Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Geologie

Mineralogie, petrografie, geomorfologie, paleontologie, geochemie, geofyzika, nerostné suroviny

ADAMOVSKÁ D.: O chryzolitech z Týna nad Vltavou (Příspěvek k 200. výročí prvého vědeckého popsání vltavínů). [On the chrysolites from Týn nad Vltavou (Contribution to the 200th anniversary of the first scientific descriptions of moldavites)]. – 30/suppl. 1: 6–8.
ADAMOVSKÁ D.: Úloha chemizmu v názorech na umělý původ vltavínů. [Der Chemismus in den Ansichten über die künstliche Herkunft von Moldaviten]. – 12: 101–124.
BÁRTEK J.: Geologické poměry migmatitů jihovýchodně od Prachatic. [Die geologischen Verhältnisse der Migmatite südöstlich von Prachatice]. – 13: 3–8.
BENEŠ J. & BOČEK J.: Nové nálezy vltavínů na Bechyňsku. – 47: 188.
BEZVODA V. & NOVÁK V.: Geoelektrický průzkum grafitu u Nebahov. [Geoelectrical prospecting of graphite near Nebahovy]. – 17: 93–101.
BEZVODA V., NOVÁK V. & VRÁNA M.: Příspěvek k poznání vysoko položených klastických sedimentů u Horního a Dolního Dvořiště. [Beitrag zur Erkenntnis der hochliegenden klastischen Sedimente bei Horní und Dolní Dvořiště]. – 23: 61–65.
BOHATÝ M.: Málo známá fakta o vltavínech a jejich nalezištích ve staré odborné literatuře. [Little known facts on moldavite and their localities in old scientific literature]. – 30/suppl. 1: 9–16.
BOUŠKA V.: Vznik tektitů. [Origin of tektites]. – 30/suppl. 1: 17–32.
CÍCHA J.: Dvoubarevné vltavíny – porovnání nálezů ze dvou různých oblastí. [Two-coloured moldavites – comparison of their finds from two different localities]. – 30/suppl. 1: 33–38.
CÍCHA J.: Sekundární kalcitové výplně Jiříčkovy jeskyně u Malenic. [Sekundäre Kalzitausfüllungen der Jiříček-Höhle bei Malenice]. – 25: 102.
CÍLEK V. & KOS M.: Monominerální sklo gehlenitového složení z vltavínonosných štěrkopísků od Brusné u Lhenic. [Monomineral glass of the gehlenite composition from moldavite bearing sediments near Brusná by Lhenice]. – 27: 103–106.
CÍLEK V., SYNEK J. & RAJLICH P.: Orbikulární horniny z Muckova v Pošumaví. [Orbicular rock from Muckov near Černá v Pošumaví]. – 26: 101–106.
CÍLEK V.: Kaolinové ložisko Hosín u Českých Budějovic. [Hosín kaolinite deposit near České Budějovice]. – 30: 91–96.
CÍLEK V.: Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic. [Quartz pseudomorphs after barite in quartz dyke near Prachatice]. – 33: 24–26.
ČECH V. & BOUŠKA V.: Ilmenity v krystaliniku na Táborsku. [Ilmenite im Kristallinikum in der Gegend von Tábor]. – 12: 125–128.
ČECH V.: Krystalinikum jižních Čech. [Kristallinikum Südböhmens]. – 4: 49–56.
ČERNÝ P. & VESELOVSKÝ F.: Ferrimolybdit z Hůrek u Nové Bystřice. [Ferrimolybdite from Hůrky near Nová Bystřice]. – 28: 36.
ČERNÝ P., LITOCHLEB J. & ŠREIN V.: Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku. [The find of the polymetallic mineralization near Pačejov, NW of Horažďovice]. – 33: 15–20.
ČERVENÝ T. & FRÖLICH J.: Archeologické nálezy vltavínů. [Archeological finds of moldavites]. – 30/suppl. 1: 39–45.
ČTVERÁČEK B.: Příspěvek k poznání flóry českobudějovického permokarbonu. – 18: 34.
FEDIUKOVÁ E. & DUDEK A.: Almandinové eklogity centrální části Českomoravské vrchoviny. [Almandine eclogites from the central part of the Bohemian-Moravian Highlands]. – 19/suppl.: 20–38.
FIŠERA M.: Alpská parageneze u Vítkova na Písecku. – 19: 72.
FIŠERA M.: Alpská parageneze z Bošovic na Písecku. – 19: 12.
FIŠERA M.: Nové lokality alpské parageneze na Písecku a Protivínsku. [New occurrences of the Alpine-type paragenesis in the Písek and Protivín area (Southern Bohemia, Czechoslovakia)]. – 20: 95–102.
HANZLÍK P.: Příspěvek k výzkumům grafitového ložiska Kněží Hora u Katovic. [Beitrag zu den Forschungen des Graphitlagers „Kněží Hora“ bei Katovice]. – 32: 23–24.
HERCOG F.: Jihočeská grafitová ložiska. [Die südböhmischen Graphitlager]. – 4: 57–71.
HOLUB V. & KAISEROVÁ-KALIBOVÁ M.: K otázce nejjižnějších výskytů permokarbonu Blanické brázdy. [Zur Frage der südlichsten Vorkommen des Permokarbons in der Blanice-Furche]. – 5: 73–77.
HOUSKA B. & LITOCHLEB J.: Nový výskyt apatitu v horninách moldanubika u Mirkovic na Českokrumlovsku. [The new occurrence of apatite in the Moldanubian rocks near Mirkovice in the Český Krumlov]. – 21: 103–106.
HOUSKA B. & LITOCHLEB J.: Výskyt polymetalické mineralizace v okolí Tučap na Táborsku. [The occurrence of polymetalic mineralization in the environs of Tučapy near Tábor]. – 15: 85–87.
HOUZAR S.: Příspěvek k petrografii vltavínonosných sedimentů mezi Třebíčí a Moravskými Budějovicemi na západní Moravě. [Contribution to petrography of moldavite-bearing sediments between Třebíč and Moravské Budějovice in western Moravia]. – 30/suppl. 1: 46–51.
HUBER K. H. & CHÁBERA S.: Konkav Verwitterung und Polygonmuster in den Granuliten des Kleť/Schöninger-Gipfels 1084 m im Blanský les/Blansker Wald (Südböhmen). [Kavernosní zvětrávání a polygonální struktury v granulitech vrcholové části Kletě 1084 m v Blanském lese (jižní Čechy)]. – 37: 5–16.
HUBER K. H. & CHÁBERA S.: Nové lokality žlábkových škrapů v žulách centrálního masívu moldanubického plutonu. [Neue Granitkarrenfundorte im Südböhmischen Pluton]. – 33: 5–14.
HUBER K. H. & CHÁBERA S.: Úpatní výklenky na žulových balvanech moldanubika. [Felsfuss-Hohlkehlen (basal flared slopes) auf Granitblöcken des Moldanubikums]. – 34: 5–16.
HUŠÁK M.: Pegmatit z Dolního Třebonína u Českých Budějovic. [Pegmatite from Dolní Třebonín near České Budějovice]. – 28: 18.
HUŠÁK M.: Rentgenogramy apatitu z lokality Dobřejovice, Mirkovice a Opalice. [The X-ray diffraction analysis of apatite from Dobřejovice, Mirkovice and Opalice]. – 30: 87–89.
CHÁBERA S. & HUBER K. H.: Beispiele kryogener Verwitterungs- und Abtragungsformen im Eisgarner Granit. [Příklady forem kryogenního zvětrávání a odnosu eisgarnské žuly]. – 39: 5–17.
CHÁBERA S. & HUBER K. H.: Pilzfelsen und Wackelsteine in Granitoiden des Südböhmischen Plutons. [Skalní hřiby a viklany v granitoidech moldanubického plutonu]. – 35: 5–20.
CHÁBERA S. & HUBER K. H.: Polygonalstrukturen (polygonal cracking) auf Felsoberflächen aus Eisgarner Granit. [Polygonální struktury na povrchu žul eisgarnského typu]. – 36/2: 5–22.
CHÁBERA S. & HUBER K. H.: Pseudoschichtung (pseudobedding) in Granitoiden des Südböhmischen Plutons. [Pseudovrstevnatost v granitoidech moldanubického plutonu]. – 38: 5–17.
CHÁBERA S. & MACH V.: Mrazové hrnce a klíny severně od Plané nad Lužnicí. [Frostkessel und Frostkeile nördlich von Planá nad Lužnicí]. – 17: 3–9.
CHÁBERA S. & NOVÁK V.: Kryogenní mezoformy v navrhované Chráněné krajinné oblasti Blanský les. [Kryogene Mesoformen im vorgeschlagenen Landschaftsschutzgebiet Blanský les (Blansker-Wald)]. – 16: 41–66.
CHÁBERA S. & NOVÁK V.: Příspěvek k poznání montánních forem antropogenního reliéfu v oblasti Lišovského prahu. [Ein Beitrag zur Kenntnis der Montanformen des anthropogenen Reliefs im Gebiet der Lišov-Schwelle]. – 18: 21–30.
CHÁBERA S. & NOVÁK V.: Terasy Vltavy mezi Českým Krumlovem a pánví Českobudějovickou. [Die Flussterassen der Moldau zwischen Český Krumlov und dem Becken von České Budějovice]. – 15: 1–9.
CHÁBERA S. & NOVÁK V.: Terasy Vltavy mezi Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou. [Die Flussterassen der Moldau zwischen den Städten Hluboká nad Vltavou und Týn nad Vltavou]. – 16: 1–10.
CHÁBERA S. & OUŘEDNÍKOVÁ D.: Současný stav montánních forem antropogenního reliéfu v bývalém rudním reliéfu ratibořicko-vožickém. [Der gegenwärtige Zustand der montanen Formen des anthropogenen Reliefs im ehemaligen Erzrevier von Bergstandtl-Ratibořitz und Altwoschitz]. – 19: 1–12.
CHÁBERA S. & VOJTĚCH S.: Terasy řeky Lužnice. I. Terasy Lužnice v kotlině Třeboňské. [Flussterassen des Flusses Lužnice (Leinsitz) in der Senke von Třeboň (Wittingau)]. – 12: 1–10.
CHÁBERA S.: 105 let od založení lomu „U obrázku“, významné mineralogické lokality. [105 years since opening the quarry „U obrázku“, a significant mineralogical locality]. – 29: 29–31.
CHÁBERA S.: 50 let od nálezu nejkrásnějšího českého zlata. – 17: 24.
CHÁBERA S.: Abrazní jevy na březích údolní nádrže Lipno. [Abrasionserscheinungen an den Ufern des Stausees Lipno (Böhmerwald)]. – 18: 49–61.
CHÁBERA S.: Bechyňské koule. [The ferriferous concretions of the Bechyně Type]. – 29: 71–72.
CHÁBERA S.: Další naleziště zkřemenělých dřev v pánvi Českobudějovické. [Neuer Fundort verkieselten Holzes in Budweiser Becken (Südböhmen)]. – 3: 183–185.
CHÁBERA S.: Formy zvětrávání a odnosu granitoidních hornin v jihovýchodní části Šumavy a jejich závislost na klimatu. [Verwitterungs- und Abtragungsformen granitoider Gesteinen im südöstlichen Teil des Böhmerwaldes und ihre Abhängigkeit von Klima]. – 14: 1–11.
CHÁBERA S.: Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří. [Geomorphologishe Entwicklung, geologischer Aufbau und regionale Gliederung der Landschaft des Gratzener Gebirges und seiner Vorberge). – 42: 5–16.
CHÁBERA S.: Kamenné stádo u rybníka Zvůle jv. od Kunžaku. [The stone herd at the Zvůle pond SE of Kunžak (South Bohemia)]. – 29: 25–28.
CHÁBERA S.: Kryoturbační jevy v pískovně u Korosek jz. od Českých Budějovic. [Kryoturbationserscheinungen in der Sandgrube bei Koroseky SW von České Budějovice]. – 15: 145–148.
CHÁBERA S.: Kulovité zvětrávání dioritu v lomu Skalice u Štěpánovic východně od Českých Budějovic. [Spheroidal weathering of diorite in Skalice quarry near Štěpánovice east of České Budějovice]. – 14: 85–67.
CHÁBERA S.: Mísovité vyvětrávání žuly v jižních Čechách. [Befund von schüsselartigen Verwitterungsformen im Granit in Südböhmen]. – 3: 51–67.
CHÁBERA S.: Nález pseudofulguritu u Lišova. [Ein Pseudofulgurit-Fund bei Lišov]. – 12: 54–55.
CHÁBERA S.: Nálezy hranců v okolí Českých Budějovic. [Befund von Windkantern in der Umgebung von Böhm. Budweis]. – 4: 167–169.
CHÁBERA S.: Některé morfologicky produktivní křemenné žíly v jižních Čechách. [Einige morphologisch produktive Quarzgänge in Südböhmen]. – 1: 107–108.
CHÁBERA S.: Pošumavský kras. [Karst des Böhmerwalder Vorlandes]. – 2: 55–74.
CHÁBERA S.: Příspěvek k poznání kryogenních forem reliéfu v jižních Čechách. [Beitrag zur Erkenntnis von kryogenen Reliefformen in Südböhmen]. – 13: 63–67.
CHÁBERA S.: Příspěvek k poznání předkvartérních forem reliéfu v jižních Čechách. [Beitrage zur Kenntnis der Reliefformen aus der Vorquartärzeit in Südböhmen]. – 20: 1–7.
CHÁBERA S.: Příspěvek k poznání teras Vltavy a Malše v Českobudějovické pánvi. [Ein Beitrag zur Kenntnis der Flussterassen der Moldau und Maltsch in der Senke von Budweis]. – 5: 3–19.
CHÁBERA S.: Soliflukční zjevy na západním svahu Rudolfovského hřbetu. [Solifluktionserscheinungen auf dem westlichen Abhang von Rudolfov-Berg-Rücken]. – 4: 73–75.
CHÁBERA S.: Soupis literatury o jihočeských a moravských vltavínech (moldavitech) 1787–1972. [Verzeichnis der Literatur über südböhmischen und mährischen Tektiten (Moldaviten) 1787–1972]. – 12/addit. ad fasc. 3, p. 3–16.:
CHÁBERA S.: Údolní pedimenty na dolním toku Volyňky. [Die Talpedimente am Unterlauf der Volyňka]. – 24: 67–71.
CHÁBERA S.: Zajímavá lokalita periglaciálních jevů u Kamenného Újezda. [Ein bemerkenswerte Fundort der periglazialen Erscheinungen bei Kamenný Újezd]. – 10: 65.
CHÁBERA S.: Zajímavé tvary zvětrávání a odnosu granodioritu v okolí Kadova (jz. od Blatné). [Interessante Formen der Verwitterung und Abtragung des Granodiorits in der Umgebung von Kadov (südwestlich von Blatná)]. – 25: 1–7.
CHÁBERA S.: Žulové balvany se skalními mísami na Kovářovsku. [Granitblöcke mit Felsschüsseln in der Umgebung von Kovářov (NW Milevsko)]. – 32: 5–11.
KALENDA P. & PECINA P.: Co vyplývá z matematického modelu vzniku tektitů? – 48: 7–13.
KALENDA P.: Gravimetrický průzkum nad starými dobývkami u Albrechtovic u Prachatic. [Gravity survey above abandoned mines near Albrechtovice at Prachatice]. – 50: 7–11.
KLEČKA M. & ŠREIN V.: Nový nález fluoritové mineralizace u Přední Zvonkové v jižních Čechách. [A new occurrence of fluorite mineralization near Přední Zvonková in the Southern Bohemia]. – 30: 29–35.
KLEČKA M., ABSOLON K., CÍLEK V. & KÖLLNEROVÁ Z.: Souvislost felzitických žilných hornin s Sn, W, (Mo) zrudněním v centrálním masívu moldanubického plutonu. [The genetic relation of felzitic dyke rocks to the Sn-W-Mo ore mineralization in the central massif of the Moldanubian Pluton]. – 26: 61–72.
KNOBLOCH V. & KNOBLOCHOVÁ Z.: Některé problémy vzniku tektitů. [Some problems of origin of tektites]. – 30/suppl. 1: 52–55.
KOČÁREK E. & TRDLIČKA Z.: Petrochemické studium žilných hornin mezi Strakonicemi a Malenicemi. [Petrochemisches Studium von Ganggesteinen zwischen Strakonice und Malenice]. – 36/2: 23–33.
KOČÁREK E., ŠEVCŮ J. & TRDLIČKA Z.: Mineralogické studium jílových nerostů některých hlín a jílů ze Strakonicka. [Mineralogisches Studium von Ton-Mineralien einiger Lehme und Letten aus Strakonice-Gebiet]. – 25: 91–98.
KOČÁREK E.: Dějiny geologického výzkumu Jihočeského kraje. [Die Geschichte der geologischen Erforschung Südböhmens]. – 4: 25–47.
KOČÁREK E.: Geologie krystalinika mezi Strakonicemi a Malenicemi. [Die Geologie des Kristallinikum zwischen Strakonice und Malenice]. – 32: 13–22.
KOČÁREK E.: Ložiska grafitu na Strakonicku. [Die Graphitlager in der Umgebung von Strakonice]. – 3: 35–49.
KOČÁREK E.: Nálezy zkamenělin v jihočeském moldanubiku. – 18: 61–62.
KOČÁREK E.: Nerostné suroviny strakonického a horažďovického okresu. [Mineralrohstoffe der Bezirke Strakonice und Horažďovice]. – 2: 39–53.
KOPECKÝ L.: K problematice výskytu moldavitů a obsidiánu v pyropových štěrcích Českého středohoří a saských moldavitů. [The question of pitchstone and moldavite occurrence in the České středohoří Mts. and that of Saxonian moldavites]. – 30/suppl. 1: 56–62.
KRUTSKÝ N.: Příspěvek k petrografii krystalických vápenců na Strakonicku. [Beitrag zur Petrographie der kristallinen Kalksteine in der Umgebung von Strakonice]. – 11: 1–13.
KŘIVSKÝ L.: O pádu planetek či komet na Zemi po deseti letech. [On the impacts of meteoroids and comets on the Earth after 10 years]. – 30/suppl. 1: 63–71.
KUBIŠTA M. & RAJLICH P.: Alumosilikáty, ilmenit, fluorapatit a šokový křemen u Lipna nad Vltavou. – 48: 15–17.
KUBIŠTA M.: Nález berylu u Přední Výtoně na Českokrumlovsku. – 46: 34.
KUBIŠTA M.: Nové mineralogické nálezy v okolí Vyššího Brodu. – 47: 7–8.
KUBIŠTA M.: Nový nález pegmatitu s granáty v okolí Vyššího Brodu. – 47: 209.
LÁZNIČKA P.: Nerosty z granitoidních lomů v širším okolí Písku. [Die Minerale der Granitoidsteinbrüche in der breiteren Umgebung von Písek]. – 6: 73–89.
LITOCHLEB J. & PAVLÍČEK V.: Mineralogická charakteristika polymetalického zrudnění z Vyskytné u Pelhřimova. [Mineralogical characteristics of the polymetallic mineralization from Vyskytná near Pelhřimov]. – 21: 65–72.
LITOCHLEB J. & PAVLÍČEK V.: Zlato ze Zlátenky u Pacova. [Gold from Zlátenka near Pacov]. – 29: 65–70.
LITOCHLEB J. & PLETÁNEK Z.: Nové výskyty polymetalické mineralizace v okolí Humpolce, Pelhřimova a Jindřichova Hradce. [About occurrences of the polymetallic mineralization in Humpolec, Pelhřimov and Jindřichův Hradec]. – 19/suppl.: 80–84.
LITOCHLEB J. & PLETÁNEK Z.: Nový nález wolframového zrudnění u Těšenova na Pelhřimovsku. [New find of tungsten mineralization near Těšenov in Pelhřimov environments]. – 19/suppl.: 85–89.
LITOCHLEB J. & PLETÁNEK Z.: Polymetalické zrudnění z Horní Cerekve na Českomoravské vrchovině. [Die polymetallische Mineralisation von Horní Cerekev in Böhmisch-Mährischen Höhe]. – 16: 11–16.
LITOCHLEB J. & ŠREIN V.: Chemické složení minerálů skarnových hornin s W a Pb-Zn mineralizací z okolí Kostelní a Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce. [The chemical composition of minerals in the skarn rocks with W and Pb-Zn mineralization from the environs of Kostelní and Okrouhlá Radouň near Jindřichův Hradec]. – 30: 97–105.
LITOCHLEB J. & ŠREIN V.: Polymetalické zrudnění v mirovickém metamorfovaném ostrovu. [Polymetallic mineralization in the Mirovice metamorphosed island]. – 29: 103–108.
LITOCHLEB J., ČERNÝ P. & ŠREIN V.: Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska. [The characteristics of the polymetallic and fluorite mineralization from Velká near Milevsko]. – 34: 79–32.
LITOCHLEB J., HOLOVKA D. & ČERNÝ P.: Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce. [The new knowledge on the fluorite mineralization in the environs of Jindřichův Hradec]. – 31: 105–117.
LITOCHLEB J., MALEC J. & SZTACHO P.: Příspěvek k mineralogii zlatonosného zrudnění z Orlíku u Humpolce. [Comments to the mineralogy of auriferous mineralisation from Orlík near Humpolec]. – 22: 37–50.
LITOCHLEB J., NOVÁK V. & PAVLÍČEK V.: Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou. [The apatitic pegmetite from Dobřejovice, near Hluboká nad Vltavou]. – 30: 83–87.
LITOCHLEB J., NOVÁK V. & ŠREIN V.: Nález wolframového zrudnění u Malčic na Českokrumlovsku. [Occurrence of tungsten mineralization near Malčice E of Český Krumlov]. – 28: 95–98.
LITOCHLEB J., NOVICKÁ Z. & ŠREIN V.: Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska. [The ore mineralization of the Petrovice fault zone in Kojetín near Milevsko (SE Bohemia)]. – 32: 25–33.
LITOCHLEB J.: K mineralogii a ložiskovým poměrům pelhřimovského rudního revíru. [Comments on the mineralogy and ore-deposit structures of the Pelhřimov ore district]. – 19/suppl.: 65–79.
LITOCHLEB J.: Laumontit z Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce. [Laumontite from Okrouhlá Radouň near Jindřichův Hradec]. – 19: 13–15.
LITOCHLEB J.: Rutil a ilmenit z eklogitických hornin od Čejkova na Pelhřimovsku. [Rutile and ilmenite from eclogitic rocks at Čejkovice in the Pelhřimov environs]. – 20: 103–107.
LITOCHLEB J.: Scheelit a apofylit z Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce. [Scheelite and apophyllite from Okrouhlá Radouň near Jindřichův Hradec]. – 26: 57–59.
LITOCHLEB J.: Vápníkem bohatá paragenese pegmatitové žíly z Mečichova na Blatensku. [Calcium-rich paragenesis of the pegmatite dyke from Mečichov in the Blatná environs]. – 26: 27–33.
LITOCHLEB J.: Zlatonosné žíly v Újezdci u Bělčic. [Gold-bearing veins in Újezdec near Bělčice (South Bohemia)]. – 24: 73–80.
LUKÁŠEK J.: Nové lokality rutilu na Vltavotýnsku. [New rutile findings in the surroundings of Týn nad Vltavou]. – 48: 19–20.
MACHART J.: Návrh nového geomorfologického členění Šumavy. [Draft of a new geomorphological division of the Šumava (Bohemian Forest Mts.)]. – 47: 9–20.
MACHART J.: Nová prostora v Radomyšlské jeskyni. [New space in the Radomyšlská cave]. – 14: 89–71.
MACHART J.: Nová regionální mylonitová zóna v moldanubiku jižních Čech. [A new regional mylonite zone in the Moldanubicum of Southern Bohemia]. – 27: 67–71.
MITRENGA P., REJL L. & WEISS J.: Geologie širšího okolí Humpolce. [Geology of wider Humpolec area]. – 19/suppl.: 10–19.
MUSIL L.: Nový nález vltavínu u Milevska rozšiřuje pádové pole vltavínů k severu. – 47: 48.
NĚMEC D.: Kvarcity české části Českomoravské vrchoviny. [Quarzite aus dem böhmischen Teil der Böhmisch-Mährischen Höhe]. – 19/suppl.: 39–56.
NĚMEC D.: Metakonglomeráty z moldanubických rul od Těchobuze a Pacova. [Die Metakonglomerate aus den moldanubischen Gneisen bei Těchobuz (unweit von Pacov, Südostböhmen)]. – 19/suppl.: 57–64.
NĚMEC J.: Kvartérní izolované kosterní zbytky ropuch (Bufonidae) z Volyňska. [Quaternary separated frog bones (Bufonidae) from Volyně region]. – 14: 215–229.
NOVÁK F. & PAULIŠ P.: Todorokit z grafitového ložiska Lazec, sz. od Českého Krumlova. [Todorokite from graphite deposit Lazec, NW from Český Krumlov, Czech Republic]. – 40: 15–19.
NOVÁK V. & PAVLÍČEK V.: Geoelektrický průzkum grafitu u Zahrádky Hrobské jz. od Pacova. [Geoelectrical prospecting of graphite near Zahrádka Hrobská, sw. of Pacov]. – 20: 67–72.
NOVÁK V.: Apatit od Opalic na Českokrumlovsku. [Apatite from the locality Opalice in the Český Krumlov environs]. – 24: 81–84.
NOVÁK V.: Geoelektrický průzkum Li-pegmatitu od Nové Vsi u Českého Krumlova. [Geoelectrical prospecting of lithium-bearing pegmatite at Nová Ves near Český Krumlov]. – 21: 33–36.
NOVÁK V.: Geologicko-mineralogická sbírka Muzea středního Pootaví ve Strakonicích. – 25: 71–72.
NOVÁK V.: Geologicko-mineralogická sbírka Okresního muzea v Českém Krumlově. – 25: 35–36.
NOVÁK V.: Geomorfologické členění a geologická stavba povodí Malše. [Geomorphological and geological structure in the catchment basin of the river Malše]. – 30/suppl. 1: 11–15.
NOVÁK V.: Hmotnost vltavínů ve sbírce Jihočekého muzea. [Weight of moldavites in South Bohemian Museum collection]. – 27: 102.
NOVÁK V.: Mineralogická sbírka Městského muzea ve Vodňanech. – 25: 33–34.
NOVÁK V.: Mineralogická sbírka RNDr. Jana Oswalda. – 27: 71.
NOVÁK V.: Nerosty pegmatitů v regionálním sbírkovém fondu Jihočeského muzea. – 25: 99–101.
NOVÁK V.: Nerosty sedimentárních hornin v regionálním sbírkovém fondu Jihočeského muzea. – 26: 33–34.
NOVÁK V.: Nerosty z Banské Štiavnice ve fondu Městského muzea v Kamenici nad Lipou. – 22: 108.
NOVÁK V.: Nové nálezy nerostů na jihočeských lokalitách. – 24: 12.
NOVÁK V.: Skalní okno v údolí Malše u Velešína. [Rock window at a valley of the river Malše near Velešín]. – 18: 35–36.
NOVÁK V.: Terasy řeky Malše. – 30: 75–82.
NOVÁK V.: Vltavíny ve sbírce RNDr. Jana Oswalda. [Moldavites in the RNDr. Jan Oswald‘s mineral collection]. – 26: 107–108.
NOVÁK V.: Vysoká říční terasa u Boršova nad Vltavou. [The high terrace of the river Vltava near Boršov nad Vltavou]. – 25: 7–8.
NOVOTNÝ J.: Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky. [Sphaeroidal and scaled weathering of Tábor syenite in the quarry Slapy-Dražičky]. – 34: 17–18.
OSWALD J.: Petrografie a nerostné bohatství kraje českobudějovického. [Petrographie und Bodenschätze des Budweiser Kreises]. – 1: 119–128.
OSWALD J.: Turmalínová slunce v Myšenci u Protivína. [Die Turmalin-Sonnen in Myšenec bei Protivín]. – 4: 167.
PATOČKA F.: Chemismus stopových prvků v pararulách českokrumlovské pestré skupiny šumavského moldanubika. [The minor element geochemistry of paragenesses of the Český Krumlov Varied Group, the Šumava Mts. Moldanubicum]. – 31: 118–125.
PAULIŠ P. & LUKŠAN J.: Evansit z grafitového ložiska v Českém Krumlově. [Evansite from the graphite deposit at Český Krumlov]. – 30: 105–107.
PAULIŠ P. & LUKŠAN J.: Spinel (pleonast) a chondrodit z grafitového ložiska Lazec u Českého Krumlova. [Spinel (pleonast) and chondrodite from the graphite deposit at Lazec near Český Krumlov, Czechoslovakia]. – 32: 37–38.
PAULIŠ P. & LUKŠAN J.: Turmalín skoryl-dravitové řady z Českého Krumlova. [Tourmaline of the schorl-dravite series from Český Krumlov, Czechoslovakia]. – 30: 107–108.
PAULIŠ P. & POSTBIEGL S.: Manganatý danalit z Horních Novosedel sv. od Písku. [Manganese danalite from Horní Novosedly near Písek]. – 30: 47–50.
PAULIŠ P. & POSTBIEGL S.: Symplezit z Horních Novosedel u Písku. [Symplesite from Horní Novosedly near Písek]. – 33: 21–23.
PAVLÍČEK V. & ČERNÝ R.: Evorzní tvary ve zpevněných horninách. [Die Evorsionsformen in den befestigten Gesteinen]. – 43: 101–105.
PAVLÍČEK V. & PETR J.: Ilmenit z křemenných čoček u Stradova. – 47: 90.
PAVLÍČEK V., RAJLICH P., POJSL R. & FUSKA D.: Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů. [Hydrotermal quartz veins from Olbramov near Nové Hrady, Southern Bohemia]. – 48: 21–25.
PAVLÍČEK V.: 80. let od památného nálezu křepického zlata. – 47: 191–192.
PAVLÍČEK V.: Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika. [Amphibolites and minerals associans in Pacov (Moldanubian, Southern Bohemia)]. – 47: 21–26.
PAVLÍČEK V.: Diopsidický erlan od Hořic na Šumavě. – 47: 199.
PAVLÍČEK V.: Granátovníčky od Křemže. – 47: 200.
PAVLÍČEK V.: Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů. [The minerals of the filling of tectonic in the stone quarry Štiptoň at Nové Hrady]. – 46: 17–23.
PAVLÍČEK V.: Minerály pegmatitových čoček a křemenných žil u Něchova. [Die Mineralien von pegmatitlinsen und Quarzadern bei Něchov]. – 18: 31–33.
PAVLÍČEK V.: Minerály pegmatitových čoček a křemenných žil u obcí Věžná a Kámen. [Mineralien von Pegmatitlinsen und Quarzadern bei Věžná und Kámen]. – 17: 23.
PAVLÍČEK V.: Minerály z hald rudolfovského revíru. [Die Minerale aus den Halden Rudolfstadtreviers]. – 17: 103–106.
PAVLÍČEK V.: Nerosty z krystalinika západně od Obrataně. – 19: 100.
PAVLÍČEK V.: Nerosty z lomu „Žákova strouha“ u Hosína. [Die Mineralien aus dem Steinbruch „Žákova strouha“ bei Hosín]. – 18: 115.
PAVLÍČEK V.: Nerosty z pegmatitů u obce Nákří. – 16: 40.
PAVLÍČEK V.: Nové nálezy ilmenitu na Pacovsku. – 47: 189–190.
PAVLÍČEK V.: Písmenkový živec od Žáru u Nových Hradů. [Graphic pegmatite from Žár near Nové Hrady, Southern Bohemia]. – 49: 7–8.
PAVLÍČEK V.: Revize hald branišovsko-dudínského rudního revíru. [Die Nachprüfung der Halden im Erzrevier von Dudín). – 16: 151–152.
PAVLÍČEK V.: Revize vybraných mineralogických lokalit Pelhřimovska. [Eine Revision einiger bedeutenderen mineralogischen Fundorte in der Gegend von Pelhřimov]. – 15: 167–174.
PAVLÍČEK V.: Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor. – 47: 58.
PAVLÍČEK V.: Výskyt zkamenělého dřeva u Rankova sz. od Trhových Svin. [Das Vorkommen vom verquarzten Holz bei Rankov nordwestlich von Trhové Sviny]. – 15: 216.
PAVLÍČEK V.: Výskyty nerostů v okolí Trhových Svin. [The occurrence of minerals in the environs of Trhové Sviny]. – 18: 63–70.
PAVLÍČEK V.: Zaniklá lokalita wavellitu u Černovic. [Erschöpfte Lokalität von Wavellit bei Černovice]. – 18: 116.
PETÁKOVÁ Z., RAJLICH P. & STEJSKAL M.: Příspěvek k poznání chemického složení jihočeských grafitů. [Contribution to understanding of graphite from Southern Bohemia]. – 48: 27–31.
PETÁKOVÁ Z., ŠARBACH M., MAŠEK D. & POŇAVIČ M.: Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice. [Present possibilities of graphite raw material field sampling in the Czech Republic]. – 49: 9–12.
PRIMAS M. & SKÁLA R.: Distribuce těžkých minerálů ve vltavínonosných sedimentech jižních Čech. [Heavy minerals distribution in moldavite-bearing sediments of South Bohemia]. – 30/suppl. 1: 72–84.
PROCHÁZKA V. & HAVLÍČEK J.: Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor. [Plagioclase cumulate and chromite in the conglomerate from Stříbrné Hory]. – 49: 17–20.
PROCHÁZKA V. & RAJLICH P.: Stopové prvky v některých mramorech z jižních a středních Čech: nové analýzy celkových hornin a rozpustných podílů. [Trace elements in some marbles from southern and central Bohemia: new analyses of whole rocks and soluble fractions]. – 50: 13–19.
PROCHÁZKA V., MACHOVIČ V. & RAJLICH P.: Orientované inkluze sillimanitu v křemenu v granitech melechovského masívu. [Oriented sillimannite inclusions in quartz from granites of the Melechov massif]. – 48: 45–48.
PROCHÁZKA V., MATĚJKA D. & CHLUPÁČOVÁ M.: Uranem bohatý granit s ryzím bismutem z lokality Třebíčko (Benešov nad Černou). [Uranium-rich granite with elementary bismuth from Třebíčko (Benešov nad Černou)]. – 50: 176–177.
PROCHÁZKA V., RAJLICH P., VACULOVIČ T., KORBELOVÁ Z. & TROJEK T.: Prekambrické stáří systému Th-U-Pb v titanitu v pegmatitu z lomu Vepice. [Precambrian age of the Th-U-Pb system in titanite from pegmatite, Vepice quarry]. – 50: 59–65.
PROCHÁZKA V.: Diskuse interpretace izotopů Sr a Nd v moldanubických amfibolitech a mramorech. – 48: 49–50.
PROCHÁZKA V.: Jehlicovité uzavřeniny sillimanitu a apatitu v křemeni v některých granitech. [Acicular inclusions of sillimanite and apatite in quartz in some granites]. – 49: 13–15.
PROCHÁZKA V.: Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity. [Monazite in some rocks of Moldanubicum and Central Moldanubian pluton and effects of its radioactivity]. – 48: 33–34.
PROCHÁZKA V.: Složení moldanubických mramorů – významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny. [Die Zusammensetzung der moldanubischen Marmore als ein wichtiges Argument für das präkambrische Alter der Bunten Serie]. – 47: 27–38.
PROCHÁZKA V.: Výsledky pokusného výpalu granitoidní horniny ze Sudoměřic u Tábora: od geochronologie k historické keramice. [Results of experimental heating of a granitoid from Sudoměřice at Tábor: from geochronology to historical ceramics]. – 50: 21–25.
PTÁČEK P. & RAJLICH P.: Nález galenitu v křemité žilovině u Rožmberka. [Find of the Pb mineralization in the gangue quartz near Rožmberk (South Bohemia)]. – 50: 50.
RAJLICH P. & KOZIELOVÁ E.: Vysokoteplotní tavení ve smykových zónách Blanského lesa. – 48: 44.
RAJLICH P. & KŘÍŽ D.: Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově. [Another find of the miarolitic pegmatite in Kovářov, Písek region, Southern Bohemia, Moldanubian]. – 49: 29–34.
RAJLICH P. & PAVLÍČEK V.: Granát magnetitový kvarcit z Hrádku u Olešnice. [Garnet magnetite quartzite from Hrádek near Olešnice]. – 49: 104.
RAJLICH P. & STEJSKAL M.: Chabazit z Černé v Pošumaví. [Chabazite from the Černá v Pošumaví (Southern Bohemia)]. – 45: 25–28.
RAJLICH P. & STEJSKAL M.: Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy. [Recrystallized pseudotachylites from the localities Malenice near Vimperk and Chrášťany near Benešov (Prague region)]. – 46: 43–58.
RAJLICH P., DOLEŽAL P. & BROM Z.: Zlato z ložiska Rosia Montana (Rumunsko), nalezené ve Vodňanech, známé jako Křepické. [Gold from the Rosia Montana deposit (Roumania), found in 1927 in Vodňany town (Bohemia) known as Křepice gold]. – 49: 82.
RAJLICH P., KLOKOČNÍK J. & KOSTELECKÝ J.: Zpřesněná stavba Českého impaktního kráteru podle podrobného celosvětového modelu gravitačního pole Země EGM 08. [Refined structure of the Czech impact crater based on the detailed, global gravitational Earth's model EGM 08]. – 49: 21–28.
RAJLICH P., MĚŠŤAN J. & BENEŠ V.: Mladší – podeformační monazit v píseckých pegmatitech. [Younger posttectonic monazite in the Písek pegmatite]. – 50: 26.
RAJLICH P., PROCHÁZKA V., PAVLÍČEK V., KORBELOVÁ Z. & NIŽŇANSKÝ D.: Granát magnetitový kvarcit (takonit) z Hrádku u Olešnice. [Garnet magnetite quartzite (taconite) from Hrádek near Olešnice]. – 50: 41–49.
RAJLICH P., PTÁČEK P. & VLÁSEK M.: Posloupnost šokového křemene, berylu, muskovitu a biotitu v beryl-kolumbitovém pegmatitu Šejby. [Succession of the shocked quartz, beryl, muscovite and biotite in the beryl-columbite pegmatite Šejby]. – 50: 66.
RAJLICH P.: Cordierit také projevem pozdně impaktní hydrotermální fáze? – 48: 64.
RAJLICH P.: Český kráter. – 47/suppl.: 1–114.
RAJLICH P.: Český kráter; sporné body s deskově tektonickým názorem na vznik geologického základu Čech. [Czech crater; points of controversy with the plate tectonic interpretation of the origin of the geological foundation of the Bohemian Massif]. – 50: 27–40.
RAJLICH P.: Další nové lokality rutilů na Vltavotýnsku. [Further new finds of rutiles in the Týn nad Vltavou area]. – 49: 90.
RAJLICH P.: Deformační lamely v apatitu z Dobřejovic šokové? – 47: 148.
RAJLICH P.: Deformační lamely v píseckých berylech. – 47: 166.
RAJLICH P.: Granát sblížený s čočkami šokového křemene od Horní Stropnice. [Garnet converging to pods of the shocked quartz from the vicinity of Horní Stropnice]. – 49: 100.
RAJLICH P.: Křišťál, záhněda a růženín s šokovými lamelami, v Moldanubiku, také projevy ultrazvuku? – 48: 14.
RAJLICH P.: Mladší biotitizace v horninách Moldanubika na příkladu muckovských orbikulárních žul. – 48: 18.
RAJLICH P.: Přetvořené turmalíny moldanubika. – 48: 57–58.
RAJLICH P.: Rekrystalizovaný pseudotachylit táborské „granátové“ skály. [Recrystallized pseudotachylite of the Tábor „garnet rock“]. – 45: 13–24.
RAJLICH P.: Rulové slepence v lomovém kameni v Týně nad Vltavou. – 48: 26.
RAJLICH P.: Růst mladšího křemene na štěpných plochách kopírujících deformační lamely PDF šokových křemenů Čech. – 46: 184.
RAJLICH P.: Sillimanit v paragenezi s biotitem na puklinách prachatického granulitu. – 48: 32.
RAJLICH P.: Šokové (ozvučené) křemeny z pegmatitu Šejby v Novohradských horách. [Shocked (ultrasound affected) quartz from the Šejby pegmatite (Novohradské Mts.)]. – 50: 58.
RAJLICH P.: Velké podeformační krystaly zirkonu z granulitu Plešovic. – 47: 136.
RAJLICH P.: Vícestupňovitý vývoj kavitačních lamel v šokových křišťálech Českobudějovicka. [Multistage development of the ultrasonic cavitation lamellae in the shocked rock crystal quartz from surroundings of České Budějovice]. – 49: 86.
RAJLICH P.: Výskyt a vlastnosti šokových křemenů Českého masivu. [Occurrence and properties of the shocked quartz in the Bohemian Massif]. – 47: 39–47.
RAJLICH P.: Výskyt antofylitu v zářezu budované dálnice u Sudoměřic. – 46: 33.
RAJLICH P.: Výskyt ilmenitu u Týna nad Vltavou. – 46: 24.
RAJLICH P.: Výskyt turmalínu u Senožat u Bechyně. – 46: 188.
RAJLICH P.: Vznik skalní mís z hlediska pozorování v tropických lateritových oblastech. [Origin of the weathering pits from the point of view of the observations in the tropical laterite terrains]. – 49: 96.
RENÉ M. & HÁJEK P.: Petrografie a geochemie granitoidů masivu Strážný (Finsterau Granit). [Petrography and geochemistry of granitoides of the Strážný (Finsterau granite body)]. – 50: 51–57.
RENÉ M.: Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu. [Petrography and geochemistry of granites of the Lipno granite body]. – 49: 35–41.
RENÉ M.: Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně. [Petrography and geochemistry of muscovite orthogneiss from the Čavyně area]. – 48: 51–55.
RENÉ M.: Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň. [Petrology of amphibolites of the Okrouhlá Radouň uranium deposit]. – 47: 49–57.
RENÉ M.: Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň. [Petrology of paragneisses of the Okrouhlá Radouň uranium deposit]. – 46: 25–32.
SZTACHO P.: Nerosty erlanů z okolí Humpolce. [Minerals from erlans in the Humpolec district]. – 19/suppl.: 90–98.
ŠALANSKÝ K.: Aeromagnetické profily ve větších výškách z oblastí Blanského lesa. [Aeromagnetische Profile in höheren Lagen des Gebirges Blanský les]. – 9: 1–4.
ŠALANSKÝ K.: Přehled geofyzikálních výzkumů v jižních Čechách. [Übersicht der geophysikalischen Erforschung Südböhmens]. – 7: 53–66.
ŠARBACH M.: Manganatý zoisit z dolu Český Krumlov. [Mn-zoisite from mine of Český Krumlov]. – 22: 105–107.
ŠARBACH M.: Molybdenit z kalcitického mramoru od Bližné na Šumavě. [Molybdenite from the calcitic marble at Bližná in the Šumava Mts.]. – 25: 69–70.
ŠARBACH M.: Nová lokalita brucitu v jižních Čechách. [New locality of brucite in Southern Bohemia]. – 24: 72.
ŠEVČÍK J.: Výsledky průzkumných prací na lokalitě Besednice. [The results of exploration work on Besednice locality]. – 30/suppl.1: 85–91.
TICHÝ L.: Jihočeský grafit. – 46: 59–68.
TICHÝ L.: Příspěvek k poznání předmetamorfní povahy jihočeských grafitonosných struktur. [Beitrag zur Erkenntnis des Charakters von den graphitführenden Strukturen in Südböhmen vor der Metamorphose]. – 19: 77–86.
TICHÝ L.: Surovinová základna jihočeských grafitů. [Die Rohstoffbasis der südböhmischen Grafitvorkommen]. – 15: 151–166.
TRNKA M.: Vltavínonosné sedimenty na Moravě. [Moldavite-bearing sediments in Moravia]. – 30/suppl. 1: 92–100.
TŘEBÍN P. & KUBIŠTA M.: Nález korundu (safíru) ve Vyšším Brodě. [Find of sapphire in Vyšší Brod, Southern Bohemia]. – 49: 16.
VAMBEROVÁ O. & ŠEVČÍK J.: Výsledky statistického zpracování vltavínů z lokalit Bor, Hrdlořezy a Jakule. [The statistical evaluation of moldavites occurrences in the Bor, Hrdlořezy and Jakule localities]. – 30/suppl. 1: 106–124.
VIRT R.: Další nález vltavínu na Táborsku. [Another find of moldavite in the surroundings of Tábor]. – 49: 76.
VIRT R.: Mineralogická revize lokality krystalů křemene Košín u Tábora. [Mineralogical revision of the Košín near Tábor locality of the crystallized quartz]. – 50: 12.
VIRT R.: Mineralogicky zajímavý pegmatit u obce Řípec. [Der Fund des mineralogisch interessanten Pegmatits bei der Gemeinde Řípec]. – 31: 126–127.
VIRT R.: Nová lokalita rutilu v okrese Tábor. – 47: 126.
VIRT R.: Nové nálezy rutilu a vltavínu u Týna nad Vltavou a Protivína. – 47: 116.
VIRT R.: Nový nález rutilu ve Veselí nad Lužnicí. [New occurrence of rutile in the Veselí nad Lužnicí]. – 48: 56.
VIRT R.: Ojedinělé nálezy rutilů na jihočeských vltavínových lokalitách. [Isolated finds of rutile in the Southern Bohemian moldavite strewn fields]. – 49: 42.
VIRT R.: Revize lokalit vltavínů Lhotka v Nových Hradech a Podeřiště. [Revision of the moldavite localities Lhotka near Nové Hrady and Podeřiště]. – 49: 50.
VIRT R.: Vltavíny, rutil, andaluzit a křišťál z lokality Hněvkovice. [Moldavites, rutile, andalusite and rock crystal from Hněvkovice near Týn nad Vltavou locality]. – 50: 20.
VÍTEK J.: Periglaciální formy na Kaplicku v jižních Čechách. [Periglaziale Formen in der Gegend von Kaplice in Südböhmen]. – 9: 48–55.
VLČEK V.: Geologický profil údolím Římovské přehrady. – 46: 35–42.
VOTÝPKA J.: Geneze a klasifikace granitového reliéfu masívu Plechého. [Zur Entwicklung und Reliefklassifikation des Granitmassives von Plechý (Plöckenstein)]. – 21/suppl.: 2–67.
VOTÝPKA J.: Morfologie zlomové linie mezi Českým Rudolcem a Brandlínem. [Morphologie der zwischen den Orten Český Rudolec und Brandlín liegenden Bruchlinie]. – 7: 1–8.
VOTÝPKA J.: Vliv puklinového systému podloží na směr toku Vydry. [Einfluss des Spaltensystems der Unterlage auf die Richtung des Laufes des Flusses Vydra]. – 12: 11–17.
VRÁNEK J.: Křemenná žíla od Velkého Ratmírova na Jindřichohradecku. – 36/1: 68.
WELSER P. & BEZUŠKO P.: Mineralogická a petrografická charakteristika metamorfitů odkrytých lomem poblíž Chvalšovic u Volyně. [Mineralogy and petrography of metamorphic rocks from the quarry near Chvalšovice in the vicinity of Volyně (Moldanubian, Southern Bohemia)]. – 40: 7–14.
WELSER P. & PLECER V.: Zajímavé výskyty křemenných žil v okolí Hrušovy Lhoty u Soběslavi. [Interesting occurrences of quartz dikes in the environs of Hrušova Lhota near Soběslav]. – 38: 27–30.
WELSER P. & ZIKEŠ J.: Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů. [Zeolites from the locality Rejta near Trhové Sviny (Moldanubian, Southern Bohemia)]. – 47: 59–64.
WELSER P., UHER A. & PAVLÍČEK V.: Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže. [Contribution to the knowledge of mineralogy of the locality Mříč near Křemže]. – 44: 5–10.
WELSER P., ZIKEŠ J. & SMUTNÝ Z.: Příspěvek k výskytu goethitu v Křemžské kotlině. [Contribution to occurrence of goethite in Křemže basin]. – 48: 65–68.
WELSER P.: Ilmenit z Dlouhé Lhoty u Tábora. [Ilmenite from Dlouhá Lhota near Tábor]. – 46: 7–10.
WELSER P.: Mineralogický výzkum anomální akumulace Mg-chloritu v metamorfitech z lomu nedaleko Vidova u Českých Budějovic. [The mineralogical investigation of anomalous accumulation of Mg-chlorite in the metamorphic rocks from the quarry in the vicinity of Vidov near České Budějovice]. – 38: 19–26.
WELSER P.: Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi. [Mineralogy and petrography of the pegmatites from Nákří near Zliv (Moldanubian, Southern Bohemia)]. – 43: 5–10.
WELSER P.: Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou. [Mineralogy and petrography of the pegmatites from Slavětice in the vicinity of Týn nad Vltavou (Moldanubian, South Bohemia)]. – 42: 17–24.
WELSER P.: Minerály kaplické jednotky v okolí Moravice u Frymburka. [Minerals of the Kaplice unit in the Moravice near Frymburk environs (Moldanubian, Southern Bohemia)]. – 41: 5–14.
WELSER P.: Minerály muskovit-biotitických pararul u Omlenic a Malého Stradova na Kaplicku. [The minerals of muscovite-biotite paragneisses from Omlenice and Malý Stradov on the Kaplice area]. – 36/1: 5–10.
WELSER P.: Nerosty z lomu nedaleko Malenic u Volyně. [The minerals from the quarry near Malenice in the vicinity of Volyně]. – 39: 21–24.
WELSER P.: Nové nálezy nerostů z lomu u Rudolfova. [Neue Mineralienfunde aus dem Steinbruch bei Rudolfov]. – 22: 92.
WELSER P.: Příspěvek k poznání mineralogie a petrografie pegmatitů z lomu nedaleko Rudolfova u Č. Budějovic. [Contribution to knowledge mineralogy and petrography of pegmatites from the quarry near Rudolfov near Č. Budějovice]. – 35: 21–34.
WELSER P.: Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika. [Pseudomorphoses of muscovite und ripidolite after cordierite from the Kaplice Unit Area (Moldanubian, Southern Bohemia)]. – 45: 7–12.
WELSER P.: Výskyty krystalů křemene ve vltavínonosných vrábečských vrstvách. [The occurrences of quartz crystals in moldavite-bearing Vrábče Member]. – 39: 25–28.
WELSER P.: Výskyty kyanitu v chýnovské jednotce moldanubika. [The occurrences of kyanite in the Chýnov Unit (Moldanubian, Southern Bohemia)]. – 46: 11–16.
ZIKEŠ J. & WELSER P.: Příspěvek k výskytu „amazonitu“ na lokalitě Ptáčkovna u Písku. [Contribution to occurrence of „amazonite“ from the locality Ptáčkovna near Písek (Southern Bohemia)]. – 48: 59–63.
ZIKEŠ J. & WELSER P.: Výskyt hexahydritu a halloysitu (metahalloysitu) v Bližné na Českokrumlovsku. [Occurrence of hexahydrite and halloysite (metahalloysite) in Bližná, SW of Český Krumlov]. – 48: 69–73.
ZIKEŠ J., WELSER P. & JIRÁSEK J.: Výskyty goethitu v Křemžské kotlině. [The occurrences of goethite from the Křemže basin]. – 47: 193–196.
ZIKEŠ J.: Amfiboly z lomu Vápenný vrch u Černé v Pošumaví. – 46: 69–74.
 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Čtvrtek)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Pátek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

6.12.2022

Exponát měsíce (prosinec): Secesní sklo

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
9.12.2022

František Doubek - Česká státnost

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)