDA J.: Příspěvek k fytocenologii jihočeských rybníků. [Der Beitrag zu der Vegetationskunde der südböhmischen Teiche]. – 1: 64–76.
GAZDA J.: Příspěvek ke květeně jižních Čech II. [Beitrag zur Flora von Südböhmen II]. – 10: 31–40.
GAZDA J.: Příspěvek ke květeně západní části Českobudějovicka. [Beitrag zur Flora des westlichen Teiles des Bezirkes České Budějovice]. – 3: 97–117.
GAZDA J.: Pupečník obecný (Hydrocotyle vulgaris L.) na Českobudějovicku. [Nabelkraut (Hydrocotyle vulgaris L.) in der Gegend von České Budějovice]. – 12: 181–163.
GAZDA J.: Společenstva ostřice Buxbaumovy u rybníka Beranov na Českobudějovicku. [Die Bestände von Carex buxbaumii beim Teiche Beranov im Gebiete České Budějovice (Böhmisch Budweis)]. – 5: 31–34.
GRULICH V.: Masnice vodní (Tillaea aquatica L.) v Československu. [Tillaea aquatica L. in Czechoslovakia]. – 25: 53–56.
HÁJKOVÁ P., HANÁKOVÁ P. & HÁJEK M.: Několik fytocenologických zápisů rašelinné vegetace z přírodních rezervací Borkovická blata a Kozohlůdky. [Several phytosociological relevés of mire vegetation in the Borkovická blata and Kozohlůdky Nature Reserves]. – 41: 35–42.
HARTL J.: Příspěvek k poznání jihočeských druhů rodu Alchemilla L. [Beitrag zur Kenntnis der südböhmischen Arten der Gattung Alchemilla L.]. – 9: 77–113.
HEJNÝ S., SOUKUPOVÁ L., TOMŠOVIC P. & OSTRÝ I.: Geobotanická studie stulíku malého, Nuphar pumila (Timm) DC., v jižních Čechách. [Ecological study of Nuphar pumila in Southern Bohemia]. – 22: 3–20.
HEJNÝ S.: Kapro-kachní chovy (farmy) na rybnících v jižních Čechách a jejich vliv na vegetaci makrofyt. [Karpfen-Enten Züchtungen (Farmen) auf den südböhmischen Teichen und Ihr Einfluss auf die Makrophytenvegetation]. – 38: 53–60.
HEJNÝ S.: Mizení druhů a společenstev obnažených den. [Das Schwingen der Arten und Pflanzengesellschaften des entblössten Teichbodens]. – 35: 45–49.
HEJNÝ S.: Příspěvek k zarůstání rybničního pobřeží vypáleného ohněm (Rybník Skalský u Protivína). [Beitrag zur Erneuerung der Pflanzenbestände auf dem ausgebrannten Teichufer]. – 2: 85–101.
HEJNÝ S.: Rdest Potamogeton angustifolius J. S. Presl v severní části Českobudějovické pánve. [Potamogeton angustifolius J. S. Presl in northern part of České Budějovice Basin]. – 40: 45–48.
HEJNÝ S.: Trojřadka Micheliova (Dichostylis micheliana), puštička rozprostřená (Lindernia procumbens), šmel okoličnatý (Butomus umbellatus) a rybniční soustava Podkrčí u Protivína. [Dichostylis micheliana, Lindernia procumbens, Butomus umbellatus in der Teichgruppe Podkrčí (Zelendarky) bei Protivín in Südböhmen]. – 39: 47–52.
HRADECKÁ D.: Dva porosty rákosu obecného na Novém rybníce u Soběslavi. [Zwei Bestände des gemeinen Schilfes am Teiche „Nový rybník“ bei Soběslav]. – 13: 139–146.
HRADECKÁ D.: Růst „květních obalů“ rákosu Phragmites communis Trin. na Novém rybníku u Soběslavi. [Growth of „flower bract“ of Phragmites communis Trin. at Nový Pond near Soběslav (South Bohemia)]. – 13: 81–85.
HROUDOVÁ Z.: Příspěvek k fytocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. [Beitrag zur phytozönologischen und floristischen Erforschung der Teiche in der Umgebung von Jarošov nad Nežárkou]. – 12: 129–143.
HROUDOVÁ Z.: Sezónní dynamika porostů obnaženého rybničního dna. [Seasonal vegetation dynamics at emerged pond bottom]. – 21: 37–49.
HUSÁKOVÁ J. & KOPECKÝ K.: Alchemillo-Poetum supinae Aichinger 1933 v horské skupině Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). [Alchemillo-Poetum supinae Aichinger 1933 in der Berggruppe Knížecí stolec (Fürstenbesitz, südöstlicher Böhmerwald)]. – 25: 13–16.
HUSOVÁ M.: Fytocenologické poměry rezervace Český Jílovec na Krumlovsku. [Phytozönologische Verhältnisse des Naturschutzgebietes Český Jílovec in der Gegend von Český Krumlov]. – 9: 5–11.
CHÁN V. & LUKÁŠ J.: Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví. I. [Beitrag zur Flora des Prachatitzer Teiles des Böhmerwaldvorgebirges. I.]. – 8: 29–57.
CHÁN V. & VANĚČEK J.: Nahoprutka písečná – Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. v jihozápadních Čechách. [Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. in Südwestböhmen]. – 29: 90, 108.
CHÁN V., HEJNÝ S., MORAVEC J., SLABA R. & ŠTĚPÁN J.: Příspěvek ke květeně východního Podbrdska. [Beitrag zur Flora des östlichen Brdyvorlandes]. – 11: 69–106.
CHÁN V., KAISLER J., KURKA R., SLABA R. & VANĚČEK J.: Floristický materiál ke květeně Pacovska. [Floristisches Material zur Flora der Umgebung von Pacov]. – 18: 1–19.
CHÁN V., KAISLER J., SKALICKÝ V., SLABA R. & VANĚČEK J.: Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. [Floristisch-phytogeographischer Beitrag zur Flora der Gegend von Milevsko (Südböhmen)]. – 13/suppl. 2: 45–113.
CHÁN V., LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XII. [The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XII]. – 46: 125–136.
CHÁN V., LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIII. [The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XIII]. – 47: 91–104.
CHÁN V., LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIV. [The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XIV]. – 48: 89–107.
CHÁN V., LEPŠÍ M., LEPŠÍ P., ŠTECH M. & VYDROVÁ A.: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech VII. [The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora VII]. – 41: 87–89.
CHÁN V., PAULIČ R. & ŠTECH M.: Rozšíření hvozdíčku prorostlého [Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood] v jižní části Čech. [Distribution of Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood in South Bohemia]. – 48: 109–119.
CHÁN V., PAULIČ R. & ŠTECH M.: Rozšíření pelyňku metlatého (Artemisia scoparia Waldst. & Kit.) v jižní části Čech. [Distribution of Artemisia scoparia Waldst. & Kit. in South Bohemia]. – 49: 51–58.
CHÁN V., PAULIČ R. & ŠTECH M.: Rozšíření radyku prutnatého (Chondrilla juncea L., Asteraceae) v jižní části Čech. [Distribution of Chondrilla juncea L. (Asteraceae) in South Bohemia]. – 47: 137–147.
CHÁN V., ŠTECH M. & VYDROVÁ A. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech. – 36/1: 85–87.
CHÁN V., ŠTECH M. & VYDROVÁ A. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech II. – 36/2: 114–115.
CHÁN V., ŠTECH M. & VYDROVÁ A.: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech III. – 37: 24–26.
CHÁN V., ŠTECH M. & VYDROVÁ A. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IV. – 38: 45–46.
CHÁN V., ŠTECH M. & VYDROVÁ A. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech V. – 39: 56–58.
CHÁN V., ŠTECH M. & VYDROVÁ A.: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech VI. – 40: 20–22.
CHÁN V., VANĚČEK J. & SLABA R.: Peucedanum oreoselinum (L.) Moench – smldník olešníkovitý na jihu Čech. [Peucedanum oreoselinum (L.) Moench – Beer-Haarstrang im Südböhmen]. – 5: 78–83.
JANKOVSKÁ V.: Skladba původních lesních porostů Třeboňska s přihlédnutím ke složení lužních lesů. [Zusammensetzung der ursprünglichen Waldbestände in Třeboňská pánev Becken mit der Berücksichtigung zur Zusammensetzung der Auenwälder]. – 27: 1–8.
JANKOVSKÁ V.: Výskyt a význam některých mechorostů v pozdně glaciálních a holocénních uloženinách rašelinišť Třeboňské pánve. [Das Vorkommen und die Bedeutung einiger Moose in Spätzglazial- und Holozänablaugerungen der Moore in Třeboňská pánev-Becken]. – 28: 61–72.
JANKOVSKÁ V.: Výskyt některých vodních, pobřežních a rašelinných rostlin v Třeboňské pánvi v pozdním glaciálu a holocénu (Das Vorkommen einiger Wasser-, Litoral- und Moorpflanzen im Becken Třeboňská pánev während des Spätglazials und Holozäns]. – 16: 93–101.
JENÍK J.: Xerothermní květena na 40. km železnice v Třeboňské pánvi. [Xerothermic flora at the railway 40 km-mark in the Třeboň Basin]. – 15: 133–143.
JÍLEK B.: Příspěvek k fytocenologii jihočeských olšin. [Der Beitrag zur Phytozönologie der südböhmischen Erlenwälder]. – 1: 53–63.
KAISLER J. & KOTLABA F.: Nehtovec přeslenitý (Illecebrum verticillatum) na Borkovických blatech. [Illecebrum verticillatum in the peat-bog Borkovická blata]. – 34: 51–53.
KAISLER J.: Materiály ke květeně Táborska II. [Beiträge zur Flora der Umgebung von Tábor II.]. – 14: 191–202.
KAISLER J.: Příspěvek ke květeně Soběslavska. [Beitrag zur Flora aus Umgebung von Soběslav]. – 24: 91–94.
KAISLER J.: Příspěvek ke květeně Táborska. [Beitrag zur Flora der Umgebung von Tábor]. – 4: 121–134.
KNIŽETOVÁ L. & RIVOLA M.: Floristický a bryologický ráz jihočeských serpentinitů. [Floristischer und bryologischer Charakter der südböhmischen Serpentinite]. – 11: 50–55.
Kolektiv pracovníků Jihočeské pobočky Československé botanické společnosti: Atlas rozšíření rostlin v jižní části Čech. I. [Atlas der Pflanzenverbreitung im südlichen Teile Böhmens. I.]. – 12/suppl. 3: 3–44.
Kolektiv pracovníků Jihočeské pobočky ČSBS: Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. [Floristisches Material zur Flora Südböhmens I.]. – 6: 37–70.
Kolektiv pracovníků Jihočeské pobočky ČSBS: Floristický materiál ke květeně jižní části Čech II. [Floristisches Material zur Flora Südböhmens II.]. – 7: 21–51.
Kolektiv pracovníků Jihočeské pobočky ČSBS: Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III. [Floristisches Material zur Flora Südböhmens III.]. – 8: 65–92.
KOTLABA F.: Bohatá lokalita hořce Gentiana pneumonanthe na Táborsku. [Rich locality for Gentiana pneumonanthe in the Tábor district]. – 33: 33–35.
KOTLABA F.: Bory – velmi bohatá lokalita kosatce sibiřského v jižních Čechách. [Bory – a very rich locality for Iris sibirica in Southern Bohemia]. – 37: 31–34.
KOTLABA F.: Nová lokalita žebrovice různolisté v nízké poloze na Táborsku. [New locality of the fern Blechnum spicant in the Tábor district]. – 47: 197–198.
KOTLABA F.: Nové lokality kapradiny laločnaté a líčivky jedlé v jižních Čechách. [New localities of Polystichum aculeatum and Sarcoca esculenta in Southern Bohemia]. – 38: 83–85.
KOTLABA F.: Pryskyřník velký na Soběslavských blatech. [Ranunculus lingua in the peat bog Soběslavská blata]. – 36/1: 19–23.
KOTLABA F.: Sekundární lokalita plavínu štítnatého – Nymphoides peltata v jižních Čechách. [Secondary locality of Nymphoides peltata in South Bohemia]. – 48: 121–122.
KOTLABA F.: Vrba rozmarýnolistá u Sudoměřic v jižních Čechách. [Salix rosmarinifolia near Sudoměřice in Southern Bohemia]. – 35: 39–43.
KOTLABA F.: Výskyt kapradiny žebrovice různolisté v nízké poloze na Táborsku. [The occurrence of the fern Blechnum spicant at a low altitude in the Tábor district]. – 37: 27–30.
KOVANDA M.: Jirnice modrá (Polemonium caeruleum L.) na Deštensku. [Jacob´s Ladder (Polemonium caeruleum L.) in the vicinity of Deštná]. – 39: 18–20.
KOVÁŘ J.: Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. [Manche mehr interessante floristische Angaben vom südwestlichen Grenzgebiet des Wittingauer Beckens]. – 24: 13–22.
KOVÁŘ J.: Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské pánve. [Beitrag zur Flora des südwestlichen Teiles des Wittingauer Teich-Beckens]. – 13: 131–136.
KOVÁŘ J.: Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybniční pánve II. [Beitrag zur Flora des südwestlichen Teiles des Wittingauer Teichbeckens II.]. – 18: 95–114.
KŘIVÁČKOVÁ-SUCHÁ O. & RAJCHARD J.: Příspěvek ke květeně pískoven na Třeboňsku. [The contribution to flora of sandpit lakes in Třeboň basin area]. – 46: 153–164.
KUČERA S. & KUČEROVÁ J.: Zajímavé nálezy v květeně jižních Čech. 1. [Interessante Funde in der Flora Südböhmens. 1.]. – 14: 61–64.
KUČERA S. & KUČEROVÁ J.: Zajímavé nálezy v květeně jižních Čech. 2. [Interessante Funde in der Flora Südböhmens. 2.]. – 14: 108.
KUČERA S.: Dějiny botanického výzkumu Novohradských hor a přilehlých území. [Die Geschichte der botanischen Durchforschung in Novohradské hory (Gratzener-Gebirge) und Umgebung]. – 5: 20–24.
KUČERA S.: Historický rukopis z Českokrumlovska a jeho význam pro regionální fytogeografii. [Die historische Handschrift aus der Umgebung von Český Krumlov (Krumau) und ihre Bedeutung für die regionale Pflanzengeographie]. – 15: 109–118.
KUČERA S.: Nová lokalita pérovníku pštrosího (Matteuccia struthiopteris) na Českobudějovicku. [Neuer Fundort Matteuccia struthiopteris im Gebiete Böhmisch Budweis]. – 4: 169–171.
KUČERA S.: Poznámky k vegetaci hadcového tělesa u obce Malonty na Kaplicku. [Anmerkungen zur Vegetation auf dem Serpentinvorkommen bei der Gemeinde Malonty in der Gegend von Kaplice]. – 9: 12– 14.
KUČERA S.: Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v Jihočeském kraji. [Anmerkungen zur Flora und Vegetation einiger neu vorgeschlagener Naturschutzgebiete im südböhmischen Gebiet]. – 10: 95–103.
KUČERA S.: Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). [Beitrag zur Flora der Gebirgsgruppe Knížecí stolec (Fürstensitz-südöstlicher Böhmerwald)]. – 12: 61–98.
KUČEROVÁ J.: Návrh fytogeografického členění Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny. [The proposal for the phytogeographic division of the Lišov Swell and of the southern part of the Tábor Uplands]. – 14: 103–107.
KUČEROVÁ J.: Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. [Analyse der floristisch-phytogeographischen Verhältnisse der Lišov-Schwelle und des südlichen Teiles des Taborer-Berglandes in Südböhmen]. – 14/suppl. 1: 3–224.
KUČEROVÁ J.: Výskyt Gratiola officinalis L. v jižních Čechách ověřen. [Das Vorkommen von Gratiola officinalis L. in Südböhmen beglaubigt]. – 12: 53–54.
KURKA R. & KOTLABA F.: Vzácné a méně hojné rostliny v okrese Tábor. [Rare and uncommon plants in the Tábor district]. – 38: 47–52.
KURKA R. & KOTLABA F.: Vzácné a méně hojné rostliny v okrese Tábor – II. [Rare and uncommon plants in the Tábor district – II.]. – 39: 39–45.
KURKA R. & KOTLABA F.: Vzácné a méně hojné rostliny v okrese Tábor – III. [Rare and uncommon plants in the Tábor district – III.]. – 40: 39–44.
KURKA R.: Příspěvek ke květeně Třeboňské rybniční pánve. [Beitrag zur Flora des Teichbeckens von Třeboň]. – 2: 75–83.
LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XV. [The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XV]. – 49: 59–75.
LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVI. [The finds of interesting and new plants in the Southern Bohemian flora XVI]. – 50: 75–96.
LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P.: Ostružiník hustochlupý (Rubus vestitus) v jižních Čechách. [Rubus vestitus in South Bohemia]. – 45: 95–101.
LEPŠÍ M., LEPŠÍ P. & PAULIČ R.: Rozrazil trojlaločný (Veronica triloba) v Předšumaví. [Veronica triloba in the piedmont of the Bohemian Forest (Southern Bohemia)]. – 46: 101–112.
LEPŠÍ M., LEPŠÍ P., BOUBLÍK K., ŠTECH M. & DOUDA J.: Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. [Contribution to the knowledge of the flora and the vegetation of the Stará obora game-preserve near Hluboká nad Vltavou (South Bohemia)]. – 47: 127–135.
LEPŠÍ M., LEPŠÍ P., ŠTECH M., BOUBLÍK K. & PŮBAL D.: Ostřice převislá (Carex pendula) v jižních Čechách. [Carex pendula in South Bohemia]. – 46: 113–118.
LEPŠÍ P. & LEPŠÍ M.: Kapradina laločná (Polystichum aculeatum) v jižní části Čech. [Polystichum aculeatum in South Bohemia]. – 47: 105–115.
LEPŠÍ P., LEPŠÍ M., MAREK M., CHÁN V. & PAULIČ R.: Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. [Contribution to the knowledge of the flora of the cliffs in the Vltava river valley near Orlík nad Vltavou (South Bohemia)]. – 47: 117–125.
LEPŠÍ P.: Herbář Jindřicha Houfka v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. [Herbarium of Jindřich Houfek in the Museum of South Bohemia in České Budějovice]. – 44: 81–82.
LEPŠÍ P.: Herbář Josefa Hartla v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. [Herbarium of Josef Hartl in the Museum of South Bohemia in České Budějovice]. – 45: 177–178.
LEPŠÍ P.: Herbář Stanislava Kučery v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. [Stanislav Kučera's herbarium in the South Bohemian Museum in České Budějovice]. – 46: 119–124.
LEPŠÍ P.: Historické a aktuální rozšíření Muscari comosum (L.) Mill. v jižních Čechách. [Historical and actual distribution of Muscari comosum (L.) Mill. in South Bohemia]. – 45: 71–78.
LHOTSKÝ O. & HEJNÝ S.: Nová naleziště kotvice v Třeboňské pánvi. [Neue Fundorte von Wassernuss (Trapa natans) im Becken von Třeboň]. – 14: 203–205.
LUKÁŠ J. & SKALICKÝ V.: Poznámky k výskytu tisu (Taxus baccata L.) v jižních a jihovýchodních Čechách se zřetelem na lokality v Předšumaví a na Šumavě. [Anmerkungen zum Vorkommen der Eibe in Süd- und Südwest-Böhmen, besonders auf Lokalitäten des Böhmerwaldvorlandes und des Böhmerwaldes]. – 8: 10–17.
MORAVEC J.: Poznámky k výskytu smrkovníku plazivého – Goodyera repens (L.) K. Br. – na Strakonicku. [Anmerkungen über das Vorkommen von Goodyera repens (L.) R. Br. in der Umgebung von Strakonice]. – 12: 18–24.
NAVRÁTILOVÁ J. & NAVRÁTIL J.: Hlavní typy nelesní rašeliništní vegetace Třeboňské pánve. [The main types of non-forest mire vegetation in Třeboň basin]. – 45: 45–56.
NAVRÁTILOVÁ J. & NAVRÁTIL J.: Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí. [Mire vegetation of the borderland between Třeboň and Jindřichův Hradec regions (northern part of South Bohemia)]. – 44: 45–58.
NAVRÁTILOVÁ J.: Cévnaté rostliny okolí Stráže nad Nežárkou. [Vascular plants in the surroundings of Stráž nad Nežárkou]. – 43: 41–60.
NEUHÄUSL R.: Vegetační poměry rybníků Nový Kanclíř a Nové jezero v Třeboňské pánvi. [Vegetationverhältnisse der Teiche Nový Kanclíř und Nové jezero im Wittingauer Becken]. – 2: 103–131.
PAULIČ R.: Rozšíření konopice úzkolisté (Galeopsis angustifolia Ehrh.) v jižní části Čech. [Distribution of Galeopsis angustifolia Ehrh. in Southern Bohemia]. – 50: 97–104.
PRACH K.: Původní stanoviště druhů obnažených den a jejich společenstev v nivě Lužnice. [Original habitats of species of emerged bottoms and their communities in the Lužnice river floodplain]. – 31: 82–84.
PROCHÁZKA F.: Holosteum umbellatum subsp. viscosissimum (Čelak.) Dvořák (plevel okoličnatý žláznatý) v jižních Čechách. [Holosteum umbellatum subsp. viscosissimum (Čelak.) Dvořák in Southern Bohemia]. – 39: 91–92.
PROCHÁZKA F.: Im oberösterreichischen Böhmerwald kommen alle mitteleuropäische Arten der Gattung Diphasiastrum vor. [Na hornorakouské Šumavě rostou všechny středoevropské druhy rodu Diphasiastrum]. – 39: 53–55.
PROCHÁZKA F.: K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. [Zur Verbreitung von Pteridophyten im Böhmerwald und seinem Vorgebirge]. – 5: 37–60.
PROCHÁZKA F.: Rozšíření jmelí bílého pravého na různých hostitelských dřevinách v okolí Nové Hospody na Písecku. [Distribution of Viscum album subsp. album on different host trees in the center of its occurrence distribution near Nová Hospoda location (distr. Písek, South Bohemia)]. – 45: 61–69.
PYŠEK A.: Vegetace Šumavské obce Srní. [Die Vegetation der Böhmerwaldgemeinde Srní]. – 15: 175–186.
RIVOLA M. & KNIŽETOVÁ L.: Poznámky ke květeně Slepičích hor. [Bemerkungen zur Flora des Slepičí hory-Gebirges]. – 10: 16–30.
RIVOLA M.: Floristické materiály k území západní části Blanského lesa. [Floristisches Material für das Gebiet der westlichen Teilen des Gebirges Blanský les (Plansker Wald)]. – 13: 69–80.
RIVOLA M.: Játrovky jihočeských reliktních borů. [Die Lebermoose der südböhmischen Reliktkieferbestände]. – 9: 56–64.
RIVOLA M.: Játrovky Novohradských hor. [Die Lebermoose des Gratzener Gebirges]. – 6: 9–17.
RIVOLA M.: Játrovky Slepičích hor. [Die Lebermoose im Slepičí hory-Bergland]. – 10: 45–46.
RIVOLA M.: K problematice produkce biomasy a vzájemných kvantitativních poměrů druhů svazů Lemnion. [Zur Problematik der Produktion der Biomasse und der gegenseitigen quantitativen Beziehungen der Arten des Lemnion-Verbandes]. – 10: 86–88.
RIVOLA M.: Listová abnormita u játrovky Frullania tamarisci (L.) Dum. [Die Blattabnormität beim Lebermoos Frullania tamarisci (L.) Dum.]. – 11: 25.
RIVOLA M.: Nové přírůstky do bryologického herbáře Jihočeského muzea. – 46: 137–152.
RIVOLA M.: Poznámky k druhu Riccia canaliculata Hofmann. [Bemerkungen zum Art Riccia canaliculata Hofmann]. – 11: 20–24.
RIVOLA M.: Studie o vegetačních poměrech zátopové oblasti Římov. [Studie über die Vegetationsverhältnisse des zu überflutenden Gebietes bei Římov]. – 11: 29–50.
SKALICKÝ V., HOUFEK J. & KNÍŽETOVÁ L.: Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně Malše a blízkého okolí. [Floristisch-phytogeographischer Beitrag zur Flora des Malše Tales und der nahen Umgebung]. – 13/suppl. 2: 3–44
SKŮPA F.: Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. [Floristisches Material zur Pflanzenwelt der Umgebung von Týn nad Vltavou]. – 23: 49–60.
SLAVÍK B.: Nástin květeny Pacovska – I. [Skizze der Flora der Umgebung von Pacov]. – 14: 73–101.
SOUKUP M., ŠTECH M., PAULIČ R. & CHÁN V.: Rozšíření ovsíře lučního – Avenula pratensis (L.) Dumort. v jižní části Čech. [Distribution of Avenula pratensis (L.) Dumort. in Southern Bohemia]. – 50: 105–114.
ŠRŮTEK M.: Rostlinná společenstva vrchu Křemešník v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny. [Plant communities of the Křemešník Hill, SW region of the Českomoravská vrchovina Uplands]. – 31: 63–81.
ŠTECH M., CHÁN V., LEPŠÍ M., LEPŠÍ P., PAULIČ R., REKTORIS L. & SOUKUP M.: Černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum L.) v jižních Čechách. [Melampyrum cristatum in South Bohemia]. – 48: 123–129.
URBAN F. & ALBRECHTOVÁ A.: Nález bramboříku evropského (Cyclamen purpurascens Mill.) na Písecku. – 18: 48.
VANĚČEK J.: Nové lokality Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro na Sušicku. [Neue Lokalitäten von Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro in der Gegend von Sušice (Südböhmen)]. – 13: 100–101.
VANĚČEK J.: Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. [Die Flora der Goldwäscher-Seifenhügeln im Gewässer des oberen Otava-Flusses]. – 24: 95–103.
VIŠŇÁK R.: Příspěvek k vegetaci a flóře města Veselí nad Lužnicí. [Ein Beitrag zur Vegetation und Flora der Stadt Veselí nad Lužnicí (Südböhmen)]. – 29: 13–24.
VYDROVÁ A.: Flóra a vegetace přírodní rezervace Dobročkovské hadce. [Flora und Vegetation in dem Naturschutzgebiete Dobročkovské hadce]. – 36/2: 59–73.
VYDROVÁ A.: Vegetace a flóra přírodní památky Horní luka v Blanském lese. [Vegetation und Flora des Naturdenkmals Horní Luka im Gebiet Blanský les]. – 38: 37–44.
VYDROVÁ A.: Významné nálezy ruderálních rostlin v Českých Budějovicích. [Wichtige Befunde der Ruderal pflanzen der Stadt České Budějovice]. – 28: 83–90.
ZÁLOHA J.: Divoce rostoucí dřeviny na panství Český Krumlov v 1. polovině 19. století. [Die wildwachsenden Holzgewächse auf der Herrschaft Český Krumlov (Böm. Krumau) in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts]. – 15: 95–107.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

16.4.2024

Obraz Jana Žižky v jihočeských pověstech (Jan Šimánek)

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
20.4.2024

Mezinárodní den památek 2024

České Budějovice
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova