Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Činnost pobočky

V současné době má pobočka téměř 100 členů a spolupracovníků a její činnost řídí jedenáctičlenný výbor. Ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích organizuje každoročně cyklus přednášek a botanických exkurzí.

Pobočka organizuje nebo se kolektivně podílí na následujících projektech:

- Kolektivní floristické výzkumy vybraných uzemí
- Rostlina roku – revize výskytu vzácných nebo jinak významných taxonů ...
- Cyklus Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech
- Publikace provedených průzkumů
- Další aktivity

Kolektivní floristické výzkumy vybraných území

Tato činnost patří k těm nejstarším a nejtradičnějším aktivitám, které se pobočka věnuje. Prozkoumáno bylo již velké množství malých i větších území a na průzkumech se podílí řada členů a spolupracovníků pobočky. Kolektivní průzkumy jsou také nedílnou součásti společného setkávaní, výměny a získávání informací, mají také edukativní význam (zúčastňují se jich studenti i učitelé). V posledních několika letech byly např. prozkoumávány tyto oblasti: v roce 2005 a 2009 skály v okolí Orlíku nad Vltavou; v roce 2006 Stará obora u Hluboké nad Vltavou; v roce 2007 bylo navštíveno území Nezdických vápenců; rok 2008 a 2011 byl věnován Vyšebrodsku (v roce 2011 společně s Hornorakouskými kolegy); v roce 2014 byla navštívena odlehlá část Středního Povltaví na řece Želivce a jejích přítoků. V roce 2015 byl prováděn průzkum některých lokalit na Šumavě a v roce 2016 na Třeboňsku. Fytochorion Čertovo břemeno se stal oblastí průzkum v roce 2023. Pro zhlédnutí fotografií z některých průzkumů navštivte stránku Historie pobočky ve fotografiích.

 

Rostlina roku – revize výskytu vzácných nebo jinak významných taxonů rostoucích na území jižních Čech

V roce 2004 se výbor pobočky rozhodl zahájit dokumentaci lokalit velmi vzácných rostlin rostoucích na území jižní části Čech, které nebyly dlouhou dobu ověřeny. Cílem tohoto záměru je získání aktuálních informací o stavu populací, jejich ohrožení a perspektivě. Na každé lokalitě bude pořízen fytocenologický snímek popř. soupis společně se vyskytujících rostlin s podrobným popisem biotopu. Bude proveden součet rostlin popř. odhad jejich počtu, dále budou odečteny zeměpisné souřadnice pomocí přístroje GPS, provedena fotodokumentace rostliny popř. biotopu a bude pořízen herbářový doklad pro herbář Jihočeského muzea (pouze v případě, že sběr neohrozí existenci populace). Ze získaných dat jsou vyvozována případná ochranářská opatření. Výsledkem terénního šetření bude publikační výstup v podobě článku do některých botanicky zaměřených periodik (např. Sborník JČM, Zprávy ČBS). Pro rok 2005 byla vybrána rostlina Carex pendula, pro rok 2006 a 2007 Melampyrum cristatum. Roky 2008 a 2009 byly roky ovsíře lučního (Avenula pratensis). V roce 2010 to byl kriticky ohrožený druh zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria) a od roku 2010 se pobočka také věnuje vrbě velkolisté (Salix appendiculata) na Šumavě, která byla druhem roku 2011 a 2012. V roce 2013 se rostlinou roku stala vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides), v letech 2015-2016 opět vrba - vrba černající (Salix myrsinifolia), v letech 2017-2019 mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum) a v letech 2020-2021 protěž norská (Gnaphalium norvegicum). V roce 2022 to byla máta vodní (Mentha aquatica) a v letech 2023-2024 sítina alpská (Juncus alpinoarticulatus).

Výsledky revize Carex pendula, Melampyrum cristatum, Avenula pratensis, Campanula cervicaria, Salix myrtilloides a Thymus serpyllum již byly publikovány ve Sborníku Jihočeského muzea.

 

Cyklus Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech

Pravidelně je připravován cyklus, ve kterém jsou publikovány zajímavé a nové nálezy na území jižní části Čech. První díl vyšel v roce 1996 a v roce 2023 vyšlo již 29. pokračování. Od 20. dílu byl z části upraven formát a náplň cyklu a jsou v něm navíc publikovány doplňky a opravy Červené knihy ke květeně jižní části Čech. Seriál vychází ve Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Jednotlivé díly a seznam všech taxonů naleznete zde.

 

Publikace provedených průzkumů

Pravidelně jsou publikovány výsledky z kolektivních floristických průzkumů vybraných území, z posledních let např. Dačicko, Pelhřimovsko, Vltavotýnsko, skály u Orlíku nad Vltavou, Stará Obora u Hluboké nad Vltavou. Pobočka se také významnou měrou podílí na publikaci výsledků floristických kurzů (Humpolec 1974, Tábor 1988, České Budějovice 2001, Prachatice 2012, Jindřichův Hradec 2019; viz publikace pobočky). Ve Sborníku je publikována řada dalších botanických prací, jež se vztahují k území jižních Čech (seznam článků, které byly publikovány ve Sborníku od roku 1975 je ke stažení zde).

 

Další aktivity

Pobočka spolupracuje s jednotlivými autory Květeny ČR, kterým poskytuje údaje o rozšíření právě zpracovávaných taxonů. Spravuje nově vytvořenou elektronickou floristickou databázi. Všechny údaje jsou k dispozici na internetových stránkách, kde je volně ke stažení i databázová aplikace.

V minulosti se pobočka zabývala také podrobným výzkumem rodu Taraxacum a Rubus, jehož výsledky již byly z části publikovány nebo čekají na zpracování. Dlouhé období byla věnována výrazná pozornost stále vzácnější návesní květeně obcí a sídel jižních část Čech.

 

Zájemci o další informace nebo spolupráci mohou kontaktovat předsedu Jihočeské pobočky Karla Boublíka nebo botanika Jihočeského muzea a jednatele pobočky Martina Lepšího (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 1, 370 51, tel.: 391 001 516).

<< na začátek stránky


 

 

 

 

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku