Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Recenze

Autor recenze je uveden v hranaté závorce na konci citace recenzovaného díla.
 
ADAMOVSKÁ D. & ADAMOVSKÝ A.: Vývoj poznání vltavínů. Druhé období (1915–1939). – Rozpravy Pedagogické fakulty v Čes. Budějovicích, řada přírodních věd, č. 3, České Budějovice 1967, 55 stran. – 8: 17. [S. CHÁBERA]
ADAMOVSKÁ D. & ADAMOVSKÝ A.: Vývoj poznání vltavínů. Třetí období (1940–1958). – Rozpravy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, řada přírodních věd, č. 7, České Budějovice 1958, 53 stran. – 9: 76. [S. CHÁBERA]
ADAMOVSKÁ D.: Vývoj poznání vltavínů. První období (1787–1914). – Rozpravy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, řada přírodních věd, č. 1, České Budějovice 1965, 35 stran. – 7: 52. [S. CHÁBERA]
BENEŠ K., HOLUBEC J., SURŇAKOVÁ R. & ZEMAN J.: Geologická stavba šumavského moldanubika. – Rozpravy Čsl. akademie věd, řada matematických a přírodních věd, roč. 93, seš. 7, 67 stran. Praha 1983, brož. 17,- Kčs. – 25: 68. [S. CHÁBERA]
BOUŠKA V. & JOHAN Z.: New data on písekite. – Lithos 5: 93–103 (1972). – 13: 86. [J. MACHART]
Das Mühlviertel. Natur – Kultur – Leben. Oberösterreichische Landesausstellung 1988. Land Oberösterreich, Amt. der OÖ Landesregierung, Abt. Kultur. Katalog (419 stran), Beiträge (484 stran). – 29: 35. [K. HUDEC]
DEMEK J., CHÁBERA S., NEKOVÁŘ F. & MUNZAR J. (eds): Geografie ve škole a v praxi. Vydala ČSAV, Geografický ústav Brno, 1972, 233 stran. – 13: 86. [L. KOLAŘÍK]
Exkurse do jihočeské části moldanubika. Čs. společnost pro mineralogii a geologii při ČSAV, odborná skupina Krystalinikum. Přírodovědecká fakulta Karlovy universty, Praha 1977. 26 stran. – 17: 48. [S. CHÁBERA]
FEDIUK F., ŘEPA J., SUK M. & ŠRÁMEK J.: Geologicko-vodácká exkurze po dolní Lužnici. Ústav geologických věd Karlovy univerzity, Praha 1973, 23 stran. – 13: 68. [S. CHÁBERA]
Geografie a výzkum životního prostředí. (Edit.: J. DEMEK, S. CHÁBERA, F. NEKOVÁŘ & J. MUNZAR). Vydala ČSAV, Geografický ústav Brno, 1972, 80 stran. – 13: 99. [L. KOLAŘÍK]
HOLUB J.: Taxonomic and floristic progress on the Czechoslovak flora and the contribution of Czechoslovak authors to knowledge of the European flora (1961–1972). – Mem. Soc. Brot., Coimbra, 24: 173–352, 1974. – 14: 206. [S. KUČERA]
CHÁB J. & SOUČEK J.: Geologicko-petrografická exkurze (střední, jižní a západní Čechy). – Ústav geologických věd Karlovy univerzity, Praha 1973, 77 stran (rotaprint). – 15: 132. [S. CHÁBERA]
CHÁBERA S. (ed.): Geografické exkurze po jižních Čechách. – Vydala Česká společnost zeměpisná a Geografický ústav ČSAV v Brně, 1972, 84 stran. – 13: 68. [L. KOLAŘÍK]
CHÁBERA S. a spolupracovníci: Výběr z geografické bibliografie Jihočeské oblasti. I. díl. Fyzický zeměpis (1819–1970). – Vydala Krajská lidová knihovna v Čes. Budějovicích, 1970, 133 stran. – 12: 58. [S. VOJTĚCH]
CHÁBERA S. et al.: Neživá příroda. – 26: 100. [V. PAVLÍČEK]
CHÁBERA S., NEKOVÁŘ F., KUČERA S. & OŠMERA S.: Přírodní poměry Novohradských hor a jejich podhůří. – Rozpravy pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, řada přírodních věd, č. 10, 1972, 108 stran. – 13: 68. [S. VOJTĚCH]
CHÁBERA S.: Biobibliografie jihočeských přírodovědců. 1. Geologie a příbuzné vědy. – Krajská knihovna v Českých Budějovicích, 1972, 91 stran. – 13: 32. [S. VOJTĚCH]
CHÁBERA S.: Geologické zajímavosti jižních Čech (Jihočeská vlastivěda řada B]. – 24: 22. [J. MACHART]
CHÁBERA S.: Chemismus matečních hornin zemědělských půd v jižních Čechách. – Rozpravy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, řada přírodních věd, č. 9, 1970, 99 stran. – 10: 120. [S. VOJTĚCH]
CHÁBERA S.: Chýnovská jeskyně na Táborsku. – Turistický průvodce vydaný odborem kultury ONV v Táboře 1970, 24 stran. – 11: 68. [S. VOJTĚCH]
CHÁBERA S.: Komplexní zhodnocení jihočeských půdotvorných hornin a jejich zvětralin. – 22: 32. [E. KOČÁREK]
CHÁBERA S.: Mineralogicko-geologická bibliografie Jihočeského kraje 1783–1985. – 29: 31. [E. KOČÁREK]
CHÁBERA S.: Soupis mineralogicko-geologické literatury v jihočeské oblasti, díl V. – 1974–1980 a dodatky 1945–1973. – 23: 72. [V. NOVÁK]
CHÁBERA S.: Soupis mineralogicko-geologické literatury jihočeské oblasti. I. díl (1945–1968) a II. díl (1783–1944). – Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích 1969, 226 stran. – 11: 28. [S. VOJTĚCH]
CHÁN V. (ed.): Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. – Příroda, Praha, 16: 1–284. – 41: 92–94. [J. NESVADBOVÁ & J. SOFRON]
Jindřich Kučera a Bělčice. – Účelový tisk MNV v Bělčicích k odhalení pamětní desky a výstavě životního díla českého učitele a mykologa J. Kučery. – 10: 120 [redakce]
JUNGBLUTH J. H., COOMANS H. E. & GROHS H.: Bibliografie perlorodky říční. – 26: 92. [V. DYK]
KLIMESCH J.: Die Schmetterlinge Oberösterreichs. Teil 6. Microlepidoptera. Vyd. Entomologische Arbeitsgemeinschaft am O. Ö. Landesmuseum zu Linz – red. KUSDAS K., REICHL E. R., 332 pp. Linz 1990. – 32: 90. [K. SPITZER]
KLUZÁK Z., SMOTLACHA M., ERHART J. & ERHARTOVÁ M.: Poznáváme houby. – 26: 59–60. [F. KOTLABA]
KLUZÁK Z.: Houbařův rok. Vydalo Nakladatelství Jihočeských tiskáren v Českých Budějovicích 1991; 111 stran, 64 barev. vyobrazení, cena 42 Kčs. – 32: 48. [F. KOTLABA]
KOČÁREK E. & TRDLIČKA Z.: Geologický průvodce po širším okolí Strakonic. – Nakladatelství České Budějovice 1964, 93 stran – účelový náklad ONV Strakonice. – 5: 71. [S. CHÁBERA]
KOČÁREK E. & TRDLIČKA Z.: Jan Vratislav Želízko, geolog a spisovatel. – Vydala školská a kulturní komise MěNV, Osvětová beseda a muzeum ve Volyni ve spolupráci s okresní komisí cestovního ruchu ve Strakonicích 1970, 32 stran. – 12: 58. [S. CHÁBERA]
KOLÁŘOVÁ M.: Minerální vody Středočeského a Jihočeského kraje. – 20: 8. [S. CHÁBERA]
Kolektiv: Kovářovsko – průvodce oblastí s naučnou stezkou. – 30: 90. [S. CHÁBERA]
Kolektiv: Vlastivěda Táborska. II. díl. Botanika, zemědělské a lesní hospodářství, chráněná území. – Vydalo okresní pedagogické středisko odboru školství v Táboře v roce 1972, 69 stran. – 14: 68. [S. CHÁBERA]
KOPECKÝ A.: Neotektonický vývoj a stavba šumavské horské soustavy. – 26: 18. [S. CHÁBERA]
KUSDAS K. & REICHL E. R. (eds): Die Schmetterlinge Oberösterreichs. I. – 226 stran, II. – 262 stran. Vyd. Landesmuseum Linz, 1973, 1974. – 17: 66. [K. SPITZER]
Literatura: J. DEMEK: Formy zvětrávání a odnosu granodioritu v Novohradských horách. – Zprávy Geografického ústavu ČSAV, Opava, č. 9 (138-B), roč. 1964, str. 6–15, a J. J. KOUSAL: K morfometrické charakteristice Novohradských hor. – Zprávy Geografického ústavu ČSAV, Opava, č. 10 (139-B), roč. 1964, str. 1–8. – 7: 66. [S. CHÁBERA]
Morion, Minerál, Bulletin České geologické společnosti – Nové mineralogické časopisy. – 33: 79. [V. NOVÁK]
NAUŠ B., NOVOTNÁ H. & ZÁVODSKÝ A.: Průvodce naučnou stezkou „Sudslavický okruh“. – 18: 94. [S. CHÁBERA]
NEKOVÁŘ F.: Některé zvláštnosti Jihočeského klimatu. I. část. – Rozpravy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, řada přírodních věd., č. 2, České Budějovice 1966, 55 stran. – 7: 52. [S. CHÁBERA]
NEKOVÁŘ F.: Některé zvláštnosti jihočeského klimatu. II. část. – Rozpravy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, řada přírodních věd, č. 5, České Budějovice 1967, 45 stran. – 8: 96. [S. CHÁBERA]
NEUHÄUSLOVÁ Z. a KOLBEK J. (eds): Seznam vyšších rostlin, mechorostů a lišejníků střední Evropy užitých v bance geobotanických dat BÚ ČSAV. Josef DOSTÁL: Seznam cévnatých rostlin květeny československé. – 25: 29–31. [S. KUČERA]
PLETÁNEK Z. & SUK M.: Poznámky ke stratigrafii a stavbě jihočeského moldanubika. – Výzkumné práce Ústředního ústavu geologického, 9ú, ÚÚG Praha 1976, 28 stran. – 15: 217–218. [S. CHÁBERA]
ROST R.: Vltavíny a tektity. – ČSAV, 13. svazek Cesta k vědění, 1972, 244 stran. – 13: 62. [S. CHÁBERA]
ROZKOŠNÝ R.: Bibliography of Diptera in Czechoslovakia 1858–1965. Taxonomy and Faunistics. – Vydala Universita J. E. Purkyně v Brně v edici Folia Monographica, 1971, 240 stran + 4 fotografické tabule. – 13: 14. [S. OŠMERA]
Sborník Oblastního muzea v Písku 1. – Vydalo Oblastní muzeum v Písku 1970, 24 stran. – 11: 68. [redakce]
Sborník Příroda Blat a Táborska 1987. – Vydal OV Socialistické akademie v Soběslavi, 96 stran + obrazové přílohy. – 11: 27–28. [redakce]
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 5. – 1964. – Uspořádali E. ŠIMEK & V. ZELENÝ, vydalo Vlastivědné muzeum Podblanicka, 1964, 214 stran – 5: 35. [redakce]
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 6. – 1965. – Uspořádali E. ŠIMEK a V. ZELENÝ. Vydalo Vlastivědné muzeum Podblanicka na Jemništi, 219 stran. – 6: 35–36. [redakce]
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, Benešov, ročník 16 (1975). – 15: 93. [V. CHÁN]
Sborník Západočeského muzea v Plzni – Příroda, sv. 8 (1973). – 14: 132. [S. KUČERA]
SLABA R.: Cesta drahokamů. (Přírodní naučná stezka). – Písek 1968, 36 stran (formát A6). – 10: 48. [S. CHÁBERA]
SOFRON J.: Bibliografie Šumavy 1945–1967. – Vydala KSSPPOP v Plzni a Českých Budějovicích a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 1969, 192 (formát A4), foto-ofset. – 10: 47. [J. KOHOUTEK]
SUK M. a kolektiv: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, 22–243, Bernartice. Ústřední ústav geologický, Praha 1975. 54 stran. – 17: 102. [S. CHÁBERA]
SUK M., ZOUBEK J. et al.: Nové poznatky z geologie prekambria Českého masivu. – Výzkumné práce Ústředního ústavu geologického, 4ú, ÚÚG Praha, 1974, 32 stran. – 15: 150. [S. CHÁBERA]
SUK M.: Průvodce ke geologické exkurzi do moldanubika. – Československá společnost pro mineralogii a geologii, oborová skupina „Krystalinikum“, Praha 1975, 17 stran – 15: 10. [S. CHÁBERA]
ŠULA B. & SKUTIL J.: Filip Kovář (1863–1925). – Vydalo muzeum a galerie Žďárská, 1964, 20 stran – 5: 35. [redakce]
ŠVEC R., NEKOVÁŘ F. & VOJTĚCH S.: Zeměpisný obraz Jihočeského kraje. Přírodní poměry I. – Rozpravy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, řada přírodních věd, č. 4, České Budějovice 1967, 67 stran. – 8: 95–96. [S. CHÁBERA]
ŠVEC R., NEKOVÁŘ F. & VOJTĚCH S.: Zeměpisný obraz Jihočeského kraje. Přírodní poměry II. – Rozpravy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, řada přírodních věd, č. 6, České Budějovice 1967, 123 stran. – 9: 76. [S. CHÁBERA]
ŠVEC R., NEKOVÁŘ F. & VOJTĚCH S.: Zeměpisný obraz Jihočeského kraje. Přírodní poměry III. – Rozpravy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, řada přírodních věd, č. 6, České Budějovice 1967, 123 stran. – 9: 76. [S. CHÁBERA]
VANĚČEK J.: Květena Horažďovicka. – Vydalo Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni v roce 1969, 272 stran. – 11: 67–68. [S. KUČERA]
VANSA M.: Botanická bibliografie jižních Čech III. Období 1967–1979 a doplňky. – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Přírodní vědy, 1983, 79 stran, náklad 400 výtisků, cena výtisku 25 Kčs. – 26: 35–36. [S. KUČERA]
VAVRUŠKA F.: Podnebí Českých Budějovic. – 30: 46. [S. CHÁBERA]
Vlastivěda Táborská. I. díl. Zeměpisný přehled, geologie a mineralogie. – Vydalo Okresní pedagogické středisko odboru školství v Táboře. Tábor 1969, 112 stran. – 10: 47–48. [S. CHÁBERA]
VODÁK L. & FRANCL V.: Jezerní slať. – Vydal okresní archiv státní ochrany přírody v Prachaticích v r. 1970, 24 stran. – 11: 27. [S. KUČERA]
Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000. Vydal Ústřední ústav geologický, Praha, 1976–77. – 19: 16. [S. CHÁBERA]
Zpravodaj Chráněné krajinné oblasti Šumava č. 4. – Krajská střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích a v Plzni 1967, 44 stran. – 7: 52. [S. CHÁBERA]
 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Úterý)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Středa)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

24.5.2024

MUZEJNÍ NOC 2024

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
24.5.2024

"Druhý" život Jana Žižky

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
31.5.2024

Trocnovské slavnosti 2024 (Na správné adrese)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova