Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Recenze

Autor recenze je uveden v hranaté závorce na konci citace recenzovaného díla.
 
ADAMOVSKÁ D. & ADAMOVSKÝ A.: Vývoj poznání vltavínů. Druhé období (1915–1939). – Rozpravy Pedagogické fakulty v Čes. Budějovicích, řada přírodních věd, č. 3, České Budějovice 1967, 55 stran. – 8: 17. [S. CHÁBERA]
ADAMOVSKÁ D. & ADAMOVSKÝ A.: Vývoj poznání vltavínů. Třetí období (1940–1958). – Rozpravy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, řada přírodních věd, č. 7, České Budějovice 1958, 53 stran. – 9: 76. [S. CHÁBERA]
ADAMOVSKÁ D.: Vývoj poznání vltavínů. První období (1787–1914). – Rozpravy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, řada přírodních věd, č. 1, České Budějovice 1965, 35 stran. – 7: 52. [S. CHÁBERA]
BENEŠ K., HOLUBEC J., SURŇAKOVÁ R. & ZEMAN J.: Geologická stavba šumavského moldanubika. – Rozpravy Čsl. akademie věd, řada matematických a přírodních věd, roč. 93, seš. 7, 67 stran. Praha 1983, brož. 17,- Kčs. – 25: 68. [S. CHÁBERA]
BOUŠKA V. & JOHAN Z.: New data on písekite. – Lithos 5: 93–103 (1972). – 13: 86. [J. MACHART]
Das Mühlviertel. Natur – Kultur – Leben. Oberösterreichische Landesausstellung 1988. Land Oberösterreich, Amt. der OÖ Landesregierung, Abt. Kultur. Katalog (419 stran), Beiträge (484 stran). – 29: 35. [K. HUDEC]
DEMEK J., CHÁBERA S., NEKOVÁŘ F. & MUNZAR J. (eds): Geografie ve škole a v praxi. Vydala ČSAV, Geografický ústav Brno, 1972, 233 stran. – 13: 86. [L. KOLAŘÍK]
Exkurse do jihočeské části moldanubika. Čs. společnost pro mineralogii a geologii při ČSAV, odborná skupina Krystalinikum. Přírodovědecká fakulta Karlovy universty, Praha 1977. 26 stran. – 17: 48. [S. CHÁBERA]
FEDIUK F., ŘEPA J., SUK M. & ŠRÁMEK J.: Geologicko-vodácká exkurze po dolní Lužnici. Ústav geologických věd Karlovy univerzity, Praha 1973, 23 stran. – 13: 68. [S. CHÁBERA]
Geografie a výzkum životního prostředí. (Edit.: J. DEMEK, S. CHÁBERA, F. NEKOVÁŘ & J. MUNZAR). Vydala ČSAV, Geografický ústav Brno, 1972, 80 stran. – 13: 99. [L. KOLAŘÍK]
HOLUB J.: Taxonomic and floristic progress on the Czechoslovak flora and the contribution of Czechoslovak authors to knowledge of the European flora (1961–1972). – Mem. Soc. Brot., Coimbra, 24: 173–352, 1974. – 14: 206. [S. KUČERA]
CHÁB J. & SOUČEK J.: Geologicko-petrografická exkurze (střední, jižní a západní Čechy). – Ústav geologických věd Karlovy univerzity, Praha 1973, 77 stran (rotaprint). – 15: 132. [S. CHÁBERA]
CHÁBERA S. (ed.): Geografické exkurze po jižních Čechách. – Vydala Česká společnost zeměpisná a Geografický ústav ČSAV v Brně, 1972, 84 stran. – 13: 68. [L. KOLAŘÍK]
CHÁBERA S. a spolupracovníci: Výběr z geografické bibliografie Jihočeské oblasti. I. díl. Fyzický zeměpis (1819–1970). – Vydala Krajská lidová knihovna v Čes. Budějovicích, 1970, 133 stran. – 12: 58. [S. VOJTĚCH]
CHÁBERA S. et al.: Neživá příroda. – 26: 100. [V. PAVLÍČEK]
CHÁBERA S., NEKOVÁŘ F., KUČERA S. & OŠMERA S.: Přírodní poměry Novohradských hor a jejich podhůří. – Rozpravy pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, řada přírodních věd, č. 10, 1972, 108 stran. – 13: 68. [S. VOJTĚCH]
CHÁBERA S.: Biobibliografie jihočeských přírodovědců. 1. Geologie a příbuzné vědy. – Krajská knihovna v Českých Budějovicích, 1972, 91 stran. – 13: 32. [S. VOJTĚCH]
CHÁBERA S.: Geologické zajímavosti jižních Čech (Jihočeská vlastivěda řada B]. – 24: 22. [J. MACHART]
CHÁBERA S.: Chemismus matečních hornin zemědělských půd v jižních Čechách. – Rozpravy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, řada přírodních věd, č. 9, 1970, 99 stran. – 10: 120. [S. VOJTĚCH]
CHÁBERA S.: Chýnovská jeskyně na Táborsku. – Turistický průvodce vydaný odborem kultury ONV v Táboře 1970, 24 stran. – 11: 68. [S. VOJTĚCH]
CHÁBERA S.: Komplexní zhodnocení jihočeských půdotvorných hornin a jejich zvětralin. – 22: 32. [E. KOČÁREK]
CHÁBERA S.: Mineralogicko-geologická bibliografie Jihočeského kraje 1783–1985. – 29: 31. [E. KOČÁREK]
CHÁBERA S.: Soupis mineralogicko-geologické literatury v jihočeské oblasti, díl V. – 1974–1980 a dodatky 1945–1973. – 23: 72. [V. NOVÁK]
CHÁBERA S.: Soupis mineralogicko-geologické literatury jihočeské oblasti. I. díl (1945–1968) a II. díl (1783–1944). – Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích 1969, 226 stran. – 11: 28. [S. VOJTĚCH]
CHÁN V. (ed.): Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. – Příroda, Praha, 16: 1–284. – 41: 92–94. [J. NESVADBOVÁ & J. SOFRON]
Jindřich Kučera a Bělčice. – Účelový tisk MNV v Bělčicích k odhalení pamětní desky a výstavě životního díla českého učitele a mykologa J. Kučery. – 10: 120 [redakce]
JUNGBLUTH J. H., COOMANS H. E. & GROHS H.: Bibliografie perlorodky říční. – 26: 92. [V. DYK]
KLIMESCH J.: Die Schmetterlinge Oberösterreichs. Teil 6. Microlepidoptera. Vyd. Entomologische Arbeitsgemeinschaft am O. Ö. Landesmuseum zu Linz – red. KUSDAS K., REICHL E. R., 332 pp. Linz 1990. – 32: 90. [K. SPITZER]
KLUZÁK Z., SMOTLACHA M., ERHART J. & ERHARTOVÁ M.: Poznáváme houby. – 26: 59–60. [F. KOTLABA]
KLUZÁK Z.: Houbařův rok. Vydalo Nakladatelství Jihočeských tiskáren v Českých Budějovicích 1991; 111 stran, 64 barev. vyobrazení, cena 42 Kčs. – 32: 48. [F. KOTLABA]
KOČÁREK E. & TRDLIČKA Z.: Geologický průvodce po širším okolí Strakonic. – Nakladatelství České Budějovice 1964, 93 stran – účelový náklad ONV Strakonice. – 5: 71. [S. CHÁBERA]
KOČÁREK E. & TRDLIČKA Z.: Jan Vratislav Želízko, geolog a spisovatel. – Vydala školská a kulturní komise MěNV, Osvětová beseda a muzeum ve Volyni ve spolupráci s okresní komisí cestovního ruchu ve Strakonicích 1970, 32 stran. – 12: 58. [S. CHÁBERA]
KOLÁŘOVÁ M.: Minerální vody Středočeského a Jihočeského kraje. – 20: 8. [S. CHÁBERA]
Kolektiv: Kovářovsko – průvodce oblastí s naučnou stezkou. – 30: 90. [S. CHÁBERA]
Kolektiv: Vlastivěda Táborska. II. díl. Botanika, zemědělské a lesní hospodářství, chráněná území. – Vydalo okresní pedagogické středisko odboru školství v Táboře v roce 1972, 69 stran. – 14: 68. [S. CHÁBERA]
KOPECKÝ A.: Neotektonický vývoj a stavba šumavské horské soustavy. – 26: 18. [S. CHÁBERA]
KUSDAS K. & REICHL E. R. (eds): Die Schmetterlinge Oberösterreichs. I. – 226 stran, II. – 262 stran. Vyd. Landesmuseum Linz, 1973, 1974. – 17: 66. [K. SPITZER]
Literatura: J. DEMEK: Formy zvětrávání a odnosu granodioritu v Novohradských horách. – Zprávy Geografického ústavu ČSAV, Opava, č. 9 (138-B), roč. 1964, str. 6–15, a J. J. KOUSAL: K morfometrické charakteristice Novohradských hor. – Zprávy Geografického ústavu ČSAV, Opava, č. 10 (139-B), roč. 1964, str. 1–8. – 7: 66. [S. CHÁBERA]
Morion, Minerál, Bulletin České geologické společnosti – Nové mineralogické časopisy. – 33: 79. [V. NOVÁK]
NAUŠ B., NOVOTNÁ H. & ZÁVODSKÝ A.: Průvodce naučnou stezkou „Sudslavický okruh“. – 18: 94. [S. CHÁBERA]
NEKOVÁŘ F.: Některé zvláštnosti Jihočeského klimatu. I. část. – Rozpravy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, řada přírodních věd., č. 2, České Budějovice 1966, 55 stran. – 7: 52. [S. CHÁBERA]
NEKOVÁŘ F.: Některé zvláštnosti jihočeského klimatu. II. část. – Rozpravy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, řada přírodních věd, č. 5, České Budějovice 1967, 45 stran. – 8: 96. [S. CHÁBERA]
NEUHÄUSLOVÁ Z. a KOLBEK J. (eds): Seznam vyšších rostlin, mechorostů a lišejníků střední Evropy užitých v bance geobotanických dat BÚ ČSAV. Josef DOSTÁL: Seznam cévnatých rostlin květeny československé. – 25: 29–31. [S. KUČERA]
PLETÁNEK Z. & SUK M.: Poznámky ke stratigrafii a stavbě jihočeského moldanubika. – Výzkumné práce Ústředního ústavu geologického, 9ú, ÚÚG Praha 1976, 28 stran. – 15: 217–218. [S. CHÁBERA]
ROST R.: Vltavíny a tektity. – ČSAV, 13. svazek Cesta k vědění, 1972, 244 stran. – 13: 62. [S. CHÁBERA]
ROZKOŠNÝ R.: Bibliography of Diptera in Czechoslovakia 1858–1965. Taxonomy and Faunistics. – Vydala Universita J. E. Purkyně v Brně v edici Folia Monographica, 1971, 240 stran + 4 fotografické tabule. – 13: 14. [S. OŠMERA]
Sborník Oblastního muzea v Písku 1. – Vydalo Oblastní muzeum v Písku 1970, 24 stran. – 11: 68. [redakce]
Sborník Příroda Blat a Táborska 1987. – Vydal OV Socialistické akademie v Soběslavi, 96 stran + obrazové přílohy. – 11: 27–28. [redakce]
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 5. – 1964. – Uspořádali E. ŠIMEK & V. ZELENÝ, vydalo Vlastivědné muzeum Podblanicka, 1964, 214 stran – 5: 35. [redakce]
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 6. – 1965. – Uspořádali E. ŠIMEK a V. ZELENÝ. Vydalo Vlastivědné muzeum Podblanicka na Jemništi, 219 stran. – 6: 35–36. [redakce]
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, Benešov, ročník 16 (1975). – 15: 93. [V. CHÁN]
Sborník Západočeského muzea v Plzni – Příroda, sv. 8 (1973). – 14: 132. [S. KUČERA]
SLABA R.: Cesta drahokamů. (Přírodní naučná stezka). – Písek 1968, 36 stran (formát A6). – 10: 48. [S. CHÁBERA]
SOFRON J.: Bibliografie Šumavy 1945–1967. – Vydala KSSPPOP v Plzni a Českých Budějovicích a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 1969, 192 (formát A4), foto-ofset. – 10: 47. [J. KOHOUTEK]
SUK M. a kolektiv: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, 22–243, Bernartice. Ústřední ústav geologický, Praha 1975. 54 stran. – 17: 102. [S. CHÁBERA]
SUK M., ZOUBEK J. et al.: Nové poznatky z geologie prekambria Českého masivu. – Výzkumné práce Ústředního ústavu geologického, 4ú, ÚÚG Praha, 1974, 32 stran. – 15: 150. [S. CHÁBERA]
SUK M.: Průvodce ke geologické exkurzi do moldanubika. – Československá společnost pro mineralogii a geologii, oborová skupina „Krystalinikum“, Praha 1975, 17 stran – 15: 10. [S. CHÁBERA]
ŠULA B. & SKUTIL J.: Filip Kovář (1863–1925). – Vydalo muzeum a galerie Žďárská, 1964, 20 stran – 5: 35. [redakce]
ŠVEC R., NEKOVÁŘ F. & VOJTĚCH S.: Zeměpisný obraz Jihočeského kraje. Přírodní poměry I. – Rozpravy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, řada přírodních věd, č. 4, České Budějovice 1967, 67 stran. – 8: 95–96. [S. CHÁBERA]
ŠVEC R., NEKOVÁŘ F. & VOJTĚCH S.: Zeměpisný obraz Jihočeského kraje. Přírodní poměry II. – Rozpravy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, řada přírodních věd, č. 6, České Budějovice 1967, 123 stran. – 9: 76. [S. CHÁBERA]
ŠVEC R., NEKOVÁŘ F. & VOJTĚCH S.: Zeměpisný obraz Jihočeského kraje. Přírodní poměry III. – Rozpravy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, řada přírodních věd, č. 6, České Budějovice 1967, 123 stran. – 9: 76. [S. CHÁBERA]
VANĚČEK J.: Květena Horažďovicka. – Vydalo Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni v roce 1969, 272 stran. – 11: 67–68. [S. KUČERA]
VANSA M.: Botanická bibliografie jižních Čech III. Období 1967–1979 a doplňky. – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Přírodní vědy, 1983, 79 stran, náklad 400 výtisků, cena výtisku 25 Kčs. – 26: 35–36. [S. KUČERA]
VAVRUŠKA F.: Podnebí Českých Budějovic. – 30: 46. [S. CHÁBERA]
Vlastivěda Táborská. I. díl. Zeměpisný přehled, geologie a mineralogie. – Vydalo Okresní pedagogické středisko odboru školství v Táboře. Tábor 1969, 112 stran. – 10: 47–48. [S. CHÁBERA]
VODÁK L. & FRANCL V.: Jezerní slať. – Vydal okresní archiv státní ochrany přírody v Prachaticích v r. 1970, 24 stran. – 11: 27. [S. KUČERA]
Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000. Vydal Ústřední ústav geologický, Praha, 1976–77. – 19: 16. [S. CHÁBERA]
Zpravodaj Chráněné krajinné oblasti Šumava č. 4. – Krajská střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích a v Plzni 1967, 44 stran. – 7: 52. [S. CHÁBERA]
 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Sobota)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Neděle)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

10.6.2023

Válka a vojenství v době Jana Žižky

Památník Jana Žižky z Trocnova a Archeoskanzen Trocnov (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
16.6.2023

Trocnovské divadelní slavnosti 2023 (Na správné adrese)

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
28.7.2023

Trocnovské divadelní slavnosti 2023 (Když se zhasne)

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova