Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Geologie

Mineralogie, petrografie, geomorfologie, paleontologie, geochemie, geofyzika, nerostné suroviny

ADAMOVSKÁ D.: O chryzolitech z Týna nad Vltavou (Příspěvek k 200. výročí prvého vědeckého popsání vltavínů). [On the chrysolites from Týn nad Vltavou (Contribution to the 200th anniversary of the first scientific descriptions of moldavites)]. – 30/suppl. 1: 6–8.
ADAMOVSKÁ D.: Úloha chemizmu v názorech na umělý původ vltavínů. [Der Chemismus in den Ansichten über die künstliche Herkunft von Moldaviten]. – 12: 101–124.
BÁRTEK J.: Geologické poměry migmatitů jihovýchodně od Prachatic. [Die geologischen Verhältnisse der Migmatite südöstlich von Prachatice]. – 13: 3–8.
BENEŠ J. & BOČEK J.: Nové nálezy vltavínů na Bechyňsku. – 47: 188.
BEZVODA V. & NOVÁK V.: Geoelektrický průzkum grafitu u Nebahov. [Geoelectrical prospecting of graphite near Nebahovy]. – 17: 93–101.
BEZVODA V., NOVÁK V. & VRÁNA M.: Příspěvek k poznání vysoko položených klastických sedimentů u Horního a Dolního Dvořiště. [Beitrag zur Erkenntnis der hochliegenden klastischen Sedimente bei Horní und Dolní Dvořiště]. – 23: 61–65.
BOHATÝ M.: Málo známá fakta o vltavínech a jejich nalezištích ve staré odborné literatuře. [Little known facts on moldavite and their localities in old scientific literature]. – 30/suppl. 1: 9–16.
BOUŠKA V.: Vznik tektitů. [Origin of tektites]. – 30/suppl. 1: 17–32.
CÍCHA J.: Dvoubarevné vltavíny – porovnání nálezů ze dvou různých oblastí. [Two-coloured moldavites – comparison of their finds from two different localities]. – 30/suppl. 1: 33–38.
CÍCHA J.: Sekundární kalcitové výplně Jiříčkovy jeskyně u Malenic. [Sekundäre Kalzitausfüllungen der Jiříček-Höhle bei Malenice]. – 25: 102.
CÍLEK V. & KOS M.: Monominerální sklo gehlenitového složení z vltavínonosných štěrkopísků od Brusné u Lhenic. [Monomineral glass of the gehlenite composition from moldavite bearing sediments near Brusná by Lhenice]. – 27: 103–106.
CÍLEK V., SYNEK J. & RAJLICH P.: Orbikulární horniny z Muckova v Pošumaví. [Orbicular rock from Muckov near Černá v Pošumaví]. – 26: 101–106.
CÍLEK V.: Kaolinové ložisko Hosín u Českých Budějovic. [Hosín kaolinite deposit near České Budějovice]. – 30: 91–96.
CÍLEK V.: Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic. [Quartz pseudomorphs after barite in quartz dyke near Prachatice]. – 33: 24–26.
ČECH V. & BOUŠKA V.: Ilmenity v krystaliniku na Táborsku. [Ilmenite im Kristallinikum in der Gegend von Tábor]. – 12: 125–128.
ČECH V.: Krystalinikum jižních Čech. [Kristallinikum Südböhmens]. – 4: 49–56.
ČERNÝ P. & VESELOVSKÝ F.: Ferrimolybdit z Hůrek u Nové Bystřice. [Ferrimolybdite from Hůrky near Nová Bystřice]. – 28: 36.
ČERNÝ P., LITOCHLEB J. & ŠREIN V.: Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku. [The find of the polymetallic mineralization near Pačejov, NW of Horažďovice]. – 33: 15–20.
ČERVENÝ T. & FRÖLICH J.: Archeologické nálezy vltavínů. [Archeological finds of moldavites]. – 30/suppl. 1: 39–45.
ČTVERÁČEK B.: Příspěvek k poznání flóry českobudějovického permokarbonu. – 18: 34.
FEDIUKOVÁ E. & DUDEK A.: Almandinové eklogity centrální části Českomoravské vrchoviny. [Almandine eclogites from the central part of the Bohemian-Moravian Highlands]. – 19/suppl.: 20–38.
FIŠERA M.: Alpská parageneze u Vítkova na Písecku. – 19: 72.
FIŠERA M.: Alpská parageneze z Bošovic na Písecku. – 19: 12.
FIŠERA M.: Nové lokality alpské parageneze na Písecku a Protivínsku. [New occurrences of the Alpine-type paragenesis in the Písek and Protivín area (Southern Bohemia, Czechoslovakia)]. – 20: 95–102.
HANZLÍK P.: Příspěvek k výzkumům grafitového ložiska Kněží Hora u Katovic. [Beitrag zu den Forschungen des Graphitlagers „Kněží Hora“ bei Katovice]. – 32: 23–24.
HERCOG F.: Jihočeská grafitová ložiska. [Die südböhmischen Graphitlager]. – 4: 57–71.
HOLUB V. & KAISEROVÁ-KALIBOVÁ M.: K otázce nejjižnějších výskytů permokarbonu Blanické brázdy. [Zur Frage der südlichsten Vorkommen des Permokarbons in der Blanice-Furche]. – 5: 73–77.
HOUSKA B. & LITOCHLEB J.: Nový výskyt apatitu v horninách moldanubika u Mirkovic na Českokrumlovsku. [The new occurrence of apatite in the Moldanubian rocks near Mirkovice in the Český Krumlov]. – 21: 103–106.
HOUSKA B. & LITOCHLEB J.: Výskyt polymetalické mineralizace v okolí Tučap na Táborsku. [The occurrence of polymetalic mineralization in the environs of Tučapy near Tábor]. – 15: 85–87.
HOUZAR S.: Příspěvek k petrografii vltavínonosných sedimentů mezi Třebíčí a Moravskými Budějovicemi na západní Moravě. [Contribution to petrography of moldavite-bearing sediments between Třebíč and Moravské Budějovice in western Moravia]. – 30/suppl. 1: 46–51.
HUBER K. H. & CHÁBERA S.: Konkav Verwitterung und Polygonmuster in den Granuliten des Kleť/Schöninger-Gipfels 1084 m im Blanský les/Blansker Wald (Südböhmen). [Kavernosní zvětrávání a polygonální struktury v granulitech vrcholové části Kletě 1084 m v Blanském lese (jižní Čechy)]. – 37: 5–16.
HUBER K. H. & CHÁBERA S.: Nové lokality žlábkových škrapů v žulách centrálního masívu moldanubického plutonu. [Neue Granitkarrenfundorte im Südböhmischen Pluton]. – 33: 5–14.
HUBER K. H. & CHÁBERA S.: Úpatní výklenky na žulových balvanech moldanubika. [Felsfuss-Hohlkehlen (basal flared slopes) auf Granitblöcken des Moldanubikums]. – 34: 5–16.
HUŠÁK M.: Pegmatit z Dolního Třebonína u Českých Budějovic. [Pegmatite from Dolní Třebonín near České Budějovice]. – 28: 18.
HUŠÁK M.: Rentgenogramy apatitu z lokality Dobřejovice, Mirkovice a Opalice. [The X-ray diffraction analysis of apatite from Dobřejovice, Mirkovice and Opalice]. – 30: 87–89.
CHÁBERA S. & HUBER K. H.: Beispiele kryogener Verwitterungs- und Abtragungsformen im Eisgarner Granit. [Příklady forem kryogenního zvětrávání a odnosu eisgarnské žuly]. – 39: 5–17.
CHÁBERA S. & HUBER K. H.: Pilzfelsen und Wackelsteine in Granitoiden des Südböhmischen Plutons. [Skalní hřiby a viklany v granitoidech moldanubického plutonu]. – 35: 5–20.
CHÁBERA S. & HUBER K. H.: Polygonalstrukturen (polygonal cracking) auf Felsoberflächen aus Eisgarner Granit. [Polygonální struktury na povrchu žul eisgarnského typu]. – 36/2: 5–22.
CHÁBERA S. & HUBER K. H.: Pseudoschichtung (pseudobedding) in Granitoiden des Südböhmischen Plutons. [Pseudovrstevnatost v granitoidech moldanubického plutonu]. – 38: 5–17.
CHÁBERA S. & MACH V.: Mrazové hrnce a klíny severně od Plané nad Lužnicí. [Frostkessel und Frostkeile nördlich von Planá nad Lužnicí]. – 17: 3–9.
CHÁBERA S. & NOVÁK V.: Kryogenní mezoformy v navrhované Chráněné krajinné oblasti Blanský les. [Kryogene Mesoformen im vorgeschlagenen Landschaftsschutzgebiet Blanský les (Blansker-Wald)]. – 16: 41–66.
CHÁBERA S. & NOVÁK V.: Příspěvek k poznání montánních forem antropogenního reliéfu v oblasti Lišovského prahu. [Ein Beitrag zur Kenntnis der Montanformen des anthropogenen Reliefs im Gebiet der Lišov-Schwelle]. – 18: 21–30.
CHÁBERA S. & NOVÁK V.: Terasy Vltavy mezi Českým Krumlovem a pánví Českobudějovickou. [Die Flussterassen der Moldau zwischen Český Krumlov und dem Becken von České Budějovice]. – 15: 1–9.
CHÁBERA S. & NOVÁK V.: Terasy Vltavy mezi Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou. [Die Flussterassen der Moldau zwischen den Städten Hluboká nad Vltavou und Týn nad Vltavou]. – 16: 1–10.
CHÁBERA S. & OUŘEDNÍKOVÁ D.: Současný stav montánních forem antropogenního reliéfu v bývalém rudním reliéfu ratibořicko-vožickém. [Der gegenwärtige Zustand der montanen Formen des anthropogenen Reliefs im ehemaligen Erzrevier von Bergstandtl-Ratibořitz und Altwoschitz]. – 19: 1–12.
CHÁBERA S. & VOJTĚCH S.: Terasy řeky Lužnice. I. Terasy Lužnice v kotlině Třeboňské. [Flussterassen des Flusses Lužnice (Leinsitz) in der Senke von Třeboň (Wittingau)]. – 12: 1–10.
CHÁBERA S.: 105 let od založení lomu „U obrázku“, významné mineralogické lokality. [105 years since opening the quarry „U obrázku“, a significant mineralogical locality]. – 29: 29–31.
CHÁBERA S.: 50 let od nálezu nejkrásnějšího českého zlata. – 17: 24.
CHÁBERA S.: Abrazní jevy na březích údolní nádrže Lipno. [Abrasionserscheinungen an den Ufern des Stausees Lipno (Böhmerwald)]. – 18: 49–61.
CHÁBERA S.: Bechyňské koule. [The ferriferous concretions of the Bechyně Type]. – 29: 71–72.
CHÁBERA S.: Další naleziště zkřemenělých dřev v pánvi Českobudějovické. [Neuer Fundort verkieselten Holzes in Budweiser Becken (Südböhmen)]. – 3: 183–185.
CHÁBERA S.: Formy zvětrávání a odnosu granitoidních hornin v jihovýchodní části Šumavy a jejich závislost na klimatu. [Verwitterungs- und Abtragungsformen granitoider Gesteinen im südöstlichen Teil des Böhmerwaldes und ihre Abhängigkeit von Klima]. – 14: 1–11.
CHÁBERA S.: Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří. [Geomorphologishe Entwicklung, geologischer Aufbau und regionale Gliederung der Landschaft des Gratzener Gebirges und seiner Vorberge). – 42: 5–16.
CHÁBERA S.: Kamenné stádo u rybníka Zvůle jv. od Kunžaku. [The stone herd at the Zvůle pond SE of Kunžak (South Bohemia)]. – 29: 25–28.
CHÁBERA S.: Kryoturbační jevy v pískovně u Korosek jz. od Českých Budějovic. [Kryoturbationserscheinungen in der Sandgrube bei Koroseky SW von České Budějovice]. – 15: 145–148.
CHÁBERA S.: Kulovité zvětrávání dioritu v lomu Skalice u Štěpánovic východně od Českých Budějovic. [Spheroidal weathering of diorite in Skalice quarry near Štěpánovice east of České Budějovice]. – 14: 85–67.
CHÁBERA S.: Mísovité vyvětrávání žuly v jižních Čechách. [Befund von schüsselartigen Verwitterungsformen im Granit in Südböhmen]. – 3: 51–67.
CHÁBERA S.: Nález pseudofulguritu u Lišova. [Ein Pseudofulgurit-Fund bei Lišov]. – 12: 54–55.
CHÁBERA S.: Nálezy hranců v okolí Českých Budějovic. [Befund von Windkantern in der Umgebung von Böhm. Budweis]. – 4: 167–169.
CHÁBERA S.: Některé morfologicky produktivní křemenné žíly v jižních Čechách. [Einige morphologisch produktive Quarzgänge in Südböhmen]. – 1: 107–108.
CHÁBERA S.: Pošumavský kras. [Karst des Böhmerwalder Vorlandes]. – 2: 55–74.
CHÁBERA S.: Příspěvek k poznání kryogenních forem reliéfu v jižních Čechách. [Beitrag zur Erkenntnis von kryogenen Reliefformen in Südböhmen]. – 13: 63–67.
CHÁBERA S.: Příspěvek k poznání předkvartérních forem reliéfu v jižních Čechách. [Beitrage zur Kenntnis der Reliefformen aus der Vorquartärzeit in Südböhmen]. – 20: 1–7.
CHÁBERA S.: Příspěvek k poznání teras Vltavy a Malše v Českobudějovické pánvi. [Ein Beitrag zur Kenntnis der Flussterassen der Moldau und Maltsch in der Senke von Budweis]. – 5: 3–19.
CHÁBERA S.: Soliflukční zjevy na západním svahu Rudolfovského hřbetu. [Solifluktionserscheinungen auf dem westlichen Abhang von Rudolfov-Berg-Rücken]. – 4: 73–75.
CHÁBERA S.: Soupis literatury o jihočeských a moravských vltavínech (moldavitech) 1787–1972. [Verzeichnis der Literatur über südböhmischen und mährischen Tektiten (Moldaviten) 1787–1972]. – 12/addit. ad fasc. 3, p. 3–16.:
CHÁBERA S.: Údolní pedimenty na dolním toku Volyňky. [Die Talpedimente am Unterlauf der Volyňka]. – 24: 67–71.
CHÁBERA S.: Zajímavá lokalita periglaciálních jevů u Kamenného Újezda. [Ein bemerkenswerte Fundort der periglazialen Erscheinungen bei Kamenný Újezd]. – 10: 65.
CHÁBERA S.: Zajímavé tvary zvětrávání a odnosu granodioritu v okolí Kadova (jz. od Blatné). [Interessante Formen der Verwitterung und Abtragung des Granodiorits in der Umgebung von Kadov (südwestlich von Blatná)]. – 25: 1–7.
CHÁBERA S.: Žulové balvany se skalními mísami na Kovářovsku. [Granitblöcke mit Felsschüsseln in der Umgebung von Kovářov (NW Milevsko)]. – 32: 5–11.
KALENDA P. & PECINA P.: Co vyplývá z matematického modelu vzniku tektitů? – 48: 7–13.
KALENDA P.: Gravimetrický průzkum nad starými dobývkami u Albrechtovic u Prachatic. [Gravity survey above abandoned mines near Albrechtovice at Prachatice]. – 50: 7–11.
KLEČKA M. & ŠREIN V.: Nový nález fluoritové mineralizace u Přední Zvonkové v jižních Čechách. [A new occurrence of fluorite mineralization near Přední Zvonková in the Southern Bohemia]. – 30: 29–35.
KLEČKA M., ABSOLON K., CÍLEK V. & KÖLLNEROVÁ Z.: Souvislost felzitických žilných hornin s Sn, W, (Mo) zrudněním v centrálním masívu moldanubického plutonu. [The genetic relation of felzitic dyke rocks to the Sn-W-Mo ore mineralization in the central massif of the Moldanubian Pluton]. – 26: 61–72.
KNOBLOCH V. & KNOBLOCHOVÁ Z.: Některé problémy vzniku tektitů. [Some problems of origin of tektites]. – 30/suppl. 1: 52–55.
KOČÁREK E. & TRDLIČKA Z.: Petrochemické studium žilných hornin mezi Strakonicemi a Malenicemi. [Petrochemisches Studium von Ganggesteinen zwischen Strakonice und Malenice]. – 36/2: 23–33.
KOČÁREK E., ŠEVCŮ J. & TRDLIČKA Z.: Mineralogické studium jílových nerostů některých hlín a jílů ze Strakonicka. [Mineralogisches Studium von Ton-Mineralien einiger Lehme und Letten aus Strakonice-Gebiet]. – 25: 91–98.
KOČÁREK E.: Dějiny geologického výzkumu Jihočeského kraje. [Die Geschichte der geologischen Erforschung Südböhmens]. – 4: 25–47.
KOČÁREK E.: Geologie krystalinika mezi Strakonicemi a Malenicemi. [Die Geologie des Kristallinikum zwischen Strakonice und Malenice]. – 32: 13–22.
KOČÁREK E.: Ložiska grafitu na Strakonicku. [Die Graphitlager in der Umgebung von Strakonice]. – 3: 35–49.
KOČÁREK E.: Nálezy zkamenělin v jihočeském moldanubiku. – 18: 61–62.
KOČÁREK E.: Nerostné suroviny strakonického a horažďovického okresu. [Mineralrohstoffe der Bezirke Strakonice und Horažďovice]. – 2: 39–53.
KOPECKÝ L.: K problematice výskytu moldavitů a obsidiánu v pyropových štěrcích Českého středohoří a saských moldavitů. [The question of pitchstone and moldavite occurrence in the České středohoří Mts. and that of Saxonian moldavites]. – 30/suppl. 1: 56–62.
KRUTSKÝ N.: Příspěvek k petrografii krystalických vápenců na Strakonicku. [Beitrag zur Petrographie der kristallinen Kalksteine in der Umgebung von Strakonice]. – 11: 1–13.
KŘIVSKÝ L.: O pádu planetek či komet na Zemi po deseti letech. [On the impacts of meteoroids and comets on the Earth after 10 years]. – 30/suppl. 1: 63–71.
KUBIŠTA M. & RAJLICH P.: Alumosilikáty, ilmenit, fluorapatit a šokový křemen u Lipna nad Vltavou. – 48: 15–17.
KUBIŠTA M.: Nález berylu u Přední Výtoně na Českokrumlovsku. – 46: 34.
KUBIŠTA M.: Nové mineralogické nálezy v okolí Vyššího Brodu. – 47: 7–8.
KUBIŠTA M.: Nový nález pegmatitu s granáty v okolí Vyššího Brodu. – 47: 209.
LÁZNIČKA P.: Nerosty z granitoidních lomů v širším okolí Písku. [Die Minerale der Granitoidsteinbrüche in der breiteren Umgebung von Písek]. – 6: 73–89.
LITOCHLEB J. & PAVLÍČEK V.: Mineralogická charakteristika polymetalického zrudnění z Vyskytné u Pelhřimova. [Mineralogical characteristics of the polymetallic mineralization from Vyskytná near Pelhřimov]. – 21: 65–72.
LITOCHLEB J. & PAVLÍČEK V.: Zlato ze Zlátenky u Pacova. [Gold from Zlátenka near Pacov]. – 29: 65–70.
LITOCHLEB J. & PLETÁNEK Z.: Nové výskyty polymetalické mineralizace v okolí Humpolce, Pelhřimova a Jindřichova Hradce. [About occurrences of the polymetallic mineralization in Humpolec, Pelhřimov and Jindřichův Hradec]. – 19/suppl.: 80–84.
LITOCHLEB J. & PLETÁNEK Z.: Nový nález wolframového zrudnění u Těšenova na Pelhřimovsku. [New find of tungsten mineralization near Těšenov in Pelhřimov environments]. – 19/suppl.: 85–89.
LITOCHLEB J. & PLETÁNEK Z.: Polymetalické zrudnění z Horní Cerekve na Českomoravské vrchovině. [Die polymetallische Mineralisation von Horní Cerekev in Böhmisch-Mährischen Höhe]. – 16: 11–16.
LITOCHLEB J. & ŠREIN V.: Chemické složení minerálů skarnových hornin s W a Pb-Zn mineralizací z okolí Kostelní a Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce. [The chemical composition of minerals in the skarn rocks with W and Pb-Zn mineralization from the environs of Kostelní and Okrouhlá Radouň near Jindřichův Hradec]. – 30: 97–105.
LITOCHLEB J. & ŠREIN V.: Polymetalické zrudnění v mirovickém metamorfovaném ostrovu. [Polymetallic mineralization in the Mirovice metamorphosed island]. – 29: 103–108.
LITOCHLEB J., ČERNÝ P. & ŠREIN V.: Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska. [The characteristics of the polymetallic and fluorite mineralization from Velká near Milevsko]. – 34: 79–32.
LITOCHLEB J., HOLOVKA D. & ČERNÝ P.: Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce. [The new knowledge on the fluorite mineralization in the environs of Jindřichův Hradec]. – 31: 105–117.
LITOCHLEB J., MALEC J. & SZTACHO P.: Příspěvek k mineralogii zlatonosného zrudnění z Orlíku u Humpolce. [Comments to the mineralogy of auriferous mineralisation from Orlík near Humpolec]. – 22: 37–50.
LITOCHLEB J., NOVÁK V. & PAVLÍČEK V.: Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou. [The apatitic pegmetite from Dobřejovice, near Hluboká nad Vltavou]. – 30: 83–87.
LITOCHLEB J., NOVÁK V. & ŠREIN V.: Nález wolframového zrudnění u Malčic na Českokrumlovsku. [Occurrence of tungsten mineralization near Malčice E of Český Krumlov]. – 28: 95–98.
LITOCHLEB J., NOVICKÁ Z. & ŠREIN V.: Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska. [The ore mineralization of the Petrovice fault zone in Kojetín near Milevsko (SE Bohemia)]. – 32: 25–33.
LITOCHLEB J.: K mineralogii a ložiskovým poměrům pelhřimovského rudního revíru. [Comments on the mineralogy and ore-deposit structures of the Pelhřimov ore district]. – 19/suppl.: 65–79.
LITOCHLEB J.: Laumontit z Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce. [Laumontite from Okrouhlá Radouň near Jindřichův Hradec]. – 19: 13–15.
LITOCHLEB J.: Rutil a ilmenit z eklogitických hornin od Čejkova na Pelhřimovsku. [Rutile and ilmenite from eclogitic rocks at Čejkovice in the Pelhřimov environs]. – 20: 103–107.
LITOCHLEB J.: Scheelit a apofylit z Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce. [Scheelite and apophyllite from Okrouhlá Radouň near Jindřichův Hradec]. – 26: 57–59.
LITOCHLEB J.: Vápníkem bohatá paragenese pegmatitové žíly z Mečichova na Blatensku. [Calcium-rich paragenesis of the pegmatite dyke from Mečichov in the Blatná environs]. – 26: 27–33.
LITOCHLEB J.: Zlatonosné žíly v Újezdci u Bělčic. [Gold-bearing veins in Újezdec near Bělčice (South Bohemia)]. – 24: 73–80.
LUKÁŠEK J.: Nové lokality rutilu na Vltavotýnsku. [New rutile findings in the surroundings of Týn nad Vltavou]. – 48: 19–20.
MACHART J.: Návrh nového geomorfologického členění Šumavy. [Draft of a new geomorphological division of the Šumava (Bohemian Forest Mts.)]. – 47: 9–20.
MACHART J.: Nová prostora v Radomyšlské jeskyni. [New space in the Radomyšlská cave]. – 14: 89–71.
MACHART J.: Nová regionální mylonitová zóna v moldanubiku jižních Čech. [A new regional mylonite zone in the Moldanubicum of Southern Bohemia]. – 27: 67–71.
MITRENGA P., REJL L. & WEISS J.: Geologie širšího okolí Humpolce. [Geology of wider Humpolec area]. – 19/suppl.: 10–19.
MUSIL L.: Nový nález vltavínu u Milevska rozšiřuje pádové pole vltavínů k severu. – 47: 48.
NĚMEC D.: Kvarcity české části Českomoravské vrchoviny. [Quarzite aus dem böhmischen Teil der Böhmisch-Mährischen Höhe]. – 19/suppl.: 39–56.
NĚMEC D.: Metakonglomeráty z moldanubických rul od Těchobuze a Pacova. [Die Metakonglomerate aus den moldanubischen Gneisen bei Těchobuz (unweit von Pacov, Südostböhmen)]. – 19/suppl.: 57–64.
NĚMEC J.: Kvartérní izolované kosterní zbytky ropuch (Bufonidae) z Volyňska. [Quaternary separated frog bones (Bufonidae) from Volyně region]. – 14: 215–229.
NOVÁK F. & PAULIŠ P.: Todorokit z grafitového ložiska Lazec, sz. od Českého Krumlova. [Todorokite from graphite deposit Lazec, NW from Český Krumlov, Czech Republic]. – 40: 15–19.
NOVÁK V. & PAVLÍČEK V.: Geoelektrický průzkum grafitu u Zahrádky Hrobské jz. od Pacova. [Geoelectrical prospecting of graphite near Zahrádka Hrobská, sw. of Pacov]. – 20: 67–72.
NOVÁK V.: Apatit od Opalic na Českokrumlovsku. [Apatite from the locality Opalice in the Český Krumlov environs]. – 24: 81–84.
NOVÁK V.: Geoelektrický průzkum Li-pegmatitu od Nové Vsi u Českého Krumlova. [Geoelectrical prospecting of lithium-bearing pegmatite at Nová Ves near Český Krumlov]. – 21: 33–36.
NOVÁK V.: Geologicko-mineralogická sbírka Muzea středního Pootaví ve Strakonicích. – 25: 71–72.
NOVÁK V.: Geologicko-mineralogická sbírka Okresního muzea v Českém Krumlově. – 25: 35–36.
NOVÁK V.: Geomorfologické členění a geologická stavba povodí Malše. [Geomorphological and geological structure in the catchment basin of the river Malše]. – 30/suppl. 1: 11–15.
NOVÁK V.: Hmotnost vltavínů ve sbírce Jihočekého muzea. [Weight of moldavites in South Bohemian Museum collection]. – 27: 102.
NOVÁK V.: Mineralogická sbírka Městského muzea ve Vodňanech. – 25: 33–34.
NOVÁK V.: Mineralogická sbírka RNDr. Jana Oswalda. – 27: 71.
NOVÁK V.: Nerosty pegmatitů v regionálním sbírkovém fondu Jihočeského muzea. – 25: 99–101.
NOVÁK V.: Nerosty sedimentárních hornin v regionálním sbírkovém fondu Jihočeského muzea. – 26: 33–34.
NOVÁK V.: Nerosty z Banské Štiavnice ve fondu Městského muzea v Kamenici nad Lipou. – 22: 108.
NOVÁK V.: Nové nálezy nerostů na jihočeských lokalitách. – 24: 12.
NOVÁK V.: Skalní okno v údolí Malše u Velešína. [Rock window at a valley of the river Malše near Velešín]. – 18: 35–36.
NOVÁK V.: Terasy řeky Malše. – 30: 75–82.
NOVÁK V.: Vltavíny ve sbírce RNDr. Jana Oswalda. [Moldavites in the RNDr. Jan Oswald‘s mineral collection]. – 26: 107–108.
NOVÁK V.: Vysoká říční terasa u Boršova nad Vltavou. [The high terrace of the river Vltava near Boršov nad Vltavou]. – 25: 7–8.
NOVOTNÝ J.: Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky. [Sphaeroidal and scaled weathering of Tábor syenite in the quarry Slapy-Dražičky]. – 34: 17–18.
OSWALD J.: Petrografie a nerostné bohatství kraje českobudějovického. [Petrographie und Bodenschätze des Budweiser Kreises]. – 1: 119–128.
OSWALD J.: Turmalínová slunce v Myšenci u Protivína. [Die Turmalin-Sonnen in Myšenec bei Protivín]. – 4: 167.
PATOČKA F.: Chemismus stopových prvků v pararulách českokrumlovské pestré skupiny šumavského moldanubika. [The minor element geochemistry of paragenesses of the Český Krumlov Varied Group, the Šumava Mts. Moldanubicum]. – 31: 118–125.
PAULIŠ P. & LUKŠAN J.: Evansit z grafitového ložiska v Českém Krumlově. [Evansite from the graphite deposit at Český Krumlov]. – 30: 105–107.
PAULIŠ P. & LUKŠAN J.: Spinel (pleonast) a chondrodit z grafitového ložiska Lazec u Českého Krumlova. [Spinel (pleonast) and chondrodite from the graphite deposit at Lazec near Český Krumlov, Czechoslovakia]. – 32: 37–38.
PAULIŠ P. & LUKŠAN J.: Turmalín skoryl-dravitové řady z Českého Krumlova. [Tourmaline of the schorl-dravite series from Český Krumlov, Czechoslovakia]. – 30: 107–108.
PAULIŠ P. & POSTBIEGL S.: Manganatý danalit z Horních Novosedel sv. od Písku. [Manganese danalite from Horní Novosedly near Písek]. – 30: 47–50.
PAULIŠ P. & POSTBIEGL S.: Symplezit z Horních Novosedel u Písku. [Symplesite from Horní Novosedly near Písek]. – 33: 21–23.
PAVLÍČEK V. & ČERNÝ R.: Evorzní tvary ve zpevněných horninách. [Die Evorsionsformen in den befestigten Gesteinen]. – 43: 101–105.
PAVLÍČEK V. & PETR J.: Ilmenit z křemenných čoček u Stradova. – 47: 90.
PAVLÍČEK V., RAJLICH P., POJSL R. & FUSKA D.: Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů. [Hydrotermal quartz veins from Olbramov near Nové Hrady, Southern Bohemia]. – 48: 21–25.
PAVLÍČEK V.: 80. let od památného nálezu křepického zlata. – 47: 191–192.
PAVLÍČEK V.: Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika. [Amphibolites and minerals associans in Pacov (Moldanubian, Southern Bohemia)]. – 47: 21–26.
PAVLÍČEK V.: Diopsidický erlan od Hořic na Šumavě. – 47: 199.
PAVLÍČEK V.: Granátovníčky od Křemže. – 47: 200.
PAVLÍČEK V.: Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů. [The minerals of the filling of tectonic in the stone quarry Štiptoň at Nové Hrady]. – 46: 17–23.
PAVLÍČEK V.: Minerály pegmatitových čoček a křemenných žil u Něchova. [Die Mineralien von pegmatitlinsen und Quarzadern bei Něchov]. – 18: 31–33.
PAVLÍČEK V.: Minerály pegmatitových čoček a křemenných žil u obcí Věžná a Kámen. [Mineralien von Pegmatitlinsen und Quarzadern bei Věžná und Kámen]. – 17: 23.
PAVLÍČEK V.: Minerály z hald rudolfovského revíru. [Die Minerale aus den Halden Rudolfstadtreviers]. – 17: 103–106.
PAVLÍČEK V.: Nerosty z krystalinika západně od Obrataně. – 19: 100.
PAVLÍČEK V.: Nerosty z lomu „Žákova strouha“ u Hosína. [Die Mineralien aus dem Steinbruch „Žákova strouha“ bei Hosín]. – 18: 115.
PAVLÍČEK V.: Nerosty z pegmatitů u obce Nákří. – 16: 40.
PAVLÍČEK V.: Nové nálezy ilmenitu na Pacovsku. – 47: 189–190.
PAVLÍČEK V.: Písmenkový živec od Žáru u Nových Hradů. [Graphic pegmatite from Žár near Nové Hrady, Southern Bohemia]. – 49: 7–8.
PAVLÍČEK V.: Revize hald branišovsko-dudínského rudního revíru. [Die Nachprüfung der Halden im Erzrevier von Dudín). – 16: 151–152.
PAVLÍČEK V.: Revize vybraných mineralogických lokalit Pelhřimovska. [Eine Revision einiger bedeutenderen mineralogischen Fundorte in der Gegend von Pelhřimov]. – 15: 167–174.
PAVLÍČEK V.: Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor. – 47: 58.
PAVLÍČEK V.: Výskyt zkamenělého dřeva u Rankova sz. od Trhových Svin. [Das Vorkommen vom verquarzten Holz bei Rankov nordwestlich von Trhové Sviny]. – 15: 216.
PAVLÍČEK V.: Výskyty nerostů v okolí Trhových Svin. [The occurrence of minerals in the environs of Trhové Sviny]. – 18: 63–70.
PAVLÍČEK V.: Zaniklá lokalita wavellitu u Černovic. [Erschöpfte Lokalität von Wavellit bei Černovice]. – 18: 116.
PETÁKOVÁ Z., RAJLICH P. & STEJSKAL M.: Příspěvek k poznání chemického složení jihočeských grafitů. [Contribution to understanding of graphite from Southern Bohemia]. – 48: 27–31.
PETÁKOVÁ Z., ŠARBACH M., MAŠEK D. & POŇAVIČ M.: Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice. [Present possibilities of graphite raw material field sampling in the Czech Republic]. – 49: 9–12.
PRIMAS M. & SKÁLA R.: Distribuce těžkých minerálů ve vltavínonosných sedimentech jižních Čech. [Heavy minerals distribution in moldavite-bearing sediments of South Bohemia]. – 30/suppl. 1: 72–84.
PROCHÁZKA V. & HAVLÍČEK J.: Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor. [Plagioclase cumulate and chromite in the conglomerate from Stříbrné Hory]. – 49: 17–20.
PROCHÁZKA V. & RAJLICH P.: Stopové prvky v některých mramorech z jižních a středních Čech: nové analýzy celkových hornin a rozpustných podílů. [Trace elements in some marbles from southern and central Bohemia: new analyses of whole rocks and soluble fractions]. – 50: 13–19.
PROCHÁZKA V., MACHOVIČ V. & RAJLICH P.: Orientované inkluze sillimanitu v křemenu v granitech melechovského masívu. [Oriented sillimannite inclusions in quartz from granites of the Melechov massif]. – 48: 45–48.
PROCHÁZKA V., MATĚJKA D. & CHLUPÁČOVÁ M.: Uranem bohatý granit s ryzím bismutem z lokality Třebíčko (Benešov nad Černou). [Uranium-rich granite with elementary bismuth from Třebíčko (Benešov nad Černou)]. – 50: 176–177.
PROCHÁZKA V., RAJLICH P., VACULOVIČ T., KORBELOVÁ Z. & TROJEK T.: Prekambrické stáří systému Th-U-Pb v titanitu v pegmatitu z lomu Vepice. [Precambrian age of the Th-U-Pb system in titanite from pegmatite, Vepice quarry]. – 50: 59–65.
PROCHÁZKA V.: Diskuse interpretace izotopů Sr a Nd v moldanubických amfibolitech a mramorech. – 48: 49–50.
PROCHÁZKA V.: Jehlicovité uzavřeniny sillimanitu a apatitu v křemeni v některých granitech. [Acicular inclusions of sillimanite and apatite in quartz in some granites]. – 49: 13–15.
PROCHÁZKA V.: Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity. [Monazite in some rocks of Moldanubicum and Central Moldanubian pluton and effects of its radioactivity]. – 48: 33–34.
PROCHÁZKA V.: Složení moldanubických mramorů – významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny. [Die Zusammensetzung der moldanubischen Marmore als ein wichtiges Argument für das präkambrische Alter der Bunten Serie]. – 47: 27–38.
PROCHÁZKA V.: Výsledky pokusného výpalu granitoidní horniny ze Sudoměřic u Tábora: od geochronologie k historické keramice. [Results of experimental heating of a granitoid from Sudoměřice at Tábor: from geochronology to historical ceramics]. – 50: 21–25.
PTÁČEK P. & RAJLICH P.: Nález galenitu v křemité žilovině u Rožmberka. [Find of the Pb mineralization in the gangue quartz near Rožmberk (South Bohemia)]. – 50: 50.
RAJLICH P. & KOZIELOVÁ E.: Vysokoteplotní tavení ve smykových zónách Blanského lesa. – 48: 44.
RAJLICH P. & KŘÍŽ D.: Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově. [Another find of the miarolitic pegmatite in Kovářov, Písek region, Southern Bohemia, Moldanubian]. – 49: 29–34.
RAJLICH P. & PAVLÍČEK V.: Granát magnetitový kvarcit z Hrádku u Olešnice. [Garnet magnetite quartzite from Hrádek near Olešnice]. – 49: 104.
RAJLICH P. & STEJSKAL M.: Chabazit z Černé v Pošumaví. [Chabazite from the Černá v Pošumaví (Southern Bohemia)]. – 45: 25–28.
RAJLICH P. & STEJSKAL M.: Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy. [Recrystallized pseudotachylites from the localities Malenice near Vimperk and Chrášťany near Benešov (Prague region)]. – 46: 43–58.
RAJLICH P., DOLEŽAL P. & BROM Z.: Zlato z ložiska Rosia Montana (Rumunsko), nalezené ve Vodňanech, známé jako Křepické. [Gold from the Rosia Montana deposit (Roumania), found in 1927 in Vodňany town (Bohemia) known as Křepice gold]. – 49: 82.
RAJLICH P., KLOKOČNÍK J. & KOSTELECKÝ J.: Zpřesněná stavba Českého impaktního kráteru podle podrobného celosvětového modelu gravitačního pole Země EGM 08. [Refined structure of the Czech impact crater based on the detailed, global gravitational Earth's model EGM 08]. – 49: 21–28.
RAJLICH P., MĚŠŤAN J. & BENEŠ V.: Mladší – podeformační monazit v píseckých pegmatitech. [Younger posttectonic monazite in the Písek pegmatite]. – 50: 26.
RAJLICH P., PROCHÁZKA V., PAVLÍČEK V., KORBELOVÁ Z. & NIŽŇANSKÝ D.: Granát magnetitový kvarcit (takonit) z Hrádku u Olešnice. [Garnet magnetite quartzite (taconite) from Hrádek near Olešnice]. – 50: 41–49.
RAJLICH P., PTÁČEK P. & VLÁSEK M.: Posloupnost šokového křemene, berylu, muskovitu a biotitu v beryl-kolumbitovém pegmatitu Šejby. [Succession of the shocked quartz, beryl, muscovite and biotite in the beryl-columbite pegmatite Šejby]. – 50: 66.
RAJLICH P.: Cordierit také projevem pozdně impaktní hydrotermální fáze? – 48: 64.
RAJLICH P.: Český kráter. – 47/suppl.: 1–114.
RAJLICH P.: Český kráter; sporné body s deskově tektonickým názorem na vznik geologického základu Čech. [Czech crater; points of controversy with the plate tectonic interpretation of the origin of the geological foundation of the Bohemian Massif]. – 50: 27–40.
RAJLICH P.: Další nové lokality rutilů na Vltavotýnsku. [Further new finds of rutiles in the Týn nad Vltavou area]. – 49: 90.
RAJLICH P.: Deformační lamely v apatitu z Dobřejovic šokové? – 47: 148.
RAJLICH P.: Deformační lamely v píseckých berylech. – 47: 166.
RAJLICH P.: Granát sblížený s čočkami šokového křemene od Horní Stropnice. [Garnet converging to pods of the shocked quartz from the vicinity of Horní Stropnice]. – 49: 100.
RAJLICH P.: Křišťál, záhněda a růženín s šokovými lamelami, v Moldanubiku, také projevy ultrazvuku? – 48: 14.
RAJLICH P.: Mladší biotitizace v horninách Moldanubika na příkladu muckovských orbikulárních žul. – 48: 18.
RAJLICH P.: Přetvořené turmalíny moldanubika. – 48: 57–58.
RAJLICH P.: Rekrystalizovaný pseudotachylit táborské „granátové“ skály. [Recrystallized pseudotachylite of the Tábor „garnet rock“]. – 45: 13–24.
RAJLICH P.: Rulové slepence v lomovém kameni v Týně nad Vltavou. – 48: 26.
RAJLICH P.: Růst mladšího křemene na štěpných plochách kopírujících deformační lamely PDF šokových křemenů Čech. – 46: 184.
RAJLICH P.: Sillimanit v paragenezi s biotitem na puklinách prachatického granulitu. – 48: 32.
RAJLICH P.: Šokové (ozvučené) křemeny z pegmatitu Šejby v Novohradských horách. [Shocked (ultrasound affected) quartz from the Šejby pegmatite (Novohradské Mts.)]. – 50: 58.
RAJLICH P.: Velké podeformační krystaly zirkonu z granulitu Plešovic. – 47: 136.
RAJLICH P.: Vícestupňovitý vývoj kavitačních lamel v šokových křišťálech Českobudějovicka. [Multistage development of the ultrasonic cavitation lamellae in the shocked rock crystal quartz from surroundings of České Budějovice]. – 49: 86.
RAJLICH P.: Výskyt a vlastnosti šokových křemenů Českého masivu. [Occurrence and properties of the shocked quartz in the Bohemian Massif]. – 47: 39–47.
RAJLICH P.: Výskyt antofylitu v zářezu budované dálnice u Sudoměřic. – 46: 33.
RAJLICH P.: Výskyt ilmenitu u Týna nad Vltavou. – 46: 24.
RAJLICH P.: Výskyt turmalínu u Senožat u Bechyně. – 46: 188.
RAJLICH P.: Vznik skalní mís z hlediska pozorování v tropických lateritových oblastech. [Origin of the weathering pits from the point of view of the observations in the tropical laterite terrains]. – 49: 96.
RENÉ M. & HÁJEK P.: Petrografie a geochemie granitoidů masivu Strážný (Finsterau Granit). [Petrography and geochemistry of granitoides of the Strážný (Finsterau granite body)]. – 50: 51–57.
RENÉ M.: Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu. [Petrography and geochemistry of granites of the Lipno granite body]. – 49: 35–41.
RENÉ M.: Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně. [Petrography and geochemistry of muscovite orthogneiss from the Čavyně area]. – 48: 51–55.
RENÉ M.: Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň. [Petrology of amphibolites of the Okrouhlá Radouň uranium deposit]. – 47: 49–57.
RENÉ M.: Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň. [Petrology of paragneisses of the Okrouhlá Radouň uranium deposit]. – 46: 25–32.
SZTACHO P.: Nerosty erlanů z okolí Humpolce. [Minerals from erlans in the Humpolec district]. – 19/suppl.: 90–98.
ŠALANSKÝ K.: Aeromagnetické profily ve větších výškách z oblastí Blanského lesa. [Aeromagnetische Profile in höheren Lagen des Gebirges Blanský les]. – 9: 1–4.
ŠALANSKÝ K.: Přehled geofyzikálních výzkumů v jižních Čechách. [Übersicht der geophysikalischen Erforschung Südböhmens]. – 7: 53–66.
ŠARBACH M.: Manganatý zoisit z dolu Český Krumlov. [Mn-zoisite from mine of Český Krumlov]. – 22: 105–107.
ŠARBACH M.: Molybdenit z kalcitického mramoru od Bližné na Šumavě. [Molybdenite from the calcitic marble at Bližná in the Šumava Mts.]. – 25: 69–70.
ŠARBACH M.: Nová lokalita brucitu v jižních Čechách. [New locality of brucite in Southern Bohemia]. – 24: 72.
ŠEVČÍK J.: Výsledky průzkumných prací na lokalitě Besednice. [The results of exploration work on Besednice locality]. – 30/suppl.1: 85–91.
TICHÝ L.: Jihočeský grafit. – 46: 59–68.
TICHÝ L.: Příspěvek k poznání předmetamorfní povahy jihočeských grafitonosných struktur. [Beitrag zur Erkenntnis des Charakters von den graphitführenden Strukturen in Südböhmen vor der Metamorphose]. – 19: 77–86.
TICHÝ L.: Surovinová základna jihočeských grafitů. [Die Rohstoffbasis der südböhmischen Grafitvorkommen]. – 15: 151–166.
TRNKA M.: Vltavínonosné sedimenty na Moravě. [Moldavite-bearing sediments in Moravia]. – 30/suppl. 1: 92–100.
TŘEBÍN P. & KUBIŠTA M.: Nález korundu (safíru) ve Vyšším Brodě. [Find of sapphire in Vyšší Brod, Southern Bohemia]. – 49: 16.
VAMBEROVÁ O. & ŠEVČÍK J.: Výsledky statistického zpracování vltavínů z lokalit Bor, Hrdlořezy a Jakule. [The statistical evaluation of moldavites occurrences in the Bor, Hrdlořezy and Jakule localities]. – 30/suppl. 1: 106–124.
VIRT R.: Další nález vltavínu na Táborsku. [Another find of moldavite in the surroundings of Tábor]. – 49: 76.
VIRT R.: Mineralogická revize lokality krystalů křemene Košín u Tábora. [Mineralogical revision of the Košín near Tábor locality of the crystallized quartz]. – 50: 12.
VIRT R.: Mineralogicky zajímavý pegmatit u obce Řípec. [Der Fund des mineralogisch interessanten Pegmatits bei der Gemeinde Řípec]. – 31: 126–127.
VIRT R.: Nová lokalita rutilu v okrese Tábor. – 47: 126.
VIRT R.: Nové nálezy rutilu a vltavínu u Týna nad Vltavou a Protivína. – 47: 116.
VIRT R.: Nový nález rutilu ve Veselí nad Lužnicí. [New occurrence of rutile in the Veselí nad Lužnicí]. – 48: 56.
VIRT R.: Ojedinělé nálezy rutilů na jihočeských vltavínových lokalitách. [Isolated finds of rutile in the Southern Bohemian moldavite strewn fields]. – 49: 42.
VIRT R.: Revize lokalit vltavínů Lhotka v Nových Hradech a Podeřiště. [Revision of the moldavite localities Lhotka near Nové Hrady and Podeřiště]. – 49: 50.
VIRT R.: Vltavíny, rutil, andaluzit a křišťál z lokality Hněvkovice. [Moldavites, rutile, andalusite and rock crystal from Hněvkovice near Týn nad Vltavou locality]. – 50: 20.
VÍTEK J.: Periglaciální formy na Kaplicku v jižních Čechách. [Periglaziale Formen in der Gegend von Kaplice in Südböhmen]. – 9: 48–55.
VLČEK V.: Geologický profil údolím Římovské přehrady. – 46: 35–42.
VOTÝPKA J.: Geneze a klasifikace granitového reliéfu masívu Plechého. [Zur Entwicklung und Reliefklassifikation des Granitmassives von Plechý (Plöckenstein)]. – 21/suppl.: 2–67.
VOTÝPKA J.: Morfologie zlomové linie mezi Českým Rudolcem a Brandlínem. [Morphologie der zwischen den Orten Český Rudolec und Brandlín liegenden Bruchlinie]. – 7: 1–8.
VOTÝPKA J.: Vliv puklinového systému podloží na směr toku Vydry. [Einfluss des Spaltensystems der Unterlage auf die Richtung des Laufes des Flusses Vydra]. – 12: 11–17.
VRÁNEK J.: Křemenná žíla od Velkého Ratmírova na Jindřichohradecku. – 36/1: 68.
WELSER P. & BEZUŠKO P.: Mineralogická a petrografická charakteristika metamorfitů odkrytých lomem poblíž Chvalšovic u Volyně. [Mineralogy and petrography of metamorphic rocks from the quarry near Chvalšovice in the vicinity of Volyně (Moldanubian, Southern Bohemia)]. – 40: 7–14.
WELSER P. & PLECER V.: Zajímavé výskyty křemenných žil v okolí Hrušovy Lhoty u Soběslavi. [Interesting occurrences of quartz dikes in the environs of Hrušova Lhota near Soběslav]. – 38: 27–30.
WELSER P. & ZIKEŠ J.: Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů. [Zeolites from the locality Rejta near Trhové Sviny (Moldanubian, Southern Bohemia)]. – 47: 59–64.
WELSER P., UHER A. & PAVLÍČEK V.: Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže. [Contribution to the knowledge of mineralogy of the locality Mříč near Křemže]. – 44: 5–10.
WELSER P., ZIKEŠ J. & SMUTNÝ Z.: Příspěvek k výskytu goethitu v Křemžské kotlině. [Contribution to occurrence of goethite in Křemže basin]. – 48: 65–68.
WELSER P.: Ilmenit z Dlouhé Lhoty u Tábora. [Ilmenite from Dlouhá Lhota near Tábor]. – 46: 7–10.
WELSER P.: Mineralogický výzkum anomální akumulace Mg-chloritu v metamorfitech z lomu nedaleko Vidova u Českých Budějovic. [The mineralogical investigation of anomalous accumulation of Mg-chlorite in the metamorphic rocks from the quarry in the vicinity of Vidov near České Budějovice]. – 38: 19–26.
WELSER P.: Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi. [Mineralogy and petrography of the pegmatites from Nákří near Zliv (Moldanubian, Southern Bohemia)]. – 43: 5–10.
WELSER P.: Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou. [Mineralogy and petrography of the pegmatites from Slavětice in the vicinity of Týn nad Vltavou (Moldanubian, South Bohemia)]. – 42: 17–24.
WELSER P.: Minerály kaplické jednotky v okolí Moravice u Frymburka. [Minerals of the Kaplice unit in the Moravice near Frymburk environs (Moldanubian, Southern Bohemia)]. – 41: 5–14.
WELSER P.: Minerály muskovit-biotitických pararul u Omlenic a Malého Stradova na Kaplicku. [The minerals of muscovite-biotite paragneisses from Omlenice and Malý Stradov on the Kaplice area]. – 36/1: 5–10.
WELSER P.: Nerosty z lomu nedaleko Malenic u Volyně. [The minerals from the quarry near Malenice in the vicinity of Volyně]. – 39: 21–24.
WELSER P.: Nové nálezy nerostů z lomu u Rudolfova. [Neue Mineralienfunde aus dem Steinbruch bei Rudolfov]. – 22: 92.
WELSER P.: Příspěvek k poznání mineralogie a petrografie pegmatitů z lomu nedaleko Rudolfova u Č. Budějovic. [Contribution to knowledge mineralogy and petrography of pegmatites from the quarry near Rudolfov near Č. Budějovice]. – 35: 21–34.
WELSER P.: Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika. [Pseudomorphoses of muscovite und ripidolite after cordierite from the Kaplice Unit Area (Moldanubian, Southern Bohemia)]. – 45: 7–12.
WELSER P.: Výskyty krystalů křemene ve vltavínonosných vrábečských vrstvách. [The occurrences of quartz crystals in moldavite-bearing Vrábče Member]. – 39: 25–28.
WELSER P.: Výskyty kyanitu v chýnovské jednotce moldanubika. [The occurrences of kyanite in the Chýnov Unit (Moldanubian, Southern Bohemia)]. – 46: 11–16.
ZIKEŠ J. & WELSER P.: Příspěvek k výskytu „amazonitu“ na lokalitě Ptáčkovna u Písku. [Contribution to occurrence of „amazonite“ from the locality Ptáčkovna near Písek (Southern Bohemia)]. – 48: 59–63.
ZIKEŠ J. & WELSER P.: Výskyt hexahydritu a halloysitu (metahalloysitu) v Bližné na Českokrumlovsku. [Occurrence of hexahydrite and halloysite (metahalloysite) in Bližná, SW of Český Krumlov]. – 48: 69–73.
ZIKEŠ J., WELSER P. & JIRÁSEK J.: Výskyty goethitu v Křemžské kotlině. [The occurrences of goethite from the Křemže basin]. – 47: 193–196.
ZIKEŠ J.: Amfiboly z lomu Vápenný vrch u Černé v Pošumaví. – 46: 69–74.
 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

16.4.2024

Obraz Jana Žižky v jihočeských pověstech (Jan Šimánek)

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
20.4.2024

Mezinárodní den památek 2024

České Budějovice
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova