Edukační oddělení Jihočeského muzea

VzděláváníEdukační oddělení Jihočeského muzea

Edukační oddělení Jihočeského muzea

Na základě zpracované vzdělávací strategie Jihočeského muzea vzniklo koncem roku 2013 Centrum interaktivního vzdělávání. Od září roku 2016 bylo vytvořeno samostatné Edukační oddělení Jihočeského muzea, které se snaží atraktivní srozumitelnou a zážitkovou formou prezentovat všem návštěvníkům hlavní činnosti Jihočeského muzea a jeho poboček.

Muzejní pedagogové Jihočeského muzea si kladou za cíl podněcovat návštěvníky díky muzejním sbírkám a spolupráci s odbornými pracovníky ke komunikaci nejen s historií, archeologií či etnografií, ale přibližovat též přírodní vědy jako je geologie, zoologie, botanika, mykologie aj. Návštěvník tak má jedinečnou příležitost i přímého kontaktu s odborníky, kteří jsou aktivními spoluautory mnoha edukačních programů.
Edukační oddělení se v současné době zabývá přípravou edukačních programů pro MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ. Nezapomíná však na ostatní návštěvníky, kterými jsou rodiny s dětmi či senioři. Oddělení se též specializuje na znevýhodněné návštěvníky, pro které připravuje programy a dokáže se jim v rámci didaktického přístupu flexibilně přizpůsobit. Programy jsou pak vytvářeny každé skupině „na míru“, podle druhu a specifika daného znevýhodnění. Tak zajišťuje rovný přístup ke kulturnímu dědictví všem, bez rozdílu.
Našim přáním je, aby Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích bylo vnímáno jako instituce, otevřená široké veřejnosti a nabízející nejen poznání, ale i místo zážitků a aktivní relaxace.


Muzeum a jeho výhody při edukační činnosti
    Tým muzejních pedagogů ve spolupráci s odbornými pracovníky Jihočeského muzea připravuje širokou nabídku výukových programů. Veškeré programy odpovídají Rámcově vzdělávacímu programu a fungují jako plnohodnotný doplněk pro lepší pochopení témat formálního vzdělávání. Větší část výukových programů je navázána na expozice či výstavy. Druhá část je pak přímo připravována tak, aby vhodně doplnila školní výuku.    Muzeum disponuje více jak 800.000 sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, užitého umění, botaniky, geologie, zoologie atd. Má tedy jedinečnou možnost využívat objektového učení, v kterém nemá většího konkurenta.
    Při tvorbě edukačních programů jsou využívány nejnovější poznatky z oblasti muzejní pedagogiky, didaktiky, speciální pedagogiky a psychologie. Cílem je připravit programy interaktivní formou. Díky tomu mohou žáci a studenti zapojit více smyslů, které podporují stimulaci kognitivních funkcí.

Výhody muzea při vzdělávání

•    Jedinečná možnost objektového učení, v kterém nemají muzea většího konkurenta.
•    Prostředí pro vzdělávání, které má daleko větší emoční potenciál.
•    Díky muzejním expozicím dochází k přímému kontaktu s minulostí a regionem.
•    Muzejní prostředí je autentickým dokladem historie.
•    Široké uplatnění nových metod výuky.
•    Možnost zapojení více smyslů, které podporují stimulaci kognitivních funkcí.
•    Přímý kontakt s odborníky z oblasti archeologie, společenských a přírodních věd.
•    U žáků a studentů může prostředí muzea podnítit badatelský charakter poznání.


Cíle edukační činnosti
•    Zvyšování kulturních kompetencí.
•    Podpora kritického myšlení.
•    Schopnost práce s prameny a literaturou.
•    Schopnost práce s informacemi.
•    Podpora týmové spolupráce.
•    Schopnost kladení otázek a argumentace.


Spolupráce s odbornými pracovníky Jihočeského muzea
    V rámci výukových programů spolupracujeme s odbornými pracovníky jednotlivých oddělení.
•    Archeologické oddělení (období pravěku - raný středověk)
•    Přírodovědné oddělení (botanika, entomologie, geologie, mykologie, zoologie)
•    Oddělení společenských věd (etnografie, novější dějiny, nejnovější dějiny, umělecký průmysl, výtvarné umění, hudební a divadelní archiv)
•    Knihovna


Servis pro pedagogické pracovníky
    Pro školy jsou připravovány výukové programy, které jsou navázány na Rámcový vzdělávací program. Tyto programy podpoří lepší pochopení a upevnění probíraného tématu ve škole. Muzeum k tomuto využívá jak stálých expozic, tak sbírkových předmětů. Cílem je podpořit kritické myšlení žáků a studentů, rozvoj komunikačních schopností, schopnost práce s informacemi, schopnost kladení otázek a argumentace.
    Připravujeme i výukové programy, kdy muzejní pedagog navštíví školu s programem, který bude navázán na RVP, popřípadě přímo na ŠVP. K tomuto účelu jsou připraveny „Muzejní kufříky“. Ty jsou nedílnou součástí těchto vzdělávacích programů. Jeden z cílů projektu je pomocí objektového učení přispět k lepšímu chápání probíraného tématu.
    Připravovány jsou i programy pro volný čas, např. tvůrčí dílny, zájmové kroužky, soutěže či doprovodné programy. Mají přispívat k smysluplnému trávení volného času dětí a mládeže a zvyšovat jejich kulturní kompetence.

Odborná činnost oddělení
Za Jihočeské muzeum se Centrum interaktivního vzdělávání prezentovalo na těchto akcích:
26. - 27. 4. 2016 Evropské přesahy muzejní edukace
Západočeské muzeum v Plzni a Asociace muzeí a galerií ČR pořádalo mezinárodní kolokvium, které se konalo v Plzni.
Za Jihočeské muzeum se mezinárodního kolokvia zúčastnila Mgr. Jitka Pešková s příspěvkem: "Přínos neformálního vzdělávání v muzeu, formálnímu vzdělávání"
Muzea bez bariér. Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace.
Ve dnech 14. - 15. 10. 2015 proběhla konference v budově Národního muzea, pořádaná NM, MZM a SZM.
Konference se za JčM zúčastnily Mgr. Jitka Pešková a Mgr. Lenka Zmeková s příspěvkem: "Práce se zdravotně znevýhodněnými návštěvníky a nominace JčM na cenu MOSTY"
Muzeologický seminář "Muzejní profese a veřejnost"
Potenciál muzejních pracovníků "nepedagogické" profese směrem k muzejnímu publiku.
Ve dnech 25. - 26. června 2015 se konal seminář v Hodoníně, který pořádalo Masarykovo muzeum v Hodoníně ve spolupráci s oddělením Muzeologie a katedrou UNESCO pro muzeologii a světové dědictví FF MU v Brně.
Konference se účastnila Jitka Pešková s příspěvkem "Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance."
Památky pro každého Písek 2015
Ve dnech 28. - 29. 5. 2015 se konal seminář v Prácheňském muzeu v Písku.
Prezentace příspěvku PEŠKOVÁ. J., ZMEKOVÁ L. „Archeologické muzejní kufříky a nominace Jihočeského muzea na cenu MOSTY 2014“.
28. - 29. 4. 2015 Evropské přesahy muzejní edukace Plzeň 2015
Západočeské muzeum v Plzni a Asociace muzeí a galerií ČR pořádalo mezinárodní kolokvium v Plzni.
Prezentace tématu: "Projekt "Archeologické muzejní kufříky" a  nominace Jihočeského muzea na cenu „MOSTY 2014“ za zpřístupňování sbírek návštěvníkům se specifickými potřebami".
Škola a její křižovatky - k aktuálním otázkám proměny školy
Dne 26. - 27. 3. 2015 se v Českých Budějovicích konala mezinárodní konference.
Na konferenci přednesla Mgr. Jitka Pešková příspěvek "Přínos neformálního vzdělávání v muzeu, formálnímu vzdělávání".
Za Jihočeské muzeum se konference zúčastnila Mgr. Jitka Pešková s příspěvkem "Prezentace kulturního dědictví návštěvníkům Jihočeského muzea".
21. - 23. 10. 2014 Fenomén kultúrného dedičstva v spoločnosti - dejiny, súčasný stav a perspektívy II.
Mezinárodní konference se konala na půdě Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě
Za Jihočeské muzeum se konference zúčastnila Mgr. Jitka Pešková s příspěvkem "Prezentace kulturního dědictví návštěvníkům Jihočeského muzea".
23. - 24. 4. 2014 Vzdělávací obsah v muzejní edukaci, Univerzita Palackého v Olomouci
Mezinárodní konference je zaměřena na řešení problému didaktického uchopení vzdělávacího obsahu v muzejní edukaci a dalších souvisejících problémů muzejní a galerijní pedagogiky.
Prezentace tématu: "Didaktické uchopení edukačního obsahu a realizace zprostředkování tématu s využitím sbírkového fondu na příkladu interaktivního edukačního programu „Příběh Vánoc“"

Centrum interaktivního vzdělávání spolupracuje se společností KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a.s., která sponzoruje všechny edukační aktivity.

 

 

 

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Otevírací
doba
Vstupné

Dnes (Neděle)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Pondělí)

zavřeno

Celá otevírací doba

Kalendář akcí